eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnychOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016161080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Techniczna 6

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-502

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pukpiaseczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukpiaseczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016161080

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Techniczna 6

1.11.4.) Miejscowość: Piaseczno

1.11.5.) Kod pocztowy: 05-502

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pukpiaseczno.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pukpiaseczno.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d1d14b6-947d-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d1d14b6-947d-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o., (Pełnomocnik Zamawiającego). Przedstawicielem administratora danych jest
Inspektor Ochrony Danych Adam Zdrojewski tel. +48 515 205 246 email: olcom@post.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323000-8 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej

71323200-0 - Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Charakterystyka energetyczna budynku

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki , o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów Część II pkt 2 niniejszej SWZ w zakresie podstaw wykluczenia,
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia
warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie jako wykonawca, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie budynku przemysłowego (magazyny, zakłady produkcyjne, centra logistyczne) o konstrukcji żelbetowej (słupy i konstrukcja dachu żelbetowa prefabrykowana) lub mieszanej (np. słupy żelbetowe prefabrykowane, konstrukcja dachu stalowa) i powierzchni użytkowej min. 3000 m2 oraz obejmujące wykonanie instalacji wewnętrznych: instalacji elektrycznych zasilania i rozdziału energii, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji systemu wykrywania pożaru SSP, oddymiania, instalacji wod-kan., instalacji tryskaczowej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji ogrzewania, o wartości minimum każdej z robót 2.400.000,00 zł brutto, co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.
Uwaga !!! Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie w ramach jednej umowy, przy czym jeśli Wykonawca wykonywał zamówienie wspólnie z innym wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie.
Każdy wykonany budynek powinien mieć min. 3000 m2
Zamawiający wskazuje, że wykazanie przez wykonawcę wykonania budynków o
konstrukcji w całości stalowej (słupy i konstrukcja dachu stalowa) nie spełnia warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeśli Wnioskodawca wykaże, że:
dysponuje personelem, w skład którego wchodzi minimum:
1) główny projektant, architekt – kierownik zespołu projektowego, który:
a) posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie pełnienia funkcji głównego projektanta;
2) projektant instalacji sieci 1 który:
a) posiada kwalifikacje uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), , wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w zakresie pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej;
3) projektant konstrukcji, który:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie pełnienia funkcji projektanta konstrukcji;
4) projektant instalacji sieci 2, który:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) Posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego zakresie pełnienia funkcji
projektanta w specjalności instalacyjnej;
5) kierownik projektu który:
a) posiada następujące kwalifikacje posiadane co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego w zakresie pełnienia funkcji Kierownika projektu i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował (zadanie zostało zakończone a budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie), jako Kierownik Projektu minimum 3 zadania polegające na budowie budynku przemysłowego (magazyny, zakłady produkcyjne, centra logistyczne) o konstrukcji żelbetowej (słupy i konstrukcja dachu żelbetowe prefabrykowane) lub mieszanej (słupy żelbetowe prefabrykowane konstrukcja dachu stalowa) i powierzchni użytkowej min. 5.000 m2 (każdy budynek). Wyłączone są budynki o konstrukcji w całości stalowej (słupy i konstrukcja dachu stalowa).
6) kierownik budowy, który:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), ,
b) posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował (zadanie zostało zakończone a budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie), jako Kierownik Budowy minimum 2 zadania polegające na budowie budynku przemysłowego (magazyny, zakłady produkcyjne, centra logistyczne) o konstrukcji żelbetowej (słupy i konstrukcja dachu żelbetowe prefabrykowane) lub mieszanej (słupy żelbetowe prefabrykowane konstrukcja dachu stalowa) i powierzchni użytkowej min. 5.000 m2 (każdy budynek). Wyłączone są budynki o
konstrukcji w całości stalowej (słupy i konstrukcja dachu stalowa).
7) koordynator robót instalacyjnych sanitarnych który:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) Posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie sprawowania funkcji koordynatora robót instalacyjnych sanitarnych;
8) koordynator robót elektrycznych który:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów), wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie pełnienia funkcji koordynatora robót elektrycznych.

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 o SWZ.
b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania wykonawca/wykonawcy składają odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów
udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; zgodnie z zał. nr 5 do SWZ. Uwaga: Wykaz składany przez wykonawcę jedynie na żądanie
zamawiającego,
b. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ
Uwaga: Wykaz składany przez wykonawcę jedynie na żądanie zamawiającego.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt 3) powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych );
1.1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1.2.1 w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr 50 1240 6351 1111 0000 4810 4355 jako tytuł przelewu wskazując
„wadium w postępowaniu nr 13/2023;
1.2.2 w gwarancjach bankowych;
1.2.3 w gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.2.4 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., 299 z późn. zm.).
1.3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być sporządzone i złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
1.4. W przypadku wniesienia wadium w walucie innej niż złoty polski (PLN) dla
potrzeb oceny czy oferta została zabezpieczona wadium w wystarczającej
wysokości kwota ta zostanie przez Zamawiającego przeliczona na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert. Jeśli w dniu otwarcia ofert nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem otwarcia ofert. Wadium wniesione w walucie innej niż złoty polski przez cały okres związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, powinno odpowiadać wysokości wadium wymaganego w ramach niniejszego postępowania, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do jego przeliczenia na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia weryfikacji wadium. Wykonawca ponosi ryzyko związane ze zmianą średniego kursu NBP i tym, że spadek tego kursu będzie powodował brak wymaganego wadium przez okres związania ofertą.
1.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji/poręczenia,
gwarancja/poręczenie to powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i winno zawierać następujące elementy:
1.5.1.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
1.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
1.5.3. kwotę gwarancji;
1.5.4. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy
niż termin związania ofertą;
1.5.5. bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia
kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez
sprzeciwu, czy zastrzeżeń, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania
wadium określone w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy Pzp.
Gwarancja nie będzie zawierała postanowień uzależniających wypłatę sumy gwarancyjnej od jakichkolwiek innych działań, czy czynności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy lub wystawcy gwarancji/poręczenia za wyjątkiem złożenia oświadczenia przez Zamawiającego w stosunku do wystawcy gwarancji/poręczenia z należytym potwierdzeniem autentyczności/tożsamości osoby podpisującej na oświadczeniu, a umocowanej do reprezentacji Zamawiającego.
1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poręczenie lub gwarancja obejmować muszą swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub z ich treści wynikać musi, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, o którym mowa Części III ust. 1 pkt 2 SWZ oddzielnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy PZP zgodnie z zał. nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy – załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-29 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Portalu e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-29 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot umowy jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Wstępnej Promesy nr 01/2021/8271/PolskiLAD.
Zamawiający zapewnia finansowanie zamówienia ze środków własnych na czas
poprzedzający wypłatę z Promesy NR 01/2021/8271/PolskiLad w tym również w ramach refinansowania wydatków.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.