eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Świadczenie usług ochrony fizycznej i dozoru w budynkach należących do Sądu Rejonowego w Wałczu.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej i dozoru w budynkach należących do Sądu Rejonowego w Wałczu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322525

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warynskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-541

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@koszalin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://koszalin.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony fizycznej i dozoru w budynkach należących do Sądu Rejonowego w Wałczu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52a40829-9337-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00151712/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony mienia i osób w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz budynkach Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52a40829-9337-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez Platformę e-Zamówienia. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: a)Komputer PC: - parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2GB RAM, HDD; - zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04; - zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza; Firefox 59.0 lub nowszy; Safari 11.1 lub nowsza; Edge 14.0 i nowsze; b)Tablet/Telefon: - Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3; - przeglądarka Chrome 61 lub nowsza; Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: - specyfikacja połączenia: formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2; - format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; - oznaczenie czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. Szczegółowe zapisy w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem.danych osobowych.jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie z siedzibą przy ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Sąd Okręgowy w Koszalinie, 75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 7 lub za pośrednictwem poczty:iod@koszalin.so.gov.pl. Dane osobowe przekazane przez wykonawcę przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postęp.o udzielenie zam.publ.na podstawie PZP na rzecz SO w Koszalinie, zawarcia umowy, jej realizacji i rozliczenia oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Przesłankami legalizującymi przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art.6ust.1lit.cRODO; po wybraniu wykonawcy - art.6 ust.1 lit.bRODO i jego archiwizacji oraz art.6 ust.1lit.fRODO. Odbiorcami danych osobowych otrzymanych od wykonawcy mogą być; organy ścigania (na ich uzasadniony wniosek), inni odbiorcy wyłącznie uprawnieni do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art.18 oraz art.74-75 ustawy PZP oraz podmioty zapewniające na rzecz SO w Koszalinie obsługę techniczną i organizacyjną, np.dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, itp. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp.ani zmianą postanowień umowy niezgodną z PZP, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Kryterium ustalenia okresu przechowywania danych osobowych stanowi Instrukcja Kancelaryjna oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt SO Koszalin oraz art.78 ust.1 ustawy PZP, który wskazuje 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporz.Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, czyli jest warunkiem rozpatrzenia oferty; jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie PZP, związanym z udziałem w postęp.o udzielenie zam.publ. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art.22RODO. Dane osobowe przekazane przez wykonawcę: nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; będą przetwarzane jedynie przez upoważnione do tego osoby. Określono w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe ma prawo ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust.2RODO; przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp.o udzielenie zam.publ.;- w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art.6ust.1lit.fRODO przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych. Określono w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-26-1-8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług ochrony i dozoru w budynkach należących do Sądu Rejonowego w Wałczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie obowiązywania umowy z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na to zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą potrzeby Zamawiającego polegające na zwiększeniu ilości godzin świadczenia usługi ochrony osób i dozoru mienia w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku konieczności zabezpieczenia Sądu np. spowodowanej podwyższonym zagrożeniem (rozprawy o dużym stopniu niebezpieczeństwa, alarmy bombowe itp.). Dodatkowe godziny świadczenia usługi w trakcie obowiązywania umowy, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej rozliczane będą w systemie miesięcznym, wynagrodzenie płatne będzie za faktycznie zrealizowaną dodatkową ilość godzin ochrony w danym miesiącu, na podstawie stawki godzinowej wskazanej w formularzu ofertowym: Sąd Rejonowy w Wałczu – nie więcej niż 100 roboczogodzin. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umowa, jednak nie później niż do dnia 24 grudnia 2025 r. Po upływie wskazanego terminu prawo opcji wygasa. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji poszczególnych części zamówienia podstawowego. Wynagrodzenia należne Wykonawcy, w związku z realizacją prawa opcji zostało określone w formularzu ofertowym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w pkt 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość posiadanych na terenie Wałcza grup interwencyjnych wyposażonych w samochody

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ((Dz.U.2021.1995 t.j.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia, tj. koncesję MSWiA na prowadzoną działalność gospodarczą i zrealizuje usługi ochrony i mienia. 2. posiada pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Wałcz – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości; 3. posiada pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowanie systemów alarmowych, obejmującej swym zasięgiem miasto Wałcz – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości.
c)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. d) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał, lub aktualnie wykonuje należycie minimum dwie usługi ochrony osób i mienia w budynku użyteczności publicznej (każda realizowana na podstawie zawartej jednej umowy) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda (sto tysięcy złotych), realizowane w ramach jednej umowy trwającej minimum 12 miesięcy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. 2. posiada na terenie miasta Wałcz minimum 2 grupy interwencyjne – wyposażone w samochody, funkcjonujące tak, aby mogły podjąć działania na obiektach objętych ochroną elektroniczną i udzielić wsparcia pracownikom ochrony bezpośrednio realizującym zamówienie w czasie do 10 minut (grupy w składzie 2 pracowników ochrony posiadających licencje, wyposażonych w broń palną, środki przymusu bezpośredniego, środki łączności radiowej).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg. Załącznika nr 3 do SWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku oferty wspólnej oświadczenia składa każdy z jej uczestników. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty zgodnie z pkt 11 SWZ.
2. Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415)
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 6-9 rozporządzenia, żąda oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg. Załącznika nr 3 do SWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku oferty wspólnej oświadczenia składa każdy z jej uczestników. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty zgodnie z pkt 11 SWZ.
2. Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415)
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 6-9 rozporządzenia, żąda oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną); 2)Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3)Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;4)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – wzór stanowi załącznik nr 6 - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 5)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy – wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną).6) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 7)Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę, który stanowi ofertę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa może zostać zmieniona w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły zmian opisane są projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.