eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w 2024 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002156692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja 3 Maja 28

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opslegionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: opslegionowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c20f223-8eb5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019888/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w 2024roku na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c20f223-8eb5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu strony internetowej https://ezamowienia.gov.pl. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ powinny być wnoszone poprzez stronę https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Zamawiający dopuszcza pomocniczo (w przypadku niedziałania strony internetowej) możliwość przesłania pocztą elektroniczną (e-mail: zamowienia@um.legionowo.pl) pytań o wyjaśnienie treści SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne wysyłania i odbioru dokumentów przy użyciu strony https://ezamowienia.gov.pl znajdują się w Regulaminie oraz
instrukcjach dostępnych na portalu. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-
Zamówienia.
Na Platformie komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452)
oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.).
Rekomendowany format danych .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Osrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Legionowie, ul. Mickiewicza22A, 05-120 Legionowo;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Adriana Głuchowska, kontakt- adres e-mail: auditor@auditorsecurity.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - "Kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w 2023r. Numer postępowania: OPS/AG/341-1P/2024 prowadzonym w trybie podstawowym, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,
- w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS/AG/341-1P/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, na cmentarzu wyznaniowym na terenie miasta Legionowa, w ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 901 ze zm.).
2. Pogrzeb winien odbyć się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z :
a) ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 887),
b) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2021, poz.1910).
c) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011r. nr 75, poz. 405),
d) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r. nr 249, poz. 1866), ze szczególnym uwzględnieniem warunków pochówku osób zmarłych z powodu COVID-19 oraz zgodnie z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami etycznymi oraz z powszechnie przyjętymi zasadami wykonywania usługi o tym charakterze oraz na warunkach i zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy, opisu przedmiotu zamówienia i złożoną przez Wykonawcę oferta.
3. Zamawiający przewiduje szacunkowo, że w okresie trwania umowy zleci Wykonawcy przeprowadzenie 50 pogrzebów kremacyjnych (urnowych), w tym:
1) 48 - pogrzebów kremacyjnych (urnowych) osób dorosłych, w tym zmarłych na choroby zakaźne np. SARS-CoV-2 ( COVID-19),
2) 1 - pogrzeb kremacyjny (urnowy) dziecka do 6 roku życia,
3) 1– pochówek kremacyjny (urnowy)szczątków ludzkich,
Uwaga: powyższy podział ma charakter szacunkowy i ilość poszczególnych rodzajów pochówków zleconych w ramach realizacji zamówienia może ulec zmianie adekwatnie do potrzeb Zamawiającego
4. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmniejszeniu ,co nie będzie stanowiło podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zleconych usług pochówku przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Rozliczenie w toku realizacji umowy następować będzie w oparciu o faktycznie zamówione usługi i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie.
5. Zamawiający określa minimalną ilość zamówienia jaka wykorzysta w ramach umowy na poziomie zlecenia 10 pochówków. Ostateczna ilość zleconych pochówków będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, w związku faktyczną liczbą pogrzebów, które będzie musiała sprawić Gmina Legionowo. Wykonawca przyjmuje powyższe zastrzeżenie i wyraża na nie zgodę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie świadczył usługi pogrzebowe wyłącznie na podstawie pisemnych jednostkowych Zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie odebrać zlecenie od Zamawiającego po otrzymaniu telefonicznej lub e-mailowej informacji o zleceniu pochówku.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecony pochówek w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania jednostkowego zlecenia od Zamawiającego , na cmentarzu w Legionowie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego załatwienia wszelkich formalności niezbędnych do sprawienia pogrzebu zgodnie z obowiązującymi przepisami w urzędach oraz u zarządcy cmentarza, w tym wniesienie wszystkich niezbędnych opłat oraz zebrania niezbędnej dokumentacji (w szczególności: uzyskanie karty zgonu , aktu zgonu, zezwolenia na pochowanie i wydanie zwłok) na podstawie upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. Dom pogrzebowy, miejsce gdzie ciało osoby zmarłej będzie złożone przed ceremonią pochówku musi znajdować się na terenie miasta Legionowo w związku z możliwością pożegnania się rodziny i osób bliskich osoby zmarłej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania taboru samochodowego dostosowanego do przewozu zwłok zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wykonawca zgodnie z art. 68 ust. 3 z zw. art. 35 35 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023r. poz. 875 z późn. zm.), zapewni realizację usług przy udziale minimum 10% pojazdów skierowanych do realizacji zamówienia, spełniających wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednocześnie zgodnie z zasadą liczenia procentowego udziału pojazdów spełniających wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zawartą w art. 36a ustawy, jeżeli Wykonawca używa do wykonania przedmiotowego zamówienia usług floty mniejszej niż 4 pojazdy, to nie jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 1 pojazdu spełniającego w/w wymagania pojazdów spełniających wymagania wskazane w przedmiotowej ustawie.
12. Wykonawca na minimum dwa dni przed planowanym terminem pogrzebu zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego – działu świadczeń Ośrodka pomocy Społecznej w Legionowie, która zgłasza pochówek- o terminie (data i godzinę) i miejscu pochówku
13. Szczegółowy zakres czynności składających się na zorganizowanie pogrzebu z kremacją zwłok/ szczątków ludzkich, obejmuje swym zakresem:
- umieszczenie zwłok / szczątków ludzkich w worku/pokrowcu dostarczonym przez wykonawcę,
- przewiezienie (eksportacja) zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Legionowie lub Zakładu Medycyny Sadowej w Warszawie lub prosektorium WIM w Warszawie do chłodni ,
- przechowywanie zwłok/ szczątków ludzkich w chłodni do czasu pogrzebu,
- przygotowanie zwłok/szczątków ludzkich do kremacji (kosmetyka ciała, owinięcie ciała w całun dostarczony przez Wykonawcę),
- kremacja zwłok lub szczątków ludzkich , w tym transport do miejsca kremacji;
- dostarczenie trumny kremacyjnej,
- dostarczenie urny na prochy,
- dostarczenie krzyża ,
- dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego na urnę i miejsce pochówku, zawierającej imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu; w przypadku zwłok NN datę znalezienia zwłok, lub datę znalezienia szczątek ludzkich ,
- umieszczenie zwłok/szczątków ludzkich w worku/w pokrowcu dostarczonym przez Wykonawcę,
- umieszczenie klepsydr w miejscu do tego wyznaczonym tj. tablica przy cmentarzu w Legionowie,
- obsługa pogrzebu, w tym transport urny z prochami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie urny w przygotowanym grobie urnowym lub w innym miejscu przechowywania urn z prochami lub w grobie wskazanym przez bliskich zmarłego z zamknięciem grobu,
- zapewnienie posługi religijnej katolickiej polegającej na odprowadzeniu przez księdza urny z ciałem osoby zmarłej od bramy cmentarza do miejsca pochówku, jeśli Zamawiający ma informacje , że osoba zmarła była wyznania katolickiego
- dezynfekcja zwłok, worka, trumny/kapsuły do transportu - płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym,
- wykupienie na okres 20 lat miejsca pod grób urnowy na cmentarzu w Legionowie, Zamawiający dopuszcza wykupienie miejsca na zbiorowy grób urnowy.
- w przypadku grobu urnowego zbiorczego wykonanie tablicy (napisówki) na umieszczenie tabliczek z danymi zmarłego. Rozmiar tablicy musi być dopasowany do ilości tabliczek odpowiadającej ilości urn umieszczonym w grobie zbiorowym.
- w przypadku pojedynczego grobu urnowego umieszczenie krzyża lub palika (zgodnie z wyznaniem zmarłego) na umocowanie tabliczki z danymi zmarłego;
14. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę niektórych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej wynagrodzenie Wykonawcy za sprawienie pogrzebu zostanie pomniejszone o wartość niezrealizowanego elementu usługi pogrzebowej.
15. Przy zleceniu realizacji konkretnego pogrzebu Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi pogrzebowej (np. zakupu odzieży), co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy.
16. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania i konserwacji mogiły przez okres trwania umowy tj.:
1) utrzymanie powierzchni grobu w należytym stanie tj. np. usuwanie zanieczyszczeń,
2) utrzymanie tabliczki nagrobnej w odpowiednim stanie,
3) w przypadku gdy pochowana osoba nieznana NN zostanie zidentyfikowana, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia tabliczki nagrobnej z aktualnymi danymi zmarłego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98371000-4 - Usługi pogrzebowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98371100-5 - Usługi cmentarne oraz kremacyjne

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

98371110-8 - Usługi cmentarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)załącznik nr 2 - formularz oferty
2)załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania
3) załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące usług, które wykonają poszczególni wykonawcy
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia , ze osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
jeżeli dotyczy:
5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowaną w dokumencie rejestrowym wykonawcy,
6) załącznik nr 5 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,
7) załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, dostępnej na stronie https:ezamowienia.gov.pl, w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Aby zakonczyć proces składania ofert należy kliknąć przycisk " Złóż ofertę"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.