eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Długoterminowy kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetuOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Długoterminowy kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Aleksandrowa Kujawskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@aleksandrowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.aleksandrowkujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrowkujawski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Długoterminowy kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5dafe57-6260-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089119/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kredyt długoterminowy na pokryci eplanowanego deficytu budżetowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425986

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023.FN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 957000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4 015 256,23 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy.


2. Kredyt w kwocie 4 015 256,23 PLN (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 23 grosze) winien być uruchomiony przez Wykonawcę przelewem na konto Zamawiającego, w terminie uruchomienia kredytu wskazanym w ofercie od dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Wykonawca przeleje kwotę kredytu na rachunek bankowy zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. Rachunkiem obsługi kredytu ma być rachunek bieżący.

2.1. Kredyt w kwocie 4 015 256,23 PLN (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 23 grosze) przeznaczony jest zgodnie z uchwałą NR LXV/522/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 lipca 2023 r. roku na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (wydatki inwestycyjne drogowe). Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Uchwałą Nr 40/K/2023 Składu Orzekającego Nr 13 z dnia 22 sierpnia 2023 roku pozytywnie zaopiniowano możliwości spłaty przez Gminę Miejską Aleksandrowa Kujawskiego kredytu długoterminowego w kwocie 4 015 256,23. Uchwała stanowi załącznik do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1654555,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1780938,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1654555,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891-00-04-424

7.3.3) Ulica: Fryderyka Chopina 3

7.3.4) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

7.3.5) Kod pocztowy: 87-700

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1654550,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2034-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.