eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zabrzu Sp. z o.o. w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276854640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 6

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 271 66 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport, rekreacja, konserwacja terenów zielonych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zabrzu Sp. z o.o. w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2f0bc8b-9431-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, w takim przypadku adresem poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami jest: zamowienia.publiczne@mosir.zabrze.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 PZP.
- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
- Oferta, wniosek oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po
kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych wykonawcy – dalej Dane osobowe jest MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Matejki 6.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mosir.zabrze.pl, tel. pod numerem 32 271 66 40 lub
pisemnie pod adresem MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze.
3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez email daneosobowe@mosir.zabrze.pl lub pisemnie na adres MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6 41-800 Zabrze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia niniejszego postęp., zawarcia i wykonania umowy
w wyniku jego przeprowadzenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonania umowy,
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i o podatku dochodowym,
- w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
5. Administrator będzie przekazywał Dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług
związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z niniejszego postępowania – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z art. 78 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).
7. Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO, przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO, nie przysługuje prawo wniesienia:
- sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.1 lit. c RODO,
- usunięcia Danych Osobowych w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO,
- przenoszenia Danych Osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
9. W odniesieniu do Danych Osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
10. W przypadku niewłaściwego przetwarzania Danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
12. Podanie Danych osobowych jest konieczne i związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego oraz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP/19/XI/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 269750,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy:
Część 1:
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw za pomocą kart flotowych oraz z możliwością gotówkowego zakupu paliw zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego – do samochodów, maszyn i urządzeń technicznych. Zakupem objęta będzie benzyna bezołowiowa Pb 95 (szacunkowo w ilości 7 500 l łącznie, w tym 1 000 l w ramach prawa opcji) oraz benzyna bezołowiowa Pb 98 (szacunkowo w ilości 500 l), a także olej napędowy (szacunkowo w ilości 28 000 l łącznie w tym 7 000 l w ramach prawa opcji).
3. Wskazane powyżej wskaźniki są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej i oleju napędowego.
4. Minimalne dostawy w okresie obowiązywania umowy wynoszą:
- Benzyna bezołowiowa – 3 500 l,
- Olej napędowy – 3 000 l.
5. Zamawiający może zlecić dostawę (prawo opcji) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 1 000 l oraz oleju napędowego w ilości do 7 000 I w przypadku gdy przewidziana ilość dostaw w skali roku okaże się niewystarczająca.
Do skorzystania z prawa opcji wystarczające będzie poinformowanie o tym Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem, na piśmie, z określeniem rodzaju i ilości paliwa. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.
6. Zakup paliw będzie dokonywany w stacjach paliw należących do sieci stacji wskazanych przez Wykonawcę na terenie całego kraju.
7. Zakup paliw odbywać się będzie bezpośrednio do baków samochodów, a w ilościach potrzebnych do maszyn i urządzeń - transportem własnym Zamawiającego do specjalnych pojemników lub kanistrów.
8. Minimalna ilość jednorazowo zakupionego paliwa wyniesie 10l, zaś maksymalna - 200l.
9. Paliwa powinny spełniać wymagania określone w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1314) oraz w europejskich normach posiadających swoją polską implementację, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności, rozporządzenie ma wartość nadrzędną.
10. Wykonawca wyda Zamawiającemu 3 szt. zabezpieczonych kodem PIN kart flotowych lub równoważnych, wystawionych na okaziciela.
11. Wykonawca zobowiązuje się wydać na żądanie Zamawiającego dodatkowe karty umożliwiające tankowanie, w szczególności w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bez pobierania dodatkowych opłat.
12. Wykonawca przekaże bezpłatnie dostęp do indywidualnie dedykowanego serwisu internetowego, na którym Zamawiający będzie mógł na bieżąco śledzić dokonane transakcje, jak również blokować karty bądź zamawiać nowe.
13. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie w dwóch okresach rozliczeniowych: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
14. Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku płatności gotówką należność regulowana będzie tego samego dnia na podstawie wystawionej faktury.
15. Zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza możliwość zmiany cen paliw.
16. Dostawy paliw nastąpią w okresie: 366 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r.

4.2.5.) Wartość części: 239750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może zlecić dostawę (prawo opcji) benzyny bezołowiowej Pb 95
w ilości do 1 000 l oraz oleju napędowego w ilości do 7 000 I w przypadku gdy przewidziana ilość dostaw w skali roku okaże się niewystarczająca.
Do skorzystania z prawa opcji wystarczające będzie poinformowanie o tym Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem, na piśmie, z określeniem rodzaju i ilości paliwa. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i sposób ceny ofert:
Część 1 Benzyna bezołowiowa Pb 95 i Pb 98 oraz olej napędowy
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Łączna cena ofertowa brutto – K1 waga 90 pkt
b) opust (opust jaki Wykonawca udzieli
Zamawiającemu od ceny brutto przy
każdej transakcji wyrażony w [ % ] ) – K2 waga 10 pkt
Razem: 100 pkt

2) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium łączna cena ofertowa brutto K1:
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty
K1 = ---------------------------------- x 90 pkt
Cena badanej oferty

Kryterium opust K2:
W kryterium opust kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według wzoru:

Opust badanej oferty
K2 = ----------------------------------------- x 10 pkt
Najwyższy oferowany opust

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
K = K1 + K2
gdzie:
K – całkowita liczba punktów,
K1 – punkty uzyskane w kryterium łączna cena ofertowa brutto,
K2 – punkty uzyskane w kryterium opust.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy transportem własnym opału, tj. ekogroszku (workowanego po 25 kg) w ilości szacunkowej 20 ton (w tym 12 ton w ramach prawa opcji) dla potrzeb MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.; Boisko Sportowe w Zabrzu, ul. Żniwiarzy 16.
2. Dostarczony opał ma być suchy, nie oblodzony (w okresie zimy). W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem.
3. Opał będzie dostarczany sukcesywnie w okresie: 366 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r., w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawiadomienia (przekazanego Wykonawcy mailem lub faksem) przez Zamawiającego, w ilości przez niego określonej.
4. Opał dostarczany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach do 7:00 do 14:00.
5. Minimalna wielkość dostaw w okresie obowiązywania umowy – obniżenie wielkości zamówienia zgodnie z zapisami wskazanymi we wzorze umowy.
6. Zamawiający może zlecić dostawę (prawo opcji) w ilości do 12 ton w przypadku gdy przewidziana ilość dostaw w skali roku okaże się niewystarczająca.
Do skorzystania z prawa opcji wystarczające będzie poinformowanie o tym Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem, na piśmie, z określeniem rodzaju i ilości paliwa. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.
7. Do każdorazowej dostawy Wykonawca dostarczy kwit wagowy, dla każdej dostawy bezwzględnie należy dostarczyć dokument potwierdzający, że dostarczany opał posiada następujące parametry:
- kaloryczność co najmniej 27000kJ/kg,
- granulat od 5 do 25 mm,
- zawartość popiołu nie więcej niż 8%,
- zawartość siarki nie więcej niż 0,7%.
8. Opał dostarczony może być tylko wraz ze świadectwem jakości, atestem, certyfikatem, wynikami badań próbek węgla, wystawionym przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument może pochodzić od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia.
9. Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i wskazania we własnym zakresie (własnym staraniem i na własny koszt) punktu pomiaru ilości dostarczanego opału (wagi) w promieniu do 10 km od siedziby MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o., aby umożliwić kontrolę ilości (wagi) dostarczanego towaru. Kontroli dokonać może Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona przez zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może zlecić dostawę (prawo opcji) w ilości do 12 ton w przypadku gdy przewidziana ilość dostaw w skali roku okaże się niewystarczająca.
Do skorzystania z prawa opcji wystarczające będzie poinformowanie o tym Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem, na piśmie, z określeniem rodzaju i ilości paliwa. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Część 2 Opał tzw. ekogroszek
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
a) Łączna cena ofertowa brutto – K1 waga 100 pkt

2) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium cena K1:
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty
K1 = ------------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli:
a) Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie obrotu (sprzedaży) paliwami – dot. część 1 zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie sieci stacji paliw wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw za pomocą kart flotowych oraz z możliwością gotówkowego zakupu paliw, w tym minimum jeden punkt sprzedaży znajdujący się na terenie miasta Zabrze oraz dodatkowo jeden punkt sprzedaży na terenie województwa śląskiego poza miastem Zabrze, czynny całą dobę – dot. część 1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz.U.2023.1497 z późn.zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) paliwami, dot. części 1.
2) wykaz posiadanych sieci stacji paliw wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw za pomocą kart flotowych, w tym minimum jeden punkt sprzedaży znajdujący się na terenie miasta Zabrze oraz dodatkowo jeden punkt sprzedaży na terenie województwa śląskiego poza miastem Zabrze, czynny całą dobę – dot. część 1. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w Rozdziale IX SWZ; spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale VIII SWZ.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem (wykonawstwo zastępcze). Zmiana nastąpi na podstawie oświadczenia przesłanego Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami pkt od 1) do 5). Warunkiem zawarcia umowy z nowym Wykonawcą jest wykazanie przez tego Wykonawcę potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, najpóźniej w terminie przed podpisaniem umowy. Wartość umowy zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona o wartości brutto za usługi już wykonane.
1) W przypadku zaprzestania wykonywania usługi objętej niniejszą umową Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykonawstwa zastępczego.
2) W opisanym powyżej przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia:
- partnerowi Konsorcjum,
- Podwykonawcy za jego zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowy z Wykonawcą pomniejszoną o koszt usług już wykonanych, pod warunkiem wykazania przez Podwykonawcę spełnienia warunków określonych w SWZ.
- Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie lub kolejne miejsce w ocenie ofert na etapie postępowania za jego zgodą. Wykonawca, którego oferta zajęła 3 lub kolejne miejsce może zostać wybrany w przypadku, gdy poprzednik nie wyraził zgody na zawarcie umowy. Warunkiem zawarcia umowy z nowym Wykonawcą jest wykazanie przez tego Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym przez SWZ i potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, najpóźniej w terminie przed podpisaniem umowy. Wartość umowy zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona o wartości brutto za usługi już wykonane.
3) Przed zastosowaniem wykonawstwa zastępczego Zamawiający wezwie Wykonawcę do wznowienia wykonywania usługi wyznaczając na to termin minimum 1 dnia.
4) Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami wykonawstwa zastępczego.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikającej z zastosowania wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym w postanowieniach umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta, wniosek oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym
podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych na platformie,
kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Plik z tajemnicą przedsięb. nie może być łączony z innymi plikami w jednym archiwum podpisanym elektronicznie. Niespełnienie tych zasad poufności
będzie skutkować uznaniem takich informacji za jawne – za co Zamawiający nie odpowiada.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert/oferty.

Wykonawca składający ofertę na część 1 zamówienia zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisach wskazanych w zdaniu poprzednim, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu podwykonawcy podpisanego przez podwykonawcę - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postęp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.