eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Usługa certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Copernicus PL Sp. z o.o. - powtórka"Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Copernicus PL Sp. z o.o. - powtórka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221964385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 1-6

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.copernicus.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Copernicus PL Sp. z o.o. - powtórka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fabdc0a-9436-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl to: -stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,-komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,-
włączona obsługa JavaScript,-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,-Szyfrowanie
na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.-Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • Administratorem Państwa danych osobowych jest Copernicus Podmiot
Leczniczy Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.• Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot
Leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339. • Państwa dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego. • Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom na podstawie art. 18 oraz art. 74 ust. 1, 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”.• Państwa dane nie
będą przekazywane do państwa trzeciego.• Państwa dane będą przechowywane do zakończenia obowiązującego nas okresu
przechowywania tych danych.• Co do zasady posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże
uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.•
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp. • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D10.251.94.C.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Szpitalu Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku. Zamówienie składa się z jednej części.
2. Certyfikacja, o której mowa wyżej, ma być wykonana w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018, PN – EN ISO/IEC 27001:2013 ( z przejściem na 27001:2022 w 1 Audycie nadzoru).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, terminy, zawarte są w zał. nr 2B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w zał. nr 2A do SWZ – Formularzu cenowym. Sposób realizacji usługi opisano w projekcie umowy zał. nr 3 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72225000-8 - Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98113000-8 - Usługi świadczone przez organizacje specjalistyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-01-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA, TERMIN ROZPOCZĘCIA AUDYTU ODNAWIAJĄCEGO. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie danych podanych w Formularzu oferty – zał. 1 do SWZ oraz w Formularzu cenowym - zał. 2A do SWZ.
Szczegóły dotyczące oceny ofert zawarto w paragrafie nr XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ROZPOCZĘCIA AUDYTU ODNAWIAJĄCEGO

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada akredytację PCA (wydaną przez Polskie Centrum Akredycji) w zakresie wszystkich norm, które są przedmiotem niniejszego zamówienia.
-zdolności technicznej lub zawodowej –DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje, należycie min jedną usługę certyfikacji ZSZ (Zintegrowanego Systemu Zarządzania) wg norm: 9001:2015, 14001:2015, 27001:2013, 45001:2018, na kwotę min. 100.000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług w ramach powyższego warunku doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7,
 dokument na potwierdzenie warunku o posiadaniu akredytacji PCA lub adres mailowy strony internetowej - w przypadku, gdy dokument ten nie jest dostępny na stronie internetowej www.pca.gov.pl .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wspólne ubieganie się o udzieleniu zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
6) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w § IX ust. 1 pkt 2 ppkt 2) SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, o których mowa w § IX ust. 1 pkt 2 ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w punkcie 6 i 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, którego treść
stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
9) Warunek określony w § IX ust. 1 pkt 1) SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
10) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w niniejszym ustępie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli ustalono).
11) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy dotyczące rodzaju i zakresu zmian w umowie zawarto w zał. nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.