eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żółkiewka-Osada › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żółkiewka w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żółkiewka w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻÓŁKIEWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hetmana Żółkiewskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Żółkiewka-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-335

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846831676

1.5.8.) Numer faksu: 846831676

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zolkiewka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zolkiewka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żółkiewka w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d3fec93-9433-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063815/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żółkiewka w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.zolkiewka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://zamowienia.zolkiewka.pl lub poczty elektronicznej: sekretariat@zolkiewka.pl
Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną przy użyciu Platformy lub poczty elektronicznej. Za datę
wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę:
1.1. w przypadku korzystania z Platformy – datę ich rejestracji na Platformie;
1.2. w przypadku korzystania z poczty elektronicznej – datę zapisu na serwerze odbiorczym (Zamawiającego).
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
2.1. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
2.2. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce
„Pomoc”.
2.3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://zamowienia.zolkiewka.pl w zakładce pomoc oraz uznaje go za wiążący.
2.4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://zamowienia.zolkiewka.pl/#/authentication/login
2.5. Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie
https://zamowienia.zolkiewka.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia
bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link
aktywacyjny a następnie ustanawia hasło.
2.6. Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca
konto reprezentuje.
2.7. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy i powiadomień mailowych.
3. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
3.1. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s.
3.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje.
3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem
Internet Explorer.
3.4. Włączona obsługa JavaScript.
3.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.6. podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
3.7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 powołanego powyżej Rozporządzenia określa:
3.7.1. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB.
3.7.2. Informacje na temat kodowania i odbioru danych:
3.7.2.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie,
jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3.7.2.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
3.8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych, tel. +48 817184227, e-mail:
pomoc@zeto.lublin.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żółkiewka.
1.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@cbi24.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
2 . W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
3. Posiada Pani/Pan:
3.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
3.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
3.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Nie przysługuje Pani/Panu:
4.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
4.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
4.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKR.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żółkiewka w 2024 r.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
2. odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
2. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 do SWZ oraz wzór umowy (zał. Nr 5 do SWZ) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryte riów oceny ofert
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Wykonawca może otrzymać max 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą obiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
7.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa
warunku w powyższym zakresie.
7.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów. W celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
7.2.2.1 posiadania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Żółkiewka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9B ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 888);
7.2.2.2 posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z
wymogami art. 49 ust. z dnia 14 grudnia 2021 r o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 779).
7.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - W celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
7.2.3.1 posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
7.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej – W celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
7.2.4.1 Dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami
technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego tj.:
7.2.4.1.1 bazą transportową w odległości nie większej niż 60 km od granicy
Gminy Żółkiewka z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą
wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska.
Baza transportowa ma zapewniać możliwość garażowania taboru
samochodowego na jej terenie, a zaplecze techniczno-biurowe ma
umożliwiać kontakt Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego.
7.2.4.1.2 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych,
7.2.4.1.3 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych,
nstalacją komunalną do przetwarzania odpadów komunalnych:
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych. Wykonawca
przez cały okres trwania umowy powinien dysponować instalacją
komunalną w rozumieniu art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). Przez pojęcie dysponowanie
należy rozmieć posiadanie własnej instalacji lub posiadanie
zapewnionej możliwości korzystania z instalacji komunalnej na czas
realizacji umowy np. w drodze zawartej umowy lub porozumienia.
7.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający uzna warunki udziału za spełnione jeżeli:
7.3.1 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.2 SWZ jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane.
7.3.2 Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców
łącznie.
7.4 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego
warunków udziału w postępowaniu.
7.5 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych,wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. posiadania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Żółkiewka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9B ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 888);
2. posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z
wymogami art. 49 ust. z dnia 14 grudnia 2021 r o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 779).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający uzna warunki udziału za spełnione jeżeli:
1. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.2 SWZ jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane.
2. Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców
łącznie.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego
warunków udziału w postępowaniu.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na
podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku
VAT.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym
pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do
usunięcia skutków tego działania,
3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu
prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą
(rozszerzeniem) zapisu § 3 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisów dotyczących Podwykonawcy,
4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji
określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby
powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.zolkiewka.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wg zał. nr 3) - w przypadku składania oferty
przez
podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną oraz informację o części za mówienia, której
wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez
wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Uwaga! W informacji należy podać również
nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia (o
ile są już znani na etapie składania ofert).
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że
Wykonawca w formularzu oferty (zał. nr 3 do SWZ) wskaże dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez np. podanie nr KRS, NIP, REGON).
4) Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w trybie art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.
5) W przypadku składania oferty wspólnej (wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne) do
oferty należy dołączyć (dotyczy także wspólników spółki cywilnej):
5.1.) Pełnomocnictwo,
6) Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentacji:
7.1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. Postanowienia dotyczące
pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
7.2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej), jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3). Postanowienie dotyczące
pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
7.2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej), jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3). Postanowienie dotyczące
pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.