eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 671983721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-612

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (048) 384-20-74/75

1.5.8.) Numer faksu: (048) 363-48-73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pupradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pupradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9da2bd0-9412-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057547/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/859414

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zasady komunikacji.
1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie
platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom
2. Kanałem komunikacji między Zamawiającym a wykonawcami, w tym składania oferty, wszelkich oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji w formie elektronicznej są formularze zamieszczone na https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom . Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert,
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej
prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy1) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:3. Rekomendacje.1) Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2247);2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:
.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf;3) W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów :a) .zip b) .7Z4) Do formatów uznanych
za
powszechnea nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;5) Zamawiający zwraca
uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi
max10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składaniapodpisu osobistego, który wynosi max 5MB;6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności
orazłatwiejszą weryfikację
podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plikówskładających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;7)
Pliki winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;8)
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danychorazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Radomiu. Kontakt: listownie: 26-612 Radom, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną
na stronie www.radom.praca.gov.pl, telefonicznie: 48 384-20-80,48 386-70-44
2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego
Urzędu Pracy w Radomiu i Filii urzędu w roku 2024 w trybie
podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przetwarzane w ramach
postępowania.
4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane mogą zostać
udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych.
5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie -
zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
7. Informacja o wymogu zbierania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa.
8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są
pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania
publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących
Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.pupradom.pl oraz
w serwisie informacyjnym www.radom.praca.gov.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.TP.26.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Filii w Pionkach oraz Punktów Obsługi Bezrobotnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą) w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2023 r. poz. 1640 ze zm.). Szczegółowy zakres, wielkość i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik 5 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pracowników zatrudnionych w zakresie odbioru i dostarczania przesyłek z i do siedziby zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki udziału w
postępowaniu:
1) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał lub wykonuje w sposób należyty co najmniej 1 (jedną) usługę w ramach jednego kontraktu (1 usługa=
jedna umowa ) polegającą na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu Prawo Pocztowe
o wartości nie mniejszej niż 400.000 brutto.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI
ust. 3 pkt 1.
2) odniesieniu do warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że
a) posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych (art. 6
ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1041) prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI
ust. 3 pkt 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie wymaga złożenia
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu oprócz oświadczenia o braku podstaw
wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z dyspozycją art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
- w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust 1 pkt 1 lit.a. Wzór wykazu usług
stanowi załącznik 6 do SWZ.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie
usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi w których
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Forma złożenia ( Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci
cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem
kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie
Zamawiającego.)
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
- potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust 1 pkt 2 lit.a. zamawiający dokona w
oparciu o złożone oświadczenie (wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ )wykonawcy dotyczące posiadania wpisu do rejestru operatorów
pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe, którego treść zostanie zweryfikowana na podstawie udostępnionego pod linkiem https://bip.uke.gov.pl/rop/rejestroperatorow-pocztowych rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
( Oświadczenie winno być złożone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia
w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem
kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie
Zamawiającego).
3) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg. zał. nr 8 do SWZ) (
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego
odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez, wykonawcę podpisem kwalifikowanym,
zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Deklaracja Wykonawcy składana w formie oświadczenia, w formularzu ofertowym dotycząca liczby pracowników zatrudnionych w zakresie odbioru i dostarczania przesyłek z i do siedziby zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą:
a) Wymagany dokument: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik 7 do
SWZ.( Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub
osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego,
poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby podpisem
kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy)
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy:
a) Wymagany dokument: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. (Oryginał w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego
odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem
kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą).3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia:
b) Wymagany dokument: Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby
działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego. (Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym
lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której
zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub
osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Pełnomocnictwo wskazujące postępowanie, którego dotyczy oraz
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienionych z
nazwy z podaniem adresu ich siedziby a także ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania składa się wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, w tym także przez pełnomocnika. Ofertę składa i podpisuje
pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia, określone w
załącznikach 2 i 3 składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został określony w załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/859414 do upływu terminu składania ofert

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.