eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulmierzyce › Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bogumiłowice, Piekary i Wola WydrzynaOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SULMIERZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Sulmierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-338

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sulmierzyce.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e6200fe-928d-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084355/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/856827

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856827

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856827lub poczty elektronicznej zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
4.Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 8 SWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/856827.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: 1. Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Sulmierzycach reprezentowany przez Wójta Gminy. 2. Dane kontaktowe: Kontakt z administratorem: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, nr telefon (044)6846056, adres poczty elektronicznej: ug@sulmierzyce.eu 3. Inspektor Ochrony Danych: W Urzędzie Gminy w Sulmierzycach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Artur Wojtaszczyk, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sulmierzyce.eu 4. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych: Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w celach: 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – znak sprawy ZP.271.20.2023. 2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5. Pozostałe informacje dot. RODO zawarte zostały w pkt. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/825744 .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna w gminie Sulmierzyce, powiat pajęczański, województwo łódzkie. Zadanie realizowane będzie na działkach:
- obręb Nr 14 PGR Wola Wydrzyna: działki Nr 29/30,
- obręb Nr 18 Wola Wydrzyna: działki Nr 71, 33/2, 21/3, 20/1, 19/1,18/1, 17/1, 55/2, 114, 111, 115/1, 116/1, 92, 35, 68/2, 106, 73, 55/1, 41/1, 25/1, 26/1, 56/1, 105, 90, 1
- obręb Nr 2 Bogumiłowice: działki Nr 257/1, 245
- obręb Nr 15 Piekary: działki Nr 135, 112, 18/15, 17, 59, 71, 80, 192, 181, 144, 145, 142/7, 73, 253, 130, 72/2, 81/5, 82/1, 84/1, 86/7, 88/3, 90/1, 142/2, 83/1.
2. Zakres prac w ramach budowy kanalizacji przewiduje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej w m. Piekary i Bogumiłowice:
 kanał sanitarny grawitacyjny,
 kanał sanitarny tłoczny,
 odgałęzienia do posesji,
 przyłącza na terenie posesji,
 pompownie szt. 4,
b) budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wydrzyna (w drogach gminnych i wojewódzkich):
 kanał sanitarny grawitacyjny,
 kanał sanitarny tłoczny,
 odgałęzienia do posesji,
 przyłącza na terenie posesji,
 pompownie szt. 6,
c) budowę wewnętrznych linii zasilania nN 0,4 kV zasilających przepompownię ścieków.
d) nowo wybudowane pompownie ścieków należy włączyć w istniejący system monitoringu
3. Teren inwestycji położony jest w skupisku stanowisk archeologicznych. Zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami ziemnymi przez osobę posiadającą uprawnienia określone w ww. pozwoleniach.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ, i składają się na niego następujące dokumenty:
1) projekty architektoniczno-budowlane (br. sanitarna i br. elektryczna),
2) projekty techniczne (br. sanitarna i br. elektryczna),
3) projekty zagospodarowania terenu (br. sanitarna i br. elektryczna),
4) projekt wykonawczy,
5) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (br. sanitarna i br. elektryczna),
6) pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WUOZ-ZA.5161.340.2022.IMS.AM z dnia 05.07.2022 r.,
7) pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WUOZ-ZA.5161.585.2023..AM z dnia 20.06.2023 r.,
8) decyzje lokalizacyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie,
9) decyzje lokalizacyjne Zarządu Województwa Łódzkiego,
10) decyzje lokalizacyjne Wójta Gminy Sulmierzyce,
11) zgłoszenia wodnoprawne,
12) opinia geotechniczna,
13) zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pajęcznie,
14) zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę.

5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:
1) oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
2) przygotować i wdrożyć tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót,
3) powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach.
6. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej:
a) oryginał/kserokopię dziennika budowy,
b) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej,
c) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy o treści zgodnej z art. 57 prawa budowlanego,
d) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
e) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót,
f) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
g) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
h) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD,
i) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń.
7. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia 5 – letniej gwarancji. Okres gwarancji równy okresowi rękojmi.
8.Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ oraz dokumentacji projektowej dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/856827

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.
o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia i wykonawcy korzystający z zasobów innego podmiotu mogą ten warunek spełnić łącznie.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.:
A. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, który wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane, gdzie każda z nich polegała na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5 km.
UWAGA:
1) Zamawiający informuje, iż definicja budowy, przebudowy jest określona w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełniania w/w warunku w ramach jednej lub dwóch umów.
3) w/w warunek Wykonawca winien spełnić samodzielnie, a w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego – ten podmiot. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt A winien spełnić jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
B. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. którzy wykażą, iż dysponują lub będą dysponować:
a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą następujące doświadczenie zawodowe:
osoba ta była kierownikiem budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży sanitarnej na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 5 km,
b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą następujące doświadczenie zawodowe:
osoba ta była kierownikiem budowy lub robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży elektrycznej na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie instalacji zasilającej pompownię ścieków.
c) co najmniej jedną osobą, która będzie kierowała badaniami archeologicznymi posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku (A i B) w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ
Uwaga:
Wykonawcy mogą łącznie spełniać warunki opisane w pkt A i B (z uwzględnieniem punktu A ppkt 3).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia nie są wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. c) , wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub w opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacja zamówienia z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z oferta przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dotyczy przypadków gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
uzupełnienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć także:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) SWZ,
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów lub inny dokument, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) dowody równoważności, o których mowa w pkt 3.10. SWZ, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) potwierdzenie wniesienia wadium ,
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 14.1. SWZ.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 z dopiskiem WADIUM – ZP.271.20.2023.
6. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2)–4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca, którego ofertę wybrano: (i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (ii) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Pzp lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Pzp lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
6) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
10. Warunki zatrzymania i zwrotu wadium określono w art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj, zakres zmian i warunki ich wprowadzenia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/856827

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856827

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.