eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa wyposażenia meblowego do Oddziału GeriatriiOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia meblowego do Oddziału Geriatrii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębinki 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-952

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uck.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia meblowego do Oddziału Geriatrii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d44d737c-941a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk/public/postepowanie?postepowanie=57918384

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk/public/postepowanie?postepowanie=57918384

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. Pozostałe informacje zostały zawarte w ust. XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP
957-07-30-409, REGON 000288640.
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
iod@uck.gda.pl.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie
z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z
ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z Twoim udziałem.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i
zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania
techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:
• teleinformatycznych,
• księgowych,
• prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w
szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
• kurierskich i pocztowych,
• archiwizacyjnych,
• związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru
właścicielskiego nad UCK,
f) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym
celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych
okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa wart. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Możesz także
skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych.
9. W przypadku korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (prawo dostępu
przysługujące osobie, której dane dotyczą), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Przysługuje Ci prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. GIODO, od 25 maja 2018 r. PUODO), gdy
uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).
11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 329/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do Oddziału Geriatrii w asortymencie, ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę oraz wniesienie i montaż mebli do pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz gabinetów medycznych (laboratoryjnych) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w Formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik 3 do SWZ.
3. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załącznikach nr 4 do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39134000-0 - Meble komputerowe

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

39113100-8 - Fotele

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39130000-2 - Meble biurowe

39112000-0 - Krzesła

39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ, Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) Atest Higieniczny w klasie E-1 dla oferowanych płyt meblowych, wydany przez niezależną instytucję do tego uprawnioną (Uwaga! dotyczy wszystkich oferowanych płyt meblowych). Przez atest Zamawiający rozumie wszelkiego rodzaju: certyfikaty, atesty, sprawozdania z badań, oceny zgodności z normami itp., wydane przez niezależną od producenta instytucję uprawnioną do tego typu badań.
b) Certyfikat FSC „Drewno kontrolowane” CoC dla producenta oferowanych płyt meblowych, który poświadcza łańcuch kontroli pochodzenia produktu. Drewno kontrolowane użyte do produkcji płyt meblowych musi pochodzić z certyfikowanych lasów zarządzanych zgodnie z wymogami FSC (Rady Gospodarki Leśnej).
c) wykaz oferowanych materiałów i surowców, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
d) dokumentację techniczną potwierdzającą, że oferowane materiały i surowce spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów lub opisy sporządzone samodzielnie przez Wykonawcę na ich podstawie wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony internetowej „www” producenta zawierający opis techniczny. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe (np. opisy własne sporządzone przez Wykonawcę), jeśli potwierdzają, że oferowane meble spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przepisywania wymogów zawartych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) bez podania dowodów świadczących faktycznie o spełnianiu danego wymogu.

4. Zamawiający w szczególności nie zaakceptuje przedmiotowych środków dowodowych dotyczących:
a) przykładowych a nie oferowanych w przedmiotowym postępowaniu materiałów i surowców
b) oferowanych kart katalogowych dot. materiałów i surowców, dla których podano zakresy wartości parametrów wymaganych w dokumentach zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, a nie konkretne wartości tych parametrów;
c) oferowanych wyrobów własnych Wykonawcy, np. opisów własnych lub kart katalogowych przedstawionych przez Wykonawcę, jeżeli w sposób jednoznaczny nie potwierdzą spełniania przez oferowane meble wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza składanie certyfikatów i atestów w języku angielskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129), wraz z ofertą należy złożyć:

Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art 7 ust. 1 – wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 2 400,00 zł.

Szczegółowy opis w Rozdziale XV. SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk/public/postepowanie?postepowanie=57918384

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 454 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.