eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Usuwanie awarii, wykonanie remontów, konserwacji budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mikołów.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Usuwanie awarii, wykonanie remontów, konserwacji budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i
przedszkoli na terenie Gminy Mikołów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351839530

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Karola Miarki 9

1.11.4.) Miejscowość: Mikołów

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-190

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cuw.mikolow.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://cuw.mikolow.eu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie awarii, wykonanie remontów, konserwacji budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i
przedszkoli na terenie Gminy Mikołów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a1d4df8-9358-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039764/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Usuwanie awarii w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Mikołów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow. Zamawiający wymaga aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za
datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z
§ 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf, f) Platformazakupowa.pl działa
według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotowe środki
dowodowe składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie (pliku), który następnie przesyła do systemu. Wykonawca składa
ofertę wraz z załącznikami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający
dopuszcza wykorzystanie formatów: .xml (tylko dla dokumentów podpisanych profilem zaufanym), .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg.
jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI
występują: .rar .gif .bmp. .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty
wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w SWZ w Rozdziale XII i XV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem danych osobowych jest: Gmina Mikołów Urząd Miasta
Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów, 2. z Inspektorem Ochrony Danych, można kontaktować się - pisemnie na adres siedziby
Zamawiającego, - poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu, 3. Dane osobowe, o których
mowa w pkt 1 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Odbiorcami danych
osobowych, o których mowa w pkt 1 będą: - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, -
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, -podmioty
będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora. 5. Dane osobowe zawarte w
dokumentacji postępowania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania względem osób, których te dane dotyczą decyzji w
sposób zautomatyzowany ani ich profilowania, stosowanie do art. 22 RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
zgodnie z ustawą Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Obowiązek podania danych
osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem art. 19 ust.3 ustawy Pzp prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o
których mowa w art. 20 RODO, - na podst. art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Jednocześnie przypominam o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu i których danych nie pozyskał bezpośrednio od tych osób lecz z innych źródeł, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń tego obowiązku, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/4/2023/UM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 406484,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na usuwaniu awarii elementów budynków, usuwaniu awarii instalacji wod-kan, c.o., gazu oraz usuwaniu awarii elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych, wykonanie drobnych remontów, konserwacji budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.
Część 1: Usuwanie awarii elementów budynków, wykonanie drobnych remontów, konserwacji, przeglądu i kontroli rocznej stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach i pomieszczeniach, usuwanie awarii obiektów małej architektury na terenie szkół i przedszkoli Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.
Zakres robót obejmuje:
- roboty dekarskie,
- roboty murarskie,
- roboty tynkarskie i okładzinowe,
- roboty posadzkarskie,
- roboty malarskie,
- roboty ślusarskie,
- roboty stolarskie,
- roczne kontrole stanu technicznego przewodów kominowych ze sporządzeniem protokołów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane,
- czyszczenie przewodów dymowych przynajmniej raz na kwartał z wpisaniem do książki przeglądów przewodów kominowych,
- roboty naprawcze elewacji budynków,
- roboty naprawcze obiektów i urządzeń małej architektury,
- roboty brukarskie,
- roboty betoniarskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik nr 5.1 do SWZ oraz w przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 6.1 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4.1 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych: Gmina Mikołów, placówki wymienione w specyfikacjach technicznych.

4.2.5.) Wartość części: 243902,39 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt = 60 %
Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii – 40,00 pkt = 40 %
1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
cena najniższa z ważnych ofert/ cena badanej oferty x 60
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
1.2 Przy ocenie kryterium „Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie do 6 godzin od zgłoszenia;
20 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie ponad 6 godzin do 8 godzin od zgłoszenia;
0 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie ponad 8 godzin do 12 godzin od zgłoszenia.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas reakcji
i przystąpienie do usuwania awarii” wynosi 40.
W przypadku wskazania dłuższego czasu reakcji i przystąpienia do usuwania awarii niż do 12 godzin lub niewskazania żadnej informacji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt związana z kryteriami pozacenowymi wg zasad przedstawionych powyżej.
Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej, CO - cena oferty badanej
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na usuwaniu awarii elementów budynków, usuwaniu awarii instalacji wod-kan, c.o., gazu oraz usuwaniu awarii elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych, wykonanie drobnych remontów, konserwacji budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.
Część 2: Usuwanie awarii instalacji wod-kan, c.o., gazu wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i prób szczelności wewnętrznych instalacji i urządzeń gazowych w budynkach szkół i przedszkoli Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.
Zakres robót obejmuje:
- roboty napraw instalacji wodnej wraz z armaturą,
- roboty napraw instalacji kanalizacyjnej wraz z armaturą,
- roboty napraw instalacji gazu wraz z urządzeniami gazowymi,
- roboty napraw instalacji centralnego ogrzewania,
- roboty napraw, przeglądów i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej
z dostarczeniem stosownego protokołu,
- serwisowanie i konserwacja oraz naprawy kotłów węglowych, gazowych i olejowych oraz węzłów cieplnych wraz z dostarczeniem stosownego protokołu,
- roczne przeglądy i próby szczelności wewnętrznej instalacji i urządzeń gazowych zgodnie
z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane wraz z dostarczeniem stosownego protokołu,
- wykonanie drobnych robót budowlanych związanych z usuwaniem awarii ww. instalacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik nr 5.2 do SWZ oraz w przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 6.2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4.2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych: Gmina Mikołów, placówki wymienione w specyfikacjach technicznych.

4.2.5.) Wartość części: 81291,36 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt = 60 %
Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii – 40,00 pkt = 40 %
1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
cena najniższa z ważnych ofert/ cena badanej oferty x 60
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
1.2 Przy ocenie kryterium „Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie do 6 godzin od zgłoszenia;
20 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie ponad 6 godzin do 8 godzin od zgłoszenia;
0 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie ponad 8 godzin do 12 godzin od zgłoszenia.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas reakcji
i przystąpienie do usuwania awarii” wynosi 40.
W przypadku wskazania dłuższego czasu reakcji i przystąpienia do usuwania awarii niż do 12 godzin lub niewskazania żadnej informacji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt związana z kryteriami pozacenowymi wg zasad przedstawionych powyżej.
Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej, CO - cena oferty badanej
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na usuwaniu awarii elementów budynków, usuwaniu awarii instalacji wod-kan, c.o., gazu oraz usuwaniu awarii elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych, wykonanie drobnych remontów, konserwacji budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.
Część 3: Usuwanie awarii instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej wraz z wykonaniem pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności instalacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach szkół i przedszkoli Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.
Zakres robót obejmuje:
- roboty napraw instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej,
- roboty napraw instalacji piorunochronnej,
- roboty napraw instalacji teletechnicznej,
- roboty napraw wewnętrznych tablic rozdzielczych,
- regulacje opraw oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego wraz z wymianą źródła światła,
- wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności instalacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane wraz z dostarczeniem stosownego protokołu,
- wykonanie drobnych robót budowlanych związanych z usuwaniem awarii ww. instalacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik nr 5.3 do SWZ oraz w przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 6.3 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4.3 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych: Gmina Mikołów, placówki wymienione w specyfikacjach technicznych.

4.2.5.) Wartość części: 81290,63 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt = 60 %
Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii – 40,00 pkt = 40 %
1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
cena najniższa z ważnych ofert/ cena badanej oferty x 60
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
1.2 Przy ocenie kryterium „Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie do 6 godzin od zgłoszenia;
20 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie ponad 6 godzin do 8 godzin od zgłoszenia;
0 pkt - za przystąpienie do usuwania awarii w okresie ponad 8 godzin do 12 godzin od zgłoszenia.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas reakcji
i przystąpienie do usuwania awarii” wynosi 40.
W przypadku wskazania dłuższego czasu reakcji i przystąpienia do usuwania awarii niż do 12 godzin lub niewskazania żadnej informacji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt związana z kryteriami pozacenowymi wg zasad przedstawionych powyżej.
Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej, CO - cena oferty badanej
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji i przystąpienie do usuwania awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Część 1: dysponuje min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
Część 2: dysponuje min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia „E” i „D” w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji sieci gazowej oraz obsługi i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania;
Część 3: dysponuje min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia „E” i „D” w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci do 1,0 kV.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1 333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.
Rozdział VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część 1: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających aktualne uprawnienia w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do SWZ.
Część 2: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających aktualne uprawnienia „E” i „D” w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji sieci gazowej oraz obsługi i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania - zgodnie z załącznikiem nr 7.2 do SWZ.
Część 3: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających aktualne uprawnienia „E” i „D” w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci do 1,0 kV – zgodnie z załącznikiem nr 7.3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika podział zadań wykonywanych przez poszczególnych Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
5. Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) (Rozdział IX pkt 3 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.