eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" w Zakopanem.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gładkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalodrodzenie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a7c050-9443-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
2. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
2.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”
2.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl
Ofertę można złożyć tylko na wskazanej platformie pod adresem
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2 Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
1.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
1.4 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
3.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
3.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
4. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
4.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”
4.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres
e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich wpływu na Platformę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 RODO informujemy uprzejmie, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, który jest „Administratorem” danych (tel.: 18 20 016 26, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@szpitalodrodzenie.pl).
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia przez Szpital przetargu/konkursu p.n.: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, znak referencyjny: A.ZP-271-32/23 oraz zawarcia po jego rozstrzygnięciu umów/umowy o charakterze cywilnoprawnym z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do przeprowadzenia przetargu/konkursu oraz do realizacji umów oraz do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej lub też obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonego przetargu/konkursu.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek wzięcia udziału w przetargu/konkursie i zawarcia umowy. Dane osobowe nie są profilowane ani poddane zautomatyzowanym procedurom podejmowania decyzji, nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, są natomiast przekazywane instytucjom kontrolującym, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, podmiotom dostarczającym oprogramowanie umożliwiające procesy przetwarzania danych, obsłudze prawnej w przypadkach sporów dotyczących umowy lub przebiegu przetargu/konkursu, Archiwum Państwowemu.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadkach postępowań finansowanych ze środków UE – przez okres trwałości projektu). Jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza wyżej podane okresy, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy powiększony o okres, przez jaki możliwe jest dochodzenie roszczeń na jej podstawie.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w wyżej określonych celach, mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych (w zakresie, w jakim nie wpłynie to na realizację przez Szpital jego obowiązków wynikających z przepisów i umów, na możliwość obrony Szpitala przed ewentualnymi roszczeniami czy dochodzenia przez Szpital roszczeń związanych z zawartą umową),
6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Szpital przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.ZP-271-32/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2023r, poz. 1448) oraz zasadami systemu HACAP, w sposób specjalistyczny, odpowiedni dla pracy w pomieszczeniach i obiektach szpitalnych, przestrzegając praw pacjenta.
1.1 Szacunkowa ilość posiłków w ostatnich 12 miesiącach wynosiła miesięcznie min. 2600 max. 3000. Zamawiający szacuje roczną ilość osobodni w wysokości max. 37 801 (tj. przy pełnym obłożeniu szpitala), zastrzegając, że przewidywana ilość osobodni służy do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres usługi uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), dlatego w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu). Jednakże zmniejszenie zakresu usługi nie przekroczy 25% wskazanej maksymalnej ilości osobodni. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania umowy w całości.
W czasie świąt i długich weekendów ilości zamawianych posiłków może być zdecydowanie mniejsza (do kilkunastu posiłków dziennie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zakres opcjonalny (opcja) wynika z zawartej (i planowanej kontynuacji) umowy, pomiędzy Zamawiającym i NFZ dotyczącej realizacji programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalach”. Zamawiający, informuje, iż wymóg realizacji i kontynuacji przez wykonawcę opisanego w ramach opcji zakresu zamówienia, będzie uzależniony od wskazanych okoliczności (podpisania z NFZ umowy na w/w świadczenie) i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego Zamawiający może ale nie musi skorzystać.
2.2 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia o którym mowa w pkt.1 zobowiązany będzie do zapewnienia dodatkowego świadczenia dla świadczeniobiorców (pacjentów szpitala) tj. wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - "Dobry posiłek w szpitalu". Powyższe wykonawca zobowiązuje się zapewnić do 31.12.2023r, oraz w ramach prawa opcji odpowiednio na okres podpisanej przez Zamawiającego z NFZ umowy. Zamawiający informuje, iż czas trwania programu zgodnie z w/w rozporządzeniem określono do 30.06.2023r., w przypadku kontynuacji (wydłużenia programu przez NFZ i podpisania z Zamawiającym odpowiednio umowy), Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w/w świadczenia dodatkowego w tym czasie, nie dłużej jednak niż do czasu realizacji głównego zamówienia. Zamawiający będzie informował pisemnie Wykonawcę, o kontynuacji programu pilotażowego zwanego „Dobry posiłek w szpitalach”.
Zamawiający informuje, iż prognozowana maksymalna ilość świadczeniobiorców objętych programem „Dobry posiłek w szpitalu” to ok. 75% wszystkich pacjentów szpitala, zatem Zamawiający przewiduje w czasie trwania umowy maksymalną ilość osobodni – 28 351 – t.zw. dodatkowego świadczenia (wyżywienia). Jednostkowa kwota brutto dodatkowego świadczenia, stanowić będzie 40% ceny brutto całodziennego posiłku wycenionego przez wykonawcę w złożonej ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448).
1.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250.000,00 zł;
1.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 usługę zbiorowego żywienia polegającą na: przygotowywaniu, dostarczaniu posiłków do Zamawiającego, w tym ich dystrybucji w danym zakładzie bezpośrednio do indywidualnych odbiorców – umowa zawarta na min. 12 miesięcy dla zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, obejmująca sukcesywne przygotowanie i dostarczenie posiłków w ilości nie mniejszej niż 80 posiłków całodniowych;
b) dysponuje środkami transportu ( min. 1) przeznaczonym(i) do realizacji zamówienia dostosowanym(i) do przewozu żywności, pozytywnie zaopiniowanymi przez Państwową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną;
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym co najmniej: 2 osobami do przygotowania posiłków z wykształceniem gastronomicznym (kucharz) i minimum rocznym doświadczeniem, 1 osobą na stanowisku dietetyka legitymującą się wykształceniem o profilu dietetyka i minimum rocznym doświadczeniem w zawodzie.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I.Na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 pkt. 1-6 i art. 109 ust.1 pkt.4 p.z.p:
1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ;
2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sięon w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. II
ppkt.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu
wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. II ppkt.1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) Aktualna decyzja/wpis/zaświadczenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, o wpisie zakładu wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarne wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz. U. 2023 poz. 1448), zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w Rozdziale XI pkt 1.2.3 SWZ.
3 zdolności technicznej lub zawodowej (szczegółowo określonych w Rozdziale XI pkt. 1.2.4 SWZ):
1) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 4 do SWZ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W wykazie należy podać: (1) podmioty, na rzecz których te usługi zostały wykonane, (2) wartość brutto każdej usługi, (3) opis przedmiotu zamówienia - należy podać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1.2.4 1) SWZ w tym m.in. opisać zakres usługi, (4) miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia danej usługi. Należy załączyć dowody, określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku usług/umów nadal wykonywanych załączone referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (należy wypełnić załącznik nr 5 do SWZ)

3) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 6 do SWZ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wskazanych w rozdziale XI pkt. 1.2.4 c) SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami, należy przedstawić:
1.1 dokument ( decyzja/zaświadczenie) wydany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego zawierający informacje:
- w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokument ( decyzja/zaświadczenie) wydany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego zawierający informacje:
- w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (w przypadku złożenia oferty na
innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym
załączniku)- Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 4.2.1 SWZ (jeżeli dotyczy) wg
wzoru załącznik nr 3 do SWZ;
3. Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg. wzoru załącznik nr 7 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o
których mowa w Rozdziale XIV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
- zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazują łącznie t.zn. co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy
Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w rozdziale XI pkt.1.2.4 SWZ.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawcy wykazują łącznie t.zn. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej na wymaganą przez zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia musi wykazać przynajmniej jeden z tych
wykonawców.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
rozdziale XI pkt 1.2.2 SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do
których te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do
realizacji których te zdolności są wymagane;
6. W przypadku o którym mowa w pkt. 4 i 5 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg. załącznika nr
7 do SWZ.
7. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale XIII pkt 1 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikające z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że są to zmiany dopuszczalne ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
2) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia, ewentualnie jego rozszerzenia w granicach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
3) zmiana dotycząca wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu pacjentów lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, nakazów instytucji kontrolnych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
5) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu umowy, mająca wpływ na zawartą umowę,
6) Wykonawca zaproponuje obniżenie ceny lub wprowadzi upusty lub promocje cenowe zaakceptowane przez Zamawiającego,
7) zmiany cen z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto – zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.
8) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów. Waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy o której mowa w art. 439 PZP w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy (waloryzacja). Warunki waloryzacji szczegółowo określono w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca w oświadczeniu składanym na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa
oświadczenie odnośnie przesłanek wykluczenia z art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.