eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Wykonanie inwentaryzacji budowlanych oraz audytów energetycznych budynków I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w WałbrzychuOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie inwentaryzacji budowlanych oraz audytów energetycznych budynków I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałbrzych

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Magistracki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie inwentaryzacji budowlanych oraz audytów energetycznych budynków I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2751afe-9358-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030879/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Opracowanie audytu energetycznego dla I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu

1.3.34 Opracowanie audytu energetycznego dla II Liceum Ogólnokształcącego przy Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027; działanie nr 09.05)”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,149636,5546b9e736fa8c8de8c71b97cb6d3bd1.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,149636,5546b9e736fa8c8de8c71b97cb6d3bd1.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade SA. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI punkcie 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,149636,5546b9e736fa8c8de8c71b97cb6d3bd1.html
5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.102.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania pn.: „Audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej” inwentaryzacji budowlanych oraz audytów energetycznych budynków:
1) I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu,
2) II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu,
Budynek I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi zlokalizowany jest przy ul. I. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu (dz. nr 361, obręb Nowe Miasto nr 21). Obiekt wpisany został dnia 26.05.2006 r. do rejestru zabytków pod nr w rej. A/788, oraz położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu, wpisanego do rejestru zabytków decyzją dnia 11.05.2021 r. pod nr A/6196.
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowany jest przy Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu (dz. nr 257, obręb Śródmieście nr 27). Obiekt wpisany został dnia 20.08.1979 r. do rejestru zabytków pod nr A/4625/736/Wł, oraz położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto w Wałbrzychu, wpisanego do rejestru zabytków decyzją dnia 08.12.1977r. pod nr 712/683/Wł.

Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie inwentaryzacji budowlanej i audytów energetycznych dla dwóch budynków oświatowych (OSOBNO DLA KAŻDEGO BUDYNKU).
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzacje budowlane obiektów a następnie sporządzić audyty energetyczne.
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić audyty energetyczne w oparciu o załącznik nr 4 do SWZ
- lista wskaźników,
- wytyczne do sporządzenia audytu,
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa powinny spełniać kryteria wyboru projektów w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027; działanie nr 09.05)”. ( załącznik nr 5 do SWZ)
Audyt energetyczny powinien uwzględniać wszystkie adekwatne wskaźniki produktu i rezultatu, odpowiadające celowi projektu.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji wykonania prac termomodernizacyjnych, które będą uwzględnione w audycie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji Jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej –

A)Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać (zakończyć) co najmniej jeden audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej (przez który należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych lub inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny).

Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie, lub
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub
- przez podmiot udostępniający zasoby samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 700,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.