eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Usługi społeczne na świadczenie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi społeczne na świadczenie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005281015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Anny 57

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 468741295

1.5.8.) Numer faksu: 468740280

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsbrzeziny.naszops.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi społeczne na świadczenie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ba7c127-9424-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ba7c127-9424-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: pliki w formacie pdf, jpg, gif.zip.
adresy do komunikacji z Wykonawcami
sekretariat@mops.brzeziny.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://mopsbrzeziny.naszops.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s.1 dalej RODO informujemy, iż
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach z siedzibą mieszczącą się
pod adresem 95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny 57, tel. 46 8741295, zwanym dalej "Administratorem"
2. Administrator wyznaczył lnspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się pod adresem e-mail:
sekretariat@mops.brzeziny.pl, lub pisemnie kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego " Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
rzecz mieszkańców miasta Brzeziny - świadczeniobiorców Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
*Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej'Pzp";
*Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO ;
* Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 ROD0 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust. 3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art,6 ust.1 lit.c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.2601.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. nr 189, poz.1598 z późn. zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującej zasady:
a) Cena za usługi opiekuńcze -30%
b) Cena za specjalistyczne usługi opiekuńcze -30%
PC 1 = Pmin 1 x 100 x 0,3 PC 2 = Pmin2 x 100 x 0,3
PBI P82
Gdzie:
PC 1 - punkty za cenę na usługi opiekuńcze
PB1 -cena oferty badanej -usługi opiekuńcze
Pmin1 -najniższa cena oferty -usługi opiekuńcze
PC 2 - punkty za cenę na specjalistyczne usługi opiekuńcze
P82 - cena oferty badanej - usługi specjalistyczne
Pmin2 - najniższa cena oferty - usługi specjalistyczne
c) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, posiadających kwalifikacje zawodowe do
świadczenia usług opiekuńczych -20 %
4 osoby z największym doświadczeniem wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadające kwalifikację
zawodowe do świadczenia usług opiekuńczych Liczba
punktów
15 lat i powyżej 20 pkt
6 -14 lat 10 pkt
1 - 5 lat 5 pkt
poniżej 1 roku 0 pkt
Ocena w zakresie tego kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z określeniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
wykształcenia i doświadczenia wraz z dokumentami
je potwierdzającymi, stanowiącego Załącznik nr 5
d) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, posiadających kwalifikacje zawodowe do
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -20 %
1 osoba z największym doświadczeniem wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca kwalifikację zawodowe do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Liczba punktów
15 lat i powyżej 20 pkt
6 -14 lat 10 pkt
1 - 5 lat 5 pkt
poniżej 1 roku 0 pkt
Ocena w zakresie tego kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
z określeniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia wraz z dokumentami
je potwierdzającymi, stanowiącego Załącznik nr 5a
3) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej łącznej ocenie punktowej obliczona według wzoru P = PC 1 + PC
2 + P D. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, posiadających kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług opiekuńczych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, posiadających kwalifikacje zawodowe do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
a. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym
okresie świadczyli, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczą nadal, należycie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla co najmniej 20 osób miesięcznie przez okres jednego roku w przypadku udzielenia zamówienia zapewnią do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych osoby, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej,
opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i
umiejętności pozwalające świadczyć ww. usługi
osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno -edukacyjno -wychowawczym, zakładzie rehabilitacji lub w innej
jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, ale muszą posiadać co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych powyżej i mają możliwość konsultacji z
osobami świadczącymi ww. usługi, a posiadającymi kwalifikacje zawodowe
osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 oraz ah.109 ust.1 ustawy Pzp.
3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia na podstawie art.
125 ust.1 ustawy Pzp -o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt.17 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy Pzp -o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Załącznik nr 2 do SWZ
b. W celu potwierdzenia wymagań, cech niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zgodnie z art, 106 Pzp Wykonawca wraz ofertą przedkłada:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. -Załącznik nr 3;
Do wykazu usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z określeniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia wraz z dokumentami je potwierdzającymi.
Wykaz musi obejmować:
- nie mniej niż 4 osoby do wykonywania usług opiekuńczych -Załącznik nr 5
-co najmniej 1 osobę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych -Załącznik nr 5a
Wykonawca winien wskazać rodzaj stosunku prawnego łączącego go z wymienionymi osobami, a w przypadku gdy jest to stosunek
inny niż umowa o pracę winien załączyć oświadczenie tej osoby, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy osoba ta będzie współpracować z
Wykonawcą w wykonywaniu zamówienia -Załącznik nr 4.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. -Załącznik nr 3;
Do wykazu usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające ,że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

pełnomocnictwo o ile wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

przed zawarciem umowy zamawiający zażąda przedstawienia umowy regulującej zasady współpracy składających wspólną ofertę

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.