eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świeszyno › Zimowe utrzymanie dróg i chodników administrowanych przez Gminę Świeszyno w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg i chodników administrowanych przez Gminę Świeszyno w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIESZYNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 71

1.5.2.) Miejscowość: Świeszyno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-024

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 94 31 60 120

1.5.8.) Numer faksu: +48 94 316 14 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swieszyno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swieszyno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników administrowanych przez Gminę Świeszyno w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b1604c2-9427-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030302/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg i chodników administrowanych przez Gminę Świeszyno w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/swieszyno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/swieszyno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja z Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy OPEN NEXUS dostępnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/swieszyno. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji
dla Wykonawcy na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowane oprogramowanie do obsługi plików w formacie „.pdf” – np. Adobe Acrobat Reader;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej gmina@swieszyno.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy. Szczegółowy opis zawarto w pkt. 4 rozdz. II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w pkt. 21 Rozdz. II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg i chodników gminnych administrowanych przez Gminę Świeszyno polegające na całodobowym utrzymaniu dróg i chodników w stanie przejezdności tj.:
a) całodobowa, pełna gotowość techniczna, na każde żądanie Zamawiającego pod numerem telefonu, który Wykonawca zobowiązany jest podać po wyborze oferty i eksploatacja sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem,
b) całodobowe patrolowanie - interwencyjne, odśnieżanie dróg gminnych i chodników przy użyciu pojazdów wyposażonych w urządzenia służące do zgarniania śniegu z całej szerokości dróg i chodników,
c) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 200g na m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
d) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu kruszyw naturalnych (piasku) w ilości 200g ma m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
e) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości drogi przy użyciu mieszanki w składzie i ilości, o której mowa w lit. c) i d), pojazdami wyposażonymi w pług i rozsypywarkę,
f) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości chodnika przy użyciu kruszyw naturalnych. Do pracy na chodnikach można zastosować wyłącznie pługi lekkie - maszyny (pojazdy), których ciężar całkowity nie przekracza 2,5 Mg.
g) załadunek i wywóz zalegającego śniegu,
h) wykonanie wiosennych prac porządkowych na zlecenie zamawiającego polegające m.in. na : usunięciu pozostałości zimowego utrzymania dróg i chodników w postaci piasku, żwiru, żużla czy błota zalegających na chodnikach.
i) Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych tak, aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 6.00, drogi były odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku, gdy nie występują intensywne opady) oraz około godziny 15.00. W dni wolne od pracy, gdy sytuacja tego wymaga Wykonawca musi również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymaniem, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przesłane w pierwszym dniu po dniach wolnych;

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
Część 1.: Teren sołectwa Świeszyno, Mierzym, Konikowo oraz chodniki: wzdłuż drogi z kostki betonowej w Konikowie oraz chodnik (ścieżka rowerowa) przy drodze asfaltowej Konikowo-Niekłonice;

Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników w sołectwach Gminy Świeszyno poprzez gotowość do pracy sprzętu i operatorów oraz mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni na boki oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiałów szorstkich (np. piasku lub mieszanki piasku i soli) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg potrzeb, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy w sezonie zimowym w okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. i od 15.11.2024 do 31.12.2024 r.

Zestawienie dróg objętych przedmiotem zamówienia zawarto w załączniku nr 1A- część 1. (Mapy z naniesionymi drogami zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa).

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale I pkt. 3 Specyfikacji Warunków zamówienia oraz załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6.1 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy do wysokości 30 % zamówienia podstawowego.
6.2 Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.
6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków niezależnych od Zamawiającego, w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w umowie, w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 1) Cena -
90 pkt., 2) Termin płatności faktury - 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg i chodników gminnych administrowanych przez Gminę Świeszyno polegające na całodobowym utrzymaniu dróg i chodników w stanie przejezdności tj.:
a) całodobowa, pełna gotowość techniczna, na każde żądanie Zamawiającego pod numerem telefonu, który Wykonawca zobowiązany jest podać po wyborze oferty i eksploatacja sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem,
b) całodobowe patrolowanie - interwencyjne, odśnieżanie dróg gminnych i chodników przy użyciu pojazdów wyposażonych w urządzenia służące do zgarniania śniegu z całej szerokości dróg i chodników,
c) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 200g na m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
d) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu kruszyw naturalnych (piasku) w ilości 200g ma m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
e) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości drogi przy użyciu mieszanki w składzie i ilości, o której mowa w lit. c) i d), pojazdami wyposażonymi w pług i rozsypywarkę,
f) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości chodnika przy użyciu kruszyw naturalnych. Do pracy na chodnikach można zastosować wyłącznie pługi lekkie - maszyny (pojazdy), których ciężar całkowity nie przekracza 2,5 Mg.
g) załadunek i wywóz zalegającego śniegu,
h) wykonanie wiosennych prac porządkowych na zlecenie zamawiającego polegające m.in. na : usunięciu pozostałości zimowego utrzymania dróg i chodników w postaci piasku, żwiru, żużla czy błota zalegających na chodnikach.
i) Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych tak, aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 6.00, drogi były odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku, gdy nie występują intensywne opady) oraz około godziny 15.00. W dni wolne od pracy, gdy sytuacja tego wymaga Wykonawca musi również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymaniem, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przesłane w pierwszym dniu po dniach wolnych;

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
Część 2.: Tereny sołectwa Niekłonice, Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino, Kurozwęcz, Niedalino, Zegrze Pomorskie oraz chodnik w m. Strzekęcino, Kurozwecz i Giezkowo wzdłuż dróg gminnych.

Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników w sołectwach Gminy Świeszyno poprzez gotowość do pracy sprzętu i operatorów oraz mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni na boki oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiałów szorstkich (np. piasku lub mieszanki piasku i soli) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg potrzeb, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy w sezonie zimowym w okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. i od 15.11.2024 do 31.12.2024 r.

Zestawienie dróg objętych przedmiotem zamówienia zawarto w załączniku nr 1B – część 2.
(Mapy z naniesionymi drogami zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6.1 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy do wysokości 30 % zamówienia podstawowego.
6.2 Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.
6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków niezależnych od Zamawiającego, w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w umowie, w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 1) Cena -
90 pkt., 2) Termin płatności faktury - 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.

1.3 sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać:
a) że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg o wartości min 100 000,00 zł brutto, wykonanej w ramach 1 umowy (dotyczy części 1 i 2).

b) że dysponuje następującym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:
Cześć 1:
- min. 2 pojazdy wyposażane w pług śnieżny oraz rozsypywarkę (piaskarkę)
- min. 1 pojazd służący do wywozu śniegu
- min. 1 pojazd (maszyna) z pługiem śnieżnym o ciężarze całkowitym do 2,5 Mg

Cześć 2:
- min. 2 pojazdy wyposażane w pług śnieżny oraz rozsypywarkę (piaskarkę)
- min. 1 pojazd służący do wywozu śniegu
- min. 1 pojazd (maszyna) z pługiem śnieżnym o ciężarze całkowitym do 2,5 Mg

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt 1 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej.

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SWZ składa:
1) dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Informacja i dokument o którym mowa w pkt.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 miesiące przed ich złożeniem).
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, spełniających wymagania określone w punkcie 1.4a Rozdz. II SWZ sporządzony na/wg załącznika Nr 8 do SWZ.
b) wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu wykonana zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - spełniającego wymagania określone w punkcie 1.4b Rozdz. II SWZ sporządzony na/wg załącznika Nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.6 W terminie składania ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę zawierającą:
1) Formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - pkt. 3.A1 SWZ (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4),
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - pkt. 7.10) – jeżeli dotyczy,
4) Zobowiązane podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby, o którym mowa w pkt. 3D rozdz. II SWZ, sporządzone na/wg Załącznika nr 6 do SWZ- jeżeli dotyczy,
5) Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów,
6) Dowód wniesienia wadium – jeżeli dotyczy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.A1 SWZ , składa każdy z wykonawców. Oferta winna być podpisana przez każdego
partnera lub upoważnionego przedstawiciela (partnera wiodącego lub wspólnika). Szczegółowe wymagania zawarto w pkt. 7 rozdz. II SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w paragrafie 10 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/swieszyno.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.