eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Dostawa sprzętu informatycznego i telemedycznegoOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego i telemedycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210013253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 7278064

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spwspr.kylos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratmed-gorzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego i telemedycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10fb7ad7-9443-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014007/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu informatycznego i telemedycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/859544

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja (nie dotyczy składania ofert) w zakresie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem operatora
zewnętrznego: platformazakupowa.pl
Bezpośredni adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/859544
2. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. W sytuacjach awaryjnych np.: w przypadku braku działania platformazakupowa.pl komunikacja będzie prowadzona za pomocą
poczty elektronicznej na adres: po stronie Zamawiającego - zamowienia@spwspr.kylos.pl , po stronie Wykonawcy na adres poczty elektronicznej podany w treści oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prowadzenia korespondencji elektronicznej przy użyciu platformazakupowa.pl konieczne jest posiadanie:
1. stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. komputera klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową (inną niż Internet Explorer);
4. włączoną obsługę JavaScript;
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
7. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 80 64, e-mail (Sekretariat): sekretariat@spwspr.kylos.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: malgorzata.horbacz@spwspr.kylos.pl lub (w zastępstwie):
o.morits@spwspr.kylos.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzonego przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy lub porozumienia. System
platformazakupowa.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Operatorem platformazakupowa.pl jest Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Wykonawcy prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub lit.e RODO;
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z prawa do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania), spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, czyli jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 RODO przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (m.in.: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.330.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i telemedycznego:
1.1. Elektroniczny stetoskop bezprzewodowy (wyrób medyczny),
1.2. Słuchawki bezprzewodowe z przewodnictwem kostnym,
1.3. Kamera nasobna wraz z szelkami do mocowania,
1.4. Router mobilny,
1.5. Walizka przeznaczona do ładowania, przechowywania i przenoszenia sprzętu (stetoskop, router mobilny, słuchawki z przewodnictwem kostnym, kamera nasobna),
1.6. Router stacjonarny wraz z anteną GSM ,
1.7. Kamera monitorująca do montażu w przedziale medycznym,
1.8. Lokalozator GPS.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w następujących dokumentach:
a) zakres rzeczowy i ilościowy – zawarto w dodatku nr 2 do SWZ (zał. nr 1 do oferty)
b) parametry techniczno-użytkowe sprzętu informatycznego i telemedycznego – zawarto w dodatku nr 3 do SWZ (zał. nr 2 do oferty)
c) warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa dodatek nr 3 i 6 do SWZ - które to stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342200-4 - Słuchawki douszne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342100-3 - Słuchawki

32551300-3 - Telefoniczne zestawy słuchawkowe

32413100-2 - Rutery sieciowe

38651600-9 - Kamery cyfrowe

38112100-4 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich wagę, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert:
A. Cena oferty brutto, waga kryterium: 55%
B. Ocena parametrów techniczno-użytkowych, waga kryterium: 40%.
C. Okres gwarancji, waga kryterium: 5%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena parametrów techniczno-użytkowych

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
Na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy - Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Jeżeli Wykonawca korzysta z procedury self-cleaning (samooczyszczenia w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 Ustawy pzp) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy pzp. Dowody na potwierdzenie powyższego składa wraz z ofertą. Warunkiem procedury samooczyszczenia jest przyznanie przez Wykonawcę, że popełnił delikt, którego ma dotyczyć samooczyszczenie. Wykonawca nie może skorzystać z procedury samooczyszczenia, jeśli nie przyzna się, iż podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem treści Rozdziału IV pkt 7 SWZ (przedmiotowe środki dowodowe dotyczące oferowanych rozwiązań równoważnych).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na:
• formularzu ofertowym (Oferta / dodatek nr 1 do SWZ)
• załączniku cenowym (Załącznik nr 1 do oferty / dodatek nr 2 do SWZ)
• oraz załączniku zawierającym opis oferowanego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do oferty / dodatek nr 3 do SWZ).
2. Jeśli dotyczy - Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (wzór / propozycja treści pełnomocnictwa stanowi dodatek nr 5 do SWZ).
Wymóg ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
3. Jeżeli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Dokumenty rejestrowe (KRS lub CEIDG lub inny rejestr) – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania tych dokumentów, jeżeli dostęp do tych dokumentów jest możliwy za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie (w treści dodatku nr 1 do SWZ) dane umożliwiające ich pobranie za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja w toku postępowania będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy (podanym w treści formularza ofertowego).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia z art. 125 ust. 1 Ustawy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców.
4. Żaden z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Jeżeli choć jeden z tych wykonawców podlega wykluczeniu, to każdy z pozostałych wykonawców również zostaje wykluczony, a ich oferta wspólna podlega odrzuceniu.
5. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: platformazakupowa.pl, bezpośrednio ze strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/859544

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 08:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.