eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pińczów › Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w PińczowieOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W PIŃCZOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Zakład Karny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 maja 34

1.5.2.) Miejscowość: Pińczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_pinczow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zkpinczow.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-938e8042-936a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00159667/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy art. spozywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-938e8042-936a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e- Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e- Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego, z siedzibą w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 34;
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Marek Śliwa e-mail: marek.sliwa@sw.gov.pl, telefon 41 3576646, fax. 41 3577372,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Pińczowie”. numer sprawy: DKw-ż.2232.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym (art.275 pkt1 ustawy Pzp);
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw-ż.2232.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A zamówienia:
- barszcz czerwony w proszku- kod CPV 15891000-0:, spełniający wymagania normy – opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 200 kg,
- bulion drobiowy w proszku – kod CPV 15891500-5:, spełniający wymagania normy - opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 250 kg,
- cukier biały – kod CPV 15831200-4: spełniający wymagania normy PN-A-74850, opakowanie zbiorcze do 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 5 500 kg.
- herbata czarna granulowana – kod CPV 15863000-5, spełniająca wymagania normy PN-ISO 3720:1997- opakowanie zbiorcze 5kg lub mniejsze, półroczna ilość około 100 kg.
- kawa zbożowa Typu: Kujawianka lub równoważna w opakowaniu do 25 kg, kod CPV 15613000-8, półroczna ilość około 375 kg,
- przyprawa typu Jarzynka -kod CPV 15870000-7, opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 300 kg,
- kwasek cytrynowy – kod CPV 15870000-7, spełniający wymagania normy opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 10 kg.
- liść laurowy - kod CPV15871000-7: spełniający wymagania normy PN-R-870022 opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 30 kg,
- majeranek - kod CPV15871000-7, spełniający wymagania normy PN-86958:1997/AZ1:2002- opakowanie zbiorcze 10kg lub mniejsze, półroczna ilość około 25 kg,
-musztarda stołowa – skład: woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier, sól, przyprawy, kod CPV-15871250-1, w opakowaniach do 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość 150 kg.
-majonez stołowy- skład: olej roślinny, woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, zioła, żółtka jaj kurzych, koc CPV-15871250-1, w opakowaniach 0,5 kg do 1 kg, półroczna ilość 100 kg,
- papryka czerwona mielona – kod CPV 15870000-7, spełniająca wymagania normy PN-A-86955:1997/AZ1:2002- opakowanie zbiorcze 10kg lub mniejsze, półroczna ilość około 35 kg,
- pieprz mielony czarny – kod CPV 15872100-2: spełniający wymagania normy PN-A-869651997/AZ1:2002 – opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 35 kg,
- przyprawa do zup w płynie typu maggi-kod CPV 15870000-4, spełniająca wymagania normy PN-A-94052 – butelki o pojemności 1 litra, półroczna około 300 litrów,
- sól jodowana warzona – kod CPV 15872400-5, spełniająca wymagania normy PN-C-84081-2:1998-opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 1050 kg,
- ziele angielskie - kod CPV 15870000-4, spełniające wymagania normy PN-97/A-86966 opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 30 kg,
- zupa pieczarkowa w proszku- kod CPV 15891100-0, spełniająca wymagania normy PN-A-94050:1996- opakowanie zbiorcze 10kg lub mniejsze, półroczna ilość około 250 kg,
- żurek w proszku -kod CPV 15891100-0, spełniający wymagania normy PN-A-94050:1996- opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 250 kg,
- zupa kalafiorowa w proszku -kod CPV 15891100-0, spełniający wymagania normy PN-A-94050:1996- opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 250 kg,
Ww. produkty winny posiadać oryginalne opakowanie producenta, spełniać wymagania podanych norm, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 3 miesiące od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B zamówienia
- margaryna „śniadaniowa” do smarowania pieczywa o zawartości tłuszczu min. 50% ( w kostkach) kod CPV 15431100-9, waga 1 kostki 250g/szt., półroczna ilość około 4 000 kg,
- olej roślinny uniwersalny kod CPV 15412200-3, pojemność do 5 litrów/szt., półroczna ilość około 500 litrów.
Produkty winny posiadać oryginalne opakowanie producenta, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 90 dni od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15412200-1 - Tłuszcze roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienia w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część C zamówienia:
- Kasza jęczmienna w opakowaniu do 25 kg, kod CPV 15613000-8, spełniająca wymagania normy PN-87/A-74203, półroczna ilość około 1350 kg,
- Kasza manna w opakowaniu do 25 kg, kod CPV 15613000-8, spełniająca wymagania normy PN-88/A-74036, półroczna ilość około 550 kg
- Mąka pszenna typu 500 w opakowaniu do 25kg, kod CPV 15612100-2, spełniająca wymagania normy PN-A-74022:2003, półroczna ilość około 800 kg,
- Ryż długoziarnisty w opakowaniu do 25 kg, kod CPV 15614100-6, spełniająca wymagania normy PN-A-74220, półroczna ilość około 2700 kg,
- Mąka ziemniaczana ( skład: skrobia ziemniaczana) w opakowaniu 1 kg, kod CPV 15312000-8, półroczna ilość około 100 kg,
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część D zamówienia:
- Makaron – kod CPV 15851100-9, spełniający wymagania normy PN-87/A-74131, typu: świderki, nitki, kolanka, opakowanie oryginalne producenta, o wadze do 10 kg, półroczna ilość około 3000 kg.
Ww. produkt winien posiadać oryginalne opakowanie producenta, spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 3 miesiące od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część E zamówienia:
- Koncentrat pomidorowy 30%, w opakowaniu (wiaderko) do 5kg, kod CPV:15331134-5, półroczna ilość około 750 kg.
- Leczo pieczarkowe w opakowaniu od 1 do 5 kg, kod CPV:15331000-7, półroczna ilość około 1100 kg. Produkt spożywczy otrzymany ze świeżych warzyw i pieczarek, utrwalony przez pasteryzację, o konsystencji półpłynnej do gęstej. Pieczarki min 22%, papryka min 16%, cebula min 15%, koncentrat pomidorowy min 5%, produkt pasteryzowany. Barwa typowa dla użytych składników, zmieniona procesem technologicznym. Konsystencja i wygląd - półpłynna do gęstej, z widocznymi cząstkami przypraw, kawałkami warzyw i pieczarek. Smak i zapach charakterystyczny dla użytych składników, bez posmaków i zapachów obcych.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część F zamówienia:
- Dżem (truskawkowy, brzoskwiniowy, czarna porzeczka, wieloowocowy) w opakowaniu ( wiaderko) 10-15 kg, kod CPV: 15332290-3 półroczna ilość ok 1750 kg, niskosłodzony różne smaki: truskawka, brzoskwinia, czarna porzeczka, wieloowocowy). Przecier owocowy - zawartość ekstraktu min 60%
- Marmolada – w opakowaniu (wiaderko) 10 - 15 kg, kod CPV: 15332200-6 półroczna ilość ok 1400 kg, Marmolada owocowa konsystencja twarda lub miękka.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Granulat sojowy – kod CPV 15890000-3 spełniający wymagania normy ZN-1/97 lub równoważną opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 175 kg, produkt suchy, o nieregularnym kształcie. Bez szkodników, pleśni, pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie).
- Kostka sojowa kod CPV15890000-3, spełniająca wymagania normy ZN-1/97 lub równoważną opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 200 kg, produkt suchy, o nieregularnym kształcie. Bez szkodników, pleśni, pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie) oraz mechanicznych. Konsystencja -dość twarda, lekko krucha, po przyrządzeniu miękka, elastyczna,
- kotlet z soi a la schabowy kod CPV 15890000-3 spełniający wymagania normy ZN-1/97 lub równoważną, opakowanie zbiorcze 10 kg lub mniejsze, półroczna ilość około 200 kg, produkt suchy, o nieregularnym kształcie (wymiary ok. 50x50x10mm). Bez szkodników, pleśni pozostałości po szkodnikach, zanieczyszczeń mineralnych (piasek, kamienie) oraz mechanicznych. Konsystencja dość twarda, lekko krucha, po przyrządzeniu miękka, elastyczna.
- Pasztet sojowy kod CPV 15890000-3 w opakowaniu 130 g/szt., półroczna ilość około 125 kg, produkt uzyskany z białka sojowego nie mniej niż 10 % ), bez zawartości glutenu.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienia w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część H zamówienia:
- Paprykarz szczeciński – lub równoważny w puszce, waga 1 puszki/300-330g, kod CPV: 03300000-2 spełniający wymagania normy PN-91/A-86763, półroczna ilość około 550 kg.
- Sałatka makrelowa/sałatka rybna – waga 1 puszki 300-330g, kod CPV 03300000-2, półroczna ilość ok 550 kg.
- szprot w oleju w puszce – waga 1 puszki/300-330g, kod CPV 03300000-2, spełniająca wymogi normy PN-91/A-86763, półroczna ilość ok 300 kg.
- szprot w pomidorach w puszce – waga 1 puszki 300-330g, kod CPV 03300000-2, - spełniająca wymogi normy PN-91/A-86763, półroczna ilość ok 500 kg.
Śledź w oleju- waga 1 puszki/300-330g, kod CPV 03300000-2, spełniająca wymogi normy PN-91/A-86763 półroczna ilość ok 75 kg.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- mielonka drobiowa w puszce alupak 130g/szt. Kod CPV -15131000-5 – półroczna ilość około 300 kg, konserwa mięsna - produkt spożywczy wyprodukowany z surowców spełniających wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawnych, sporządzony z mięsa drobiowego utrwalony przez sterylizacje zapewniającą trwałość i bezpieczeństwo zdrowotne, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych, typu alupak zapewniających trwałość produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej. Konserwy powinny być szczelne i nie wykazywać wad zamknięcia puszki. Zawartość konserwy powinna stanowić jedną całość o kształcie zastosowanego opakowania. Produkt bez dodatku mięsa wieprzowego.
- mielonka drobiowa w puszcze alupak 300g/szt. – kod CPV 15131000-5, półroczna ilość około 350 kg, konserwa mięsna - produkt spożywczy wyprodukowany z surowców spełniających wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawnych, sporządzony z mięsa drobiowego utrwalony przez sterylizacje zapewniającą trwałość i bezpieczeństwo zdrowotne, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych, typu alupak zapewniających trwałość produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej. Konserwy powinny być szczelne i nie wykazywać wad zamknięcia puszki. Zawartość konserwy powinna stanowić jedną całość o kształcie zastosowanego opakowania. Produkt bez dodatku mięsa wieprzowego.
- pasztet drobiowy w puszce (bez dodatku mięsa wieprzowego) – waga 1 puszki 130g/szt. Kod CPV 15131000-5, półroczna ilość około 300 kg, pasztet drobiowy 130 g w opakowaniu typu alupak. Produkt spożywczy wyprodukowany z surowców spełniających wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawnych, sporządzony z mięsa drobiowego (utrwalony przez sterylizacje zapewniającą trwałość i bezpieczeństwo zdrowotne) w opakowaniach hermetycznie zamkniętych typu alupak, zapewniających trwałość produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej. Zawartość pasztetu powinna stanowić jedną całość o kształcie zastosowanego opakowania. Pasztet powinien być szczelny i nie wykazywać wad zamknięcia puszki.
Ww. produkty winny spełniać wymagania podanej normy, przydatność do spożycia i przechowywania nie krótszą niż 4 m-ce licząc od dnia dostarczenia do magazynu żywnościowego ZK Pińczów

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie w zakresie tego samego przedmiotu zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa wartość brutto oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zgodnie z treścią SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 1 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załacznik nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z treścią SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.