eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa mebli na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 523960979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowogrodzkiej 50/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@irjp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://irjp.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8665f628-93a5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00162575/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa mebli na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8665f628-93a5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@irjp.gov.pl
Za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w szczególności zadawanie pytań, składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań i zawiadomień.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy:
BA.261.1.2023.
2. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem Platformy e Zamówienia. Komunikacja odbywa się wtedy drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.
2452) (dalej: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych). 3. Dokumenty
elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2247) (dalej: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust.
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w roz. 23 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w roz. 23 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli biurowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39143310-2 - Stoliki

39113100-8 - Fotele

39141300-5 - Szafy

39141100-3 - Regały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli modułowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39143122-7 - Komody

39143310-2 - Stoliki

39141300-5 - Szafy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sofy rozkładanej wraz z fotelami

4.2.6.) Główny kod CPV: 39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Wykonawca dla części 1 zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) polegające na dostawie mebli biurowych o wartości każdej z umów: 30 000 zł brutto*.
4.2) Wykonawca dla części 2 zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) polegające na dostawie mebli modułowych o wartości każdej z umów: 15 000 zł brutto*.
4.3) Wykonawca dla części 3 zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy) polegające na dostawie mebli w postaci sofy oraz foteli o wartości każdej
z umów: 5 000 zł brutto*.
Uwaga:
* w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy, uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 2.1 do SWZ).
Uwaga:
- oświadczenie wymienione w ust. 3.1) powyżej składa wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oraz podmiot, na którego zasobach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 3.1) dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz
z załączonymi dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu dostaw, odpowiednio dla danej części, stanowi załącznik nr 5.1 do SWZ (dla części 1), załącznik nr 5.2 do SWZ (dla części 2), załącznik nr 5.3 do SWZ (dla części 3).
Uwaga:
- dowodami o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – są wykonywane), a jeżeli z przyczyn niezależnych od siebie Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych/wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również uczestniczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i ust. 4 ustawy, potwierdzający że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy może być sporządzone w oparciu o własny wzór.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne
w granicach unormowania art. 454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących:
1) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy i/lub brakiem możliwości dostarczenia mebli z powodów niezależnych od stron, potwierdzonych dowodami. Strony zgodnie ustalają, że wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić jedynie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności, o których mowa powyżej oraz o czas na usunięcie skutków wynikających z zaistnienia tych okoliczności.
2) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, ze względu na wystąpienie zdarzeń siły wyższej, rozumianych jako zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki, epidemie, pandemie, a także inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych oraz klęski żywiołowe. Strony zgodnie ustalają, że wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić jedynie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności, o których mowa powyżej oraz o czas na usunięcie skutków wynikających z zaistnienia tych okoliczności.
3) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy. Strony zgodnie ustalają, że wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić jedynie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności, o których mowa powyżej.
4) zmianę sposobu spełnienia świadczenia zmiany technologiczne, w szczególności:
a) w przypadku braku produktu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
(np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji po przedstawieniu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, spełniającego co najmniej minimalne parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia, po cenie nie wyższej niż określona w umowie,
b) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawieniu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, spełniającego co najmniej minimalne parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia, po cenie nie wyższej niż określona w umowie,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez stronę prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamowienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmian do umowy:
5) zmiana odpowiednich postanowień umowy w tym zmiany sposobu spełnienia świadczenia, terminu realizacji umowy, terminu płatności, w przypadku zmiany właściwych przepisów prawa, z tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości zmian wprowadzonych przepisami prawa.
6) zmiany wysokości wynagrodzenia, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy.
7) zmiany dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia publicznego, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
8) zmiana odpowiednich postanowień umowy w tym zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu płatności, w przypadku wystąpienie okoliczności niezależnych od stron niniejszej umowy powodujących niemożność wykonania umowy w sposób wskazany w tej umowie.
2. Zmiany, odstąpienie, rozwiązanie niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zmiany treści o charakterze informacyjno – instrukcyjnym, niezbędne do sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy oraz osób wskazanych w § 6 umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Dla skuteczności tych zmian wystarczające jest pisemne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie drugiej strony. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się za skuteczne.
4. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
5. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy, czasowo zawieszą jej realizację lub umowa zostanie rozwiązana.
6. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.