eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › SVA/U/4620-92/2023 Opracowanie map do celów projektowych kompleksów wojskowych w m. Mosty, Darłowo".



Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SVA/U/4620-92/2023 Opracowanie map do celów projektowych kompleksów wojskowych w m. Mosty, Darłowo”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amwsinevia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SVA/U/4620-92/2023 Opracowanie map do celów projektowych kompleksów wojskowych w m. Mosty, Darłowo”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-093657f3-9296-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:
1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf. 2) Format przesyłanych danych: a) w zakresie wielkości i formatu plików:• pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych formatach.
b) w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:• dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, • dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy używać podpisu zaufanego lub osobistego. 3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:• plik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. 2. Dokumenty zamówienia i ogłoszenia dostępna są na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl/. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia, o których mowa w Załączniku nr 2, 2a 3 i 3a odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu zakładki „Pytania/ Informacje” (nie dotyczy składania ofert). W przypadku niestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane.
5. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/U/4620-92/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych (aktualizacja mapy zasadniczej o klauzuli tajności „poufne”) obejmujących swym zakresem:
1) kompleks wojskowy w miejscowości Mosty, gmina Goleniów – dz. nr ewid. 695, obręb 0062 Glewice, jedn. ewid. 320402_5 gmina Goleniów, powiat goleniowski (łączna powierzchnia 260ha). Mapa do celów projektowych obejmować będzie teren o powierzchni około 27ha.
2) kompleks wojskowy w miejscowości Darłowo - dz. nr ewid. 288, obręb 0032, jedn. ewid. 321303_2 gmina Darłowo, powiat sławeński (łączna powierzchnia 86ha). Mapa do celów projektowych obejmować będzie teren o powierzchni około 15ha.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) co najmniej jedną (1) osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 1) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650, 1669.) w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756);
2) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Kierownika Jednostki Organizacyjnej zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dn. 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych, posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756); wykonującą swoje zadania na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dn. 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych;
3) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych na zasadach określonych w art. 14 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756), posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756);
4) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Kierownika kancelarii tajnej lub Kierownika komórki organizacyjnej innej niż kancelaria tajna (kierownik punktu ewidencyjnego) posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Administratora systemu teleinformatycznego posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów;
6) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
7) akredytowanym systemem teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE, zorganizowanym zgodnie z wymogami ustawy z dn. 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych,
8) kancelarią tajną lub komórką organizacyjną inną niż kancelaria tajna przygotowaną do przechowywania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych; 2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1); 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt. 3 w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.5) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt. 3 oraz 4 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej jedną (1) osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 1) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101,
z 2018 r. poz. 650, 1669.) w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne, posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie
z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756);
b) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Kierownika Jednostki Organizacyjnej zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dn. 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych, posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756), wykonującą swoje zadania na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dn. 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych;
c) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych na zasadach określonych w art. 14 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756), posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756);
d) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Kierownika kancelarii tajnej lub Kierownika komórki organizacyjnej innej niż kancelaria tajna (kierownik punktu ewidencyjnego) posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
e) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Administratora systemu teleinformatycznego posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów;
c.d. w Sekcji IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców poświadczoną ”za zgodność z oryginałem”. Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy, cel i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy. W sytuacji nie wpisania informacji, o których mowa powyżej Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy odpowiednio wezwie Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oświadczenia w wyznaczonym terminie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy:
a. zmiana terminu realizacji zamówienia, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy tj.:
1) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych do opracowania opinii, uzgodnień i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych,
2) konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, która nie była możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania specyfikacji do zamówienia,
3) zmiana przepisów prawa mającą wpływ na wykonanie map zgodnie z obowiązującym prawem,
4) wstrzymanie prac w związku z orzeczeniem organu administracji, sądu lub decyzją Inwestora, w ww. przypadkach (ust. 3 lit. a ppkt 1-4) Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia o odpowiednią liczbę dni, umożliwiającą prawidłową realizację przedmiotu umowy.
b. zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pomocą Platformy zakupowej www.amwsinevia.eb2b.com.pl w zakładce Złóż ofertę.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. cd. z sekcji 5.7.)
f) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- wraz z podaniem imienia i nazwiska tej/tych osoby/ób oraz informacjami na temat jej/ich uprawnień, zakresu wykonywanych przez nie czynności a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykazu wyposażenia zakładu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
a) akredytowanym systemem teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE, zorganizowanym zgodnie z wymogami ustawy z dn. 05.08.2010
o ochronie informacji niejawnych,
b) kancelarią tajną lub komórką organizacyjną inną niż kancelaria tajna przygotowaną do przechowywania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE,
- wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.), dalej ustawa o ochronie bezpieczeństwa, wykluczy się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.