eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali szkoleniowo - konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSCKR"Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSCKR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000741370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademii Umiejętności 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ogrodnik-bielsko.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodnik-bielsko.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSCKR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af62af17-9418-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124370/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSCKR w dziedzinie ogrodnictwa"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ogrodnik_bielsko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ogrodnik_bielsko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ogrodnik_bielsko (korzystanie z platformy jest bezpłatne). Za datę wpływu oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie platformy zakupowej Open Nexus, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Ptatformy zakupowej Open Nexus, określone w Regulaminie platformy oraz zobowiązuje się korzystając z platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy pzp.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwane dalej: „RODO”) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej ul. Akademii Umiejętności 1.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: kburchart@gkk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („PZP”) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w niniejszym przypadku postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej w dziedzinie ogrodnictwa”, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2) ustawy pzp, znak sprawy: 16/RB/2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od potrzeby, będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy PZP, członkowie komisji przetargowej, jak również podmioty zajmujące się obsługą prawną i bezpieczeństwem danych osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej, dostawcy usług technicznych i informatycznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem, a Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP;
6) posiada Pani/Pan:
 na zasadach art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na zasadach art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 na zasadach art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na zasadach art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP, a brak podania danych może skutkować niemożliwością udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub niemożnością wykonania czynności, dla których konieczne jest przetwarzanie Pani/Pana danych .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/RB/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie Sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej w dziedzinie ogrodnictwa”. Przedsięwzięcie prowadzone i finansowane jest w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:
1. W zakresie kryterium 1 „Cena za realizację zamówienia” komisja przetargowa przeprowadzi punktację wg wzoru: (cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej ) x 100 x znaczenie (60%)

2. W zakresie kryterium 2 „Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane” komisja przetargowa przeprowadzi punktację wg n/w zasady:

60 miesiące gwarancji i rękojmi – 0 pkt
72 miesięcy gwarancji i rękojmi– 20 pkt
84 miesięcy i więcej gwarancji i rękojmi – 40 pkt

Oferowany okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na przedmiot zamówienia lub nie podanie (wpisanie) gwarancji w załączniku nr 1 do SWZ, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 PZP.


Uwaga:
Przy stosowaniu wzorów matematycznych wyniki obliczeń będą uwzględniane przez komisję przetargową do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia będą przyjmowane wg ogólnie obowiązujących zasad matematycznych.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 800000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2000000 zł;
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie
co najmniej jednego zamówienia na budowę budynku lub budowę z przebudową/nadbudową/rozbudową/remontem/modernizacją istniejącego obiektu w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości nie mniejszej niż 3000000 zł brutto, w zakres którego wchodziło zaprojektowanie i wykonanie co najmniej:
- robót ogólnobudowlanych;
− robót w zakresie instalacji sanitarnych;
− robót w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia;
- robót w zakresie wentylacji mechanicznej; i rekuperacji;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowaniem na czas realizacji zamówienia co najmniej:
- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert była członkiem zespołu projektującego;
- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert była członkiem zespołu projektującego;
- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert była członkiem zespołu projektującego;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego po uzyskaniu w/w uprawnień;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru robót sanitarnych po uzyskaniu w/w uprawnień;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych po uzyskaniu w/w uprawnień;
W przypadku ustanowienia kierowników robót każdy z nich musi posiadać uprawnienia budowlane adekwatne do zakresu pełnionej funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XIVA pkt 1 SWZ, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 800000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2000000 zł;
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej jednego zamówienia na budowę budynku lub budowę z przebudową/nadbudową/rozbudową/remontem/modernizacją istniejącego obiektu w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości nie mniejszej niż 3000000 zł brutto, w zakres którego wchodziło zaprojektowanie i wykonanie co najmniej:
- robót ogólnobudowlanych;
− robót w zakresie instalacji sanitarnych;
− robót w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia;
- robót w zakresie wentylacji mechanicznej; i rekuperacji;
4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowaniem na czas realizacji zamówienia co najmniej:
- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert była członkiem zespołu projektującego;
- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert była członkiem zespołu projektującego;
- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert była członkiem zespołu projektującego;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego po uzyskaniu w/w uprawnień;
- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane oraz doświadczenie o których w sekcji V pkt 5.4) pkt 2 ppkt b) tiret 5 i 6 ogłoszenia;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), podanych w tabeli na końcu formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. w programie funkcjonalno – użytkowym) – będą one stanowić załączniki do oferty – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), podanych w tabeli na końcu formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. w programie funkcjonalno – użytkowym) – będą one stanowić załączniki do oferty – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne niezbędne dokumenty, w tym oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;
2. Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o niniejszą SWZ wraz z załącznikami, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia tj. wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych z podziałem na ich poszczególne branże.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania.
4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji V pkt 5.4) polegają na zdolnościach innych podmiotów.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 30000 zł, w formie i na zasadch określoych w rozdziale XXIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału wzakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy.
3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa paragraf 18 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/ogrodnik_bielsko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.