eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Roboty remontowe w budynkach stanowiących własność ZBM - TBS Spółka z o.o. w Bytomiu przy ulicy: - RYNEK 20 - NOWA 94 - FRANCUSKIEJ 70BC - KOLEJOWA 2AOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty remontowe w budynkach
stanowiących własność ZBM – TBS Spółka z o.o. w Bytomiu przy ulicy:
- RYNEK 20
- NOWA 94
- FRANCUSKIEJ 70BC
- KOLEJOWA 2A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240681155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2A

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zbm-tbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zbm-tbs.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe w budynkach
stanowiących własność ZBM – TBS Spółka z o.o. w Bytomiu przy ulicy:
- RYNEK 20
- NOWA 94
- FRANCUSKIEJ 70BC
- KOLEJOWA 2A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d452d1f3-943c-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00419596/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 FRANCUSKA 70bc - Naprawa podestów wejściowych przed klatkami schodowymi, obmurowanie zejść do piwnic i schronów, remonty balkonów (balustrady i obróbki blacharskie)

1.1.5 Rynek 20 - Remont elewacji frontowej budynku oraz przełożenie kostki brukowej na wewnętrznym dziedzińcu

1.1.6 Rynek 20 - Remont dachu

1.1.9 Nowa 94 - Czyszczenie oraz izolacja elewacji północnej

1.1.10 Kolejowa 2a - Malowanie pomieszczeń budynku biurowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d452d1f3-943c-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 ZADANIE Nr 1

Bytom , ul. RYNEK 20 – budynek mieszkalno-użytkowy – REMONT DACHU
Przedmiotem zadania są roboty remontowe pokrycia dachowego papowego polegające na całkowitej wymianie pokrycia papowego z częściową wymianą deskowania dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien. W zakresie remontu pokrycia dachowego przewidziano po usunięciu istniejących warstw, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz wymianę okna połaciowego i wyłazu dachowego jak również uzupełnienie tynków na ogniomurach i przewodach kominowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie pokrycia papowego i dachówkowego .
Prace remontowe wymagają zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich jak również montażu rusztowań.

Bytom , ul. RYNEK 20 – budynek mieszkalno-użytkowy – REMONT ELEWACJI
Przedmiotem zadania są roboty remontowe elewacji frontowej w zakresie min.:
- renowacji lub odtworzenia istniejących wypraw, ozdobnych detali architektonicznych na elewacji oraz gzymsów,
- remontu lica ceglanego elewacji - wykonanie czyszczenia, naprawy, uzupełnienia,
- impregnacji powierzchni ceglanych i tynku,
- czyszczenia i renowacji okładzin kamiennych na elewacji,
- czyszczenia kamiennych cokołów oraz opasek stolarki okiennej i drzwiowej
- hydrofobizacji strefy cokołowej,
- czyszczenia i konserwacji stalowych elementów płyt balkonowych i loggii ( odsłoniętych po skuciu tynku);
- demontażu i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;

Prace remontowe wymagają zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich jak również montażu rusztowań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót określa Przedmiar robót oraz Projekt Budowlany dla ZADANIA Nr 1 - Załącznik Nr 7, jak również:
1) Pozwolenie Nr K/449/2023 z dnia 08-05-2023r. na prowadzenie robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dotyczy robót elewacyjnych
2) Pozwolenie Nr K/508/2023 z dnia 18-05-2023r. na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dotyczy robót dekarskich
3) Decyzja Nr 239/2023 z dnia 04-12-2023r. – pozwolenie na budowę

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 2

A) Bytom , ul. FRANCUSKA 70B (m.15-28) oraz 70C C – budynek mieszkalny – REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przedmiotem zadania jest kompleksowe wykonanie robot budowlanych związanych z remontem dwóch wejść do klatek schodowych budynku wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Remont należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją i w uzgodnieniu z Inwestorem. Prace remontowe wymagają zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich jak również wykonania wejścia tymczasowego. W zakresie remontu schodów i podestów przewidziano rozebranie okładzin z płytek, skucie podłoża betonowego oraz jego reprofilację. Wykonanie okładzin podestów, stopnic i podstopnic z płytek granitowych. Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych zostanie poprzedzony demontażem istniejącej balustrady (do odzysku) i kostki brukowej (do odzysku) oraz skuciem betonowego murku oporowego. Prace obejmują również wywóz i utylizację powstałych odpadów.

B) Bytom , ul. FRANCUSKA 70BC – budynek mieszkalny - WEJŚCIE DO SCHRONU
Przedmiotem zadania jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych mające na celu wykonanie naprawy schodów do schronu z demontażem istniejącej konstrukcji daszku i barierek ochronnych, które po wykonaniu koniecznych prac renowacyjnych należy ponownie zamontować. Prace remontowe wymagają zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich. Remont schodów związany będzie z rozebraniem murku z pustaków ceramicznych i odtworzeniem murku z betonu, zbrojonego prętami stalowymi 4x8mm. Zaplanowano, aby istniejącą konstrukcję ścian oraz schodów zejścia do schronu odkuć, powierzchniowo oczyścić oraz zabezpieczyć zbrojenie jednokomponentowym preparatem mineralnym, a następnie uzupełnić ubytki w betonie zaprawą tiksotropwą. Powierzchnie wyrównać zaprawą cementową. Powierzchnie zaplanowano zabezpieczyć impregnatem silikonowym o wysokim stopniu penetracji. Uporządkować teren budowy oraz usunąć powstały gruz.

C) Bytom , ul. FRANCUSKA 70BC – budynek mieszkalny – WYMIANA ZADASZENIA ZEJŚCIA DO PIWNICY
Przedmiotem zadania jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą zadaszenia zejścia do piwnicy. Należy zdemontować istniejące zadaszenie wraz z konstrukcją, rozebrać ścianki wykonać nowe, zbrojone ławy i stopy fundamentowe wraz z obróbkami blacharskimi, zamontować nowe zadaszenie o konstrukcji stalowej pokryte blachodachówką, a także wykonać oświetlenie ledowe z czujnikiem ruchu. Uporządkować teren budowy oraz usunąć powstały gruz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót określa Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna (STWIORB) dla ZADANIA Nr 2 A-C - Załącznik Nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 ZADANIE Nr 3

Bytom , ul. NOWA 94 – budynek mieszkalny – ELEWACJA PÓŁNOCNA
Przedmiotem zadania jest renowacja elewacji północnej budynku poprzez wyczyszczenie elewacji budynku, odnowienie poprzez malowanie oraz zabezpieczenie środkiem przeciw wzrostowi porostów, glonów, mchów, grzybów, pleśni itp.,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót określa Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna (STWIORB) dla ZADANIA Nr 3 - Załącznik Nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 4

Bytom , ul. KOLEJOWA 2A – budynek użytkowy
Przedmiotem zadania jest malowanie dwóch korytarzy (na I i II piętrze) w budynku Spółki ZBM-TBS oraz malowanie pokoju nr 122. Prace malarskie zostaną poprzedzone zabezpieczeniem okien, drzwi, podłóg oraz mebli folią na czas wykonywania prac. Powierzchnię ścian i sufitów po uzupełnieniu ubytków należy zagruntować emulsją gruntującą do podłoży chłonnych, a następnie pomalować farbą emulsyjną.
W pomieszczeniu – pokój 122 zaplanowano również przemalowanie stolarki okiennej i drzwiowej od wewnątrz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót określa Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna (STWIORB) dla ZADANIA Nr 4 - Załącznik Nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z rozdziałem VII
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ,ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

- dla ZADANIA 1 Rynek 20 - 1 000 000,00 złotych
- dla ZADANIA 2 Francuska 70BC - 500 000,00 złotych
- dla ZADANIA 3 Nowa 94 - 500 000,00 złotych
- dla ZADANIA 4 Kolejowa 2A - 200 000,00 złotych

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną przewidzianą na poszczególne zadania na które składa ofertę.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kopię polisy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

- co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości brutto minimum

- dla ZADANIA 1 Rynek 20 - 200 000,00 złotych dla robót wykonywanych na obiektach zabytkowych
- dla ZADANIA 2 Francuska 70BC - 50 000,00 złotych
- dla ZADANIA 3 Nowa 94 - 50 000,00 złotych
- dla ZADANIA 4 Kolejowa 2A - 10 000,00 złotych

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych wartość każdej z robót musi dotyczyć części już wykonanej, nie zaś całości, w tym przyszłego niezrealizowanego zakresu każdej z robót.
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie zadania, musi wykazać, iż w wymaganym okresie wykonał roboty budowlane w łącznej ilości oraz wartości jak podano wyżej .
Roboty budowlane należy wykazać w Załączniku Nr 5 oraz załączyć dokumenty potwierdzające zakres rzeczowy, okres realizacji wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje).
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (do kierowania robotami) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uprawnienia, o których mowa powyżej winny być zgodne z Prawem
Budowlanym lub zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
c) dla Zadania 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2021r.poz. 710 ze zm.)_ tj „robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego oraz która przez co najmniej 18
miesięcy brała udział w robotach prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.”
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór według Załącznika nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ oraz załącznikiem nr 6

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.