eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Wykonanie przeglądu i uruchomienie sterylizatora plazmowego Sterrad NX wraz z dostawą środków sterylizacyjnych do przeprowadzenia sterylizacji na 10 cykli dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.oOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie przeglądu i uruchomienie sterylizatora plazmowego Sterrad NX wraz z dostawą środków sterylizacyjnych do przeprowadzenia sterylizacji na 10 cykli dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101075971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Poddębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzozpcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przeglądu i uruchomienie sterylizatora plazmowego Sterrad NX wraz z dostawą środków sterylizacyjnych do przeprowadzenia sterylizacji na 10 cykli dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58fc5bc3-682b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00439213

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCZ/ZP/3330/16/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 30261,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i uruchomienie sterylizatora plazmowego Sterrad NX wraz z dostawą środków sterylizacyjnych do przeprowadzenia sterylizacji na 10 cykli dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach, w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo - cenowy.
2. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV:
50.42.10.00-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego,
33.14.00.00-3 – materiały medyczne,
33.19.80.00-4 – szpitalne wyroby papierowe.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje okresowy przegląd techniczny, konserwację i uruchomienie sterylizatora Sterrad NX producenta Johnson & Johnson będącego na wyposażeniu „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno- ruchową, instrukcją konserwacji i obsługi opracowaną przez producenta urządzenia. W ramach przeglądu wykonane będą czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej dla przeglądu półrocznego.
4. Wykonawca dostarczy środki sterylizacyjne, o których mowa w Formularzu asortymentowo – cenowym - Załącznik nr 2 do SWZ niezbędne do uruchomienia i przeprowadzenia sterylizacji plazmowej w sterylizatorze Sterrad NX.
5. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34308,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34308,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34308,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Consultronix Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 513-02-86-977

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 17

7.3.4) Miejscowość: Balice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-083

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34308,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.