eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkaniowego w ŚwiętoniowejOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkaniowego w Świętoniowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przeworsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernardyńska 1a

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przeworsk.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przeworsk.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkaniowego w Świętoniowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd023ea7-9420-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054640/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkaniowego w Świętoniowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ w rozdziale XI i XV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. RODO zawarte są w SWZ rozdział XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROIX.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na działkach nr ewid.:606;607;608;610;543/47 położonych w Świętoniowej. Budynek wolnostojący niepodpiwniczony, parterowy o zwartej nieregularnej bryle z dachem wielospadowym konstrukcji ciesielskiej pokrytej blachą.
Głównym założeniem i celem budowy budynku COM jest pomoc osobom niepełnosprawnym, dlatego funkcja obiektu zaprojektowana została w sposób stwarzający warunki bezkolizyjnego korzystania ze wszystkich pomieszczeń obiektu i otoczenia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
W budynku zostały wydzielone dwie strefy:
część całodobowa mieszkalna
cześć dzienna
W budynku nie będą występowały bariery architektoniczne i komunikacyjne w postaci progów, poprzez zaprojektowanie na jednym poziomie wszystkich posadzek. Wszystkie pokoje mieszkalne zaprojektowano jako jednoosobowe z łazienkami wyposażonymi w urządzenia dla osób niepełnosprawnych oraz instalację przyzywową. Instalacja przyzywowa zamontowana będzie we wszystkich pomieszczeniach z których korzystać będą osoby niepełnosprawne, a monitoring wszędzie za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych.
Przestrzeń integracyjna dzienna na co dzień będąca jedna strefą, będzie mogła zostać podzielona na mniejsze wydzielone pomieszczenia systemem ścian przesuwnych. Cała ta przestrzeń wyposażona będzie w system petli indukcyjnej wspomagania słuchu.
Przedmiotowy budynek zaprojektowano w systemie tradycyjnym. Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych wykonanych z betonu. Słupy żelbetowe, strop monolityczny, ściany warstwowe murowane z pustaków z dociepleniem styropianem. Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo-kleszczowej o kacie nachylenia połaci do 35º
Podstawowe wielkości budynku:
Długość 62,05m
Szerokość 24,25m
Powierzchnia użytkowa 976,80m2
Powierzchnia zabudowy 1124,70m2

W budynku należy wykonać kompletne z punktu widzenia instalacje wewnętrzne:
Instalacja wodociagowa
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja c.o. i c.w.u
Wentylacja grawitacyjna
Instalacja gazowa
Instalacja elektryczna w zakresie: rozdzielni elektrycznych WLZ, tras kablowych, instalacji gniazd i wypustów zasilających 230V i 400V instalacji oświetlenia, instalacji okablowania strukturalnego, instalacji telewizyjnej, instalacja pętli indukcyjnej, instalacji CCTV, instalacji SAP, instalacji przyzywowej, instalacji monitoringu oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Instalacja fotowoltaiczna

Lokalizacja nowej zabudowy powoduje kolizje z istniejącą infrastruktura techniczną tj. napowietrzna linia elektryczna NN i linia telekomunikacyjna oraz z gminną siecią kanalizacji sanitarnej. Wszystkie kolizje zostaną poddane przebudowie i zostaną przeniesione poza obrys projektowanego obiektu. Istniejący teren na którym usytuowany jest COM należy ogrodzić ogrodzeniem trwałym. Wjazd na przedmiotowa działka poprzez projektowane zjazdy publiczne z drogi powiatowej i gminnej. Na terenie przedmiotowej działki w ramach inwestycji planuje się wykonać dojścia i dojazdy, place, stanowiska postojowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z placówki. Układ komunikacyjny na terenie działki zapewni ochrone p.poz obiektu. Na terenie działki wydzielono miejsca pod obiekty małej architektury która ma na celu umożliwienie czynnej rekreacji i integracji pomiędzy osobami pobytu całodobowego i osobami pobytu dziennego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określony został w SWZ i załączniku nr 5 do SWZ (dokumentacja techniczna, przedmiary robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262520-2 - Roboty murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ rozdział XVIII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł /dwa miliony pięćset tysięcy złotych/
2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże że: wykonał w sposób należyty i zgodnie z przepisami okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia polegające na: Budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej: 2 500 000,00zł /dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto/. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania.
b) Zdolność zawodowa: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże że: dysponuje osobą i skieruje ją do realizacji zamówienia, która posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

1. kierownik budowy – minimalna liczba osób: 1 osoba
o kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w.
o doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (alternatywnie), na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.
2. kierownik robót sanitarnych – minimalna liczba osób: 1 osoba
o kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w.
o doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (alternatywnie), na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych.
3. kierownik robót elektrycznych – minimalna liczba osób: 1 osoba
o kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w.
o doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (alternatywnie), na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zgodnie z SWZ rozdział V

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Zgodnie z SWZ rozdział X

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ
2. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000 zł.
Zgodnie z SWZ rozdział X

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zgodnie z SWZ XIII

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w uPzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk pod nazwą niniejszego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.