eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z działalnością WSSE w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z działalnością WSSE w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

1.3.) Oddział zamawiającego: WSSE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żelazna 79

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-875

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z działalnością WSSE w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed11fb10-9435-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166393/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 usługa odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych i odbioru, transportu i zagospodarowaqnia odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z działąnością WSSE w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie E-Zamawiający (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl pod nazwą lub numerem postępowania wskazaną/ym w tytule SWZ.
Szczegóły zawarte w rozdziale XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły zawarte w rozdziale XIII SWZ - ogólne zasady korzystania z Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-33/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych .

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższych kryteriów.
Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 – Cena oferty brutto zamówienia”:
K1 – waga 100% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów)
K1 – Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia (danej
K1= (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (100),
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższych kryteriów.
Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 – Cena oferty brutto zamówienia”:
K1 – waga 100% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów)
K1 – Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia (danej
K1= (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (100),
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Pakiet 1
Warunek rozumiany jako posiadanie na dzień składania ofert uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności zezwolenia, koncesje lub licencje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
w tym zbierania, unieszkodliwiania odpadów oraz transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
Pakiet 2
Warunek rozumiany jako posiadanie na dzień składania ofert uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności zezwolenia, koncesje lub licencje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami w tym zbierania, unieszkodliwiania odpadów oraz transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu wykazania spełniania warunku z rozdz. VIII.1.2 SWZ
dotyczy Pakietu 1
- Aktualne na dzień składania ofert pozwolenie zintegrowane dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz na prowadzenie działalności lub wykonywanie określonej czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności zezwolenia, koncesje lub licencje na prowadzenie działalności - rozumie się przez to decyzje, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.);
- Aktualne na dzień składania ofert zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
dotyczy Pakietu 2
-Aktualne na dzień składania ofert posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności zezwolenia, koncesje lub licencje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami w tym zbierania, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (objętych przedmiotem zamówienia) - rozumie się przez to decyzje, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ;
- Aktualne na dzień składania ofert zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (objętych przedmiotem zamówienia), zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
W celu wykazania spełniania warunku z ust. z rozdz. VIII.1.2.4) – dotyczy wszystkich Pakietów.
Oświadczenie wykonawcy, że skierowane przez niego osoby do realizacji zamówienia publicznego, posiadają przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 699 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
b. w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
c. złożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy, w zakresie i na kwotę nie mniejszą niż wartość realizowanego zamówienia tj. wartość umowy
d. złożenia oświadczenia (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) potwierdzającego, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W oświadczeniu należy wskazać, że osoby, które będą wykonywać te czynności są już zatrudnione na umowę o pracę lub, że zostaną one zatrudnione na umowę o pracę do realizacji zamówienia w zakresie wymaganych czynności (zobowiązanie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) – dotyczy wszystkich Pakietów,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian wskazane zostały w paragrafie 10 i 11 załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy MarketPlanet - dostęp po adresem : https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.