eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Sukcesywna dostawa pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców domów pomocy społecznej w Radomiu wraz z transportem w I półroczu 2024 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców domów pomocy społecznej w Radomiu wraz z transportem w I półroczu 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366727626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483680900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców domów pomocy społecznej w Radomiu wraz z transportem w I półroczu 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8777af53-9456-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048006/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców wraz z transportem w I półroczu 2024 roku dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem ul. Struga 88, Radom.

1.2.32 Dostawa pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców wraz z transp. w I półr. 2024 r. dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16, Radom.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8777af53-9456-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz uznaje go za wiążący.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum Pomocy Platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, docx, .odt, .jpg.
4. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
5. Ofertę oraz oświadczenia składane razem z ofertą składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Niedopuszczalne jest przesłanie dokumentów wyłącznie podpisanych odręcznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO został opisany w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.1.106.2023.PŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej ul. A. Struga 88, 26 – 600 Radom w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 30.06.2024r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zestawieniu cenowym formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ część 1.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej ul. A. Struga 88, 26 – 600 Radom z zachowaniem procedury
opisanej w ust. 3.
3. W przypadku dokonania wpisów przez lekarza do indywidualnych kart zaopatrzenia ortopedycznego na pielucho-majtki lub wkładki anatomiczne dla mieszkańców domu, Wykonawca po zawiadomieniu przez Odbiorcę, jest zobowiązany do odebrania stosownych dokumentów minimum jeden raz w tygodniu oraz dostarczenia towaru zgodnie z wpisem w dokumentacji medycznej. Dostawy będą realizowane środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych w ust. 5 Formularza Ofertowego część 1.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
5. Oferowany przedmiot zamówienia winien być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach.
6. Wymagania dotyczące parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia opisane są w tabelach w zestawieniu cenowym formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 część 1 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził w tabelach spełnianie lub brak spełniania parametrów (właściwości) jakościowych dotyczących pielucho- majtek oraz wkładów anatomicznych. Brak wypełnienia tabel dotyczących wymaganych parametrów jakościowych skutkuje odrzuceniem oferty z powodu
niezgodności z zapisami w SWZ.
7. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej.
8. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
1) „cena oferty” – 60 % (max 60 pkt),
kryterium rozumiane jako cena oferty brutto za realizację zamówienia
2) „termin płatności faktur cząstkowych” – 40 % (max 40 pkt).
kryterium rozumiane jako termin płatności faktur za dostawę poszczególnych partii zamówienia.
2. Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie w zakresie każdej części, w niżej wskazanych kryteriach zamówienia wg poniższych zasad:
1) ocena kryterium „cena oferty”
– będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P(C) = (Cmin / Cb) x 60 pkt
gdzie:
P(C) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena badanej oferty;
2) ocena kryterium „termin płatności faktur cząstkowych”
– będzie przeprowadzona na podstawie podanego przez Wykonawcę na druku oferty terminu płatności faktur cząstkowych za wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni. Termin płatności faktur cząstkowych należy podawać wyłącznie w dniach.
W zakresie kryterium „termin płatności faktur cząstkowych” Zamawiający przyzna punktację wg poniższego zestawienia:
za termin płatności 1 – 13 dni – otrzyma 0 punktów P(T)
za termin płatności 14 – 20 dni – otrzyma 20 punktów P(T)
za termin płatności 21 – 29 dni – otrzyma 30 punktów P(T)
za termin płatności 30 dni – otrzyma 40 punktów P(T)
gdzie:
P(T) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „termin płatności faktur cząstkowych”;
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp) w przypadku, gdy:
a) nie zostanie podany termin płatności w formularzu oferty;
b) w formularzu oferty zostanie podany dłuższy termin płatności faktur niż 30 dni;
c) w przypadku zaoferowania innego terminu płatności innego niż dniach.
3) Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:
P = P(C) + P(T)
gdzie:
P – liczba punktów przyznana badanej ofercie
P(C) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ceny
P(T) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Termin płatności faktur cząstkowych”.
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16, 26 – 600 Radom w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 30.06.2024r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zestawieniu cenowym formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ część 2.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16, 26 – 600 Radom z zachowaniem procedury opisanej w ust. 3.
3. W przypadku dokonania wpisów przez lekarza do indywidualnych kart zaopatrzenia ortopedycznego na pielucho-majtki lub wkładki anatomiczne dla mieszkańców domu, Wykonawca po zawiadomieniu przez Odbiorcę, jest zobowiązany do odebrania stosownych dokumentów minimum jeden raz w tygodniu oraz dostarczenia towaru zgodnie z wpisem w dokumentacji medycznej. Dostawy będą realizowane środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach każdorazowo uzgadnianych telefonicznie z osobą wyznaczoną przez Odbiorcę do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem umowy.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
5. Oferowany przedmiot zamówienia winien być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach.
6. Wymagania dotyczące parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia opisane są w tabelach w zestawieniu cenowym formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 część 2 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził w tabelach spełnianie lub brak spełniania parametrów (właściwości) jakościowych dotyczących pielucho- majtek oraz wkładów
anatomicznych. Brak wypełnienia tabel dotyczących wymaganych parametrów jakościowych skutkuje odrzuceniem oferty z powodu niezgodności z zapisami w SWZ.
7. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej.
8. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
1) „cena oferty” – 60 % (max 60 pkt),
kryterium rozumiane jako cena oferty brutto za realizację zamówienia
2) „termin płatności faktur cząstkowych” – 40 % (max 40 pkt).
kryterium rozumiane jako termin płatności faktur za dostawę poszczególnych partii zamówienia.
2. Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie w zakresie każdej części, w niżej wskazanych kryteriach zamówienia wg poniższych zasad:
1) ocena kryterium „cena oferty”
– będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P(C) = (Cmin / Cb) x 60 pkt
gdzie:
P(C) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena badanej oferty;
2) ocena kryterium „termin płatności faktur cząstkowych”
– będzie przeprowadzona na podstawie podanego przez Wykonawcę na druku oferty terminu płatności faktur cząstkowych za wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni. Termin płatności faktur cząstkowych należy podawać wyłącznie w dniach.
W zakresie kryterium „termin płatności faktur cząstkowych” Zamawiający przyzna punktację wg poniższego zestawienia:
za termin płatności 1 – 13 dni – otrzyma 0 punktów P(T)
za termin płatności 14 – 20 dni – otrzyma 20 punktów P(T)
za termin płatności 21 – 29 dni – otrzyma 30 punktów P(T)
za termin płatności 30 dni – otrzyma 40 punktów P(T)
gdzie:
P(T) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „termin płatności faktur cząstkowych”;
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp) w przypadku, gdy:
a) nie zostanie podany termin płatności w formularzu oferty;
b) w formularzu oferty zostanie podany dłuższy termin płatności faktur niż 30 dni;
c) w przypadku zaoferowania innego terminu płatności innego niż dniach.
3) Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:
P = P(C) + P(T)
gdzie:
P – liczba punktów przyznana badanej ofercie
P(C) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium ceny
P(T) – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „Termin płatności faktur cząstkowych”.
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: trrmin płatności faktur cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe wymogi w tym przedmiocie opisane zostały w § 19 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia) ilości szacunkowych dostarczanych pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych artykułów oraz wartość umowy będzie wynikała ze zleceń wystawianych przez uprawnionych lekarzy oraz stanu zdrowia mieszkańców. Ewentualna niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego, wynikająca ze specyfiki zamówienia, nie pociąga za sobą żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego, nie narusza postanowień umowy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca przy dostawie towaru zastosuje niższe ceny niż ceny jednostkowe każdego asortymentu towarowego zawarte w ofercie, Odbiorca przyjmie dostawę i zapłaci za towar ceny wynikające z faktury.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku zmienia się jedynie kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy wykazu asortymentów, których dotyczy zmiana stawki podatku VAT z jednoczesnym wskazaniem prawidłowej stawki podatku VAT.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 5 ust. 1 – 2 i § 6 ust. 2 Umowy, które wymagają udokumentowania na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem przycisku „Złóż ofertę” widocznego w szczegółach postępowania w zakładce „Oferty/wnioski” dostępnej po zalogowaniu na konto Wykonawcy. Sposób złożenia oferty opisano w § 6 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.