eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Świadczenie usług całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk MazowieckiOgłoszenie z dnia 2023-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 51727700000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 257582224

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mopsmm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://minskmaz.mops.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e887c96-940e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e887c96-940e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Strona internetowa Zamawiającego: https://www.biuletyn.abip.pl/mopsmm/6860
Adres poczty elektronicznej: mops@mopsmm.pl
Adres skrzynki ePUAP: /mopsmm/skrytka
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w Regulaminie korzystania z Portalu e-Zamówienia pod linkiem https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W zamówieniach publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119):
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 25A.
- W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu
e-mail: iod@mopsmm.pl
- Przedmiotem przetwarzania są wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji zadań ustawowych i statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
- Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim posiada prawo wglądu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi art. 359 pkt. 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DK.361.14.1.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 134640,08 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie miejsc w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), a w przypadku pojawienia się takiej konieczności zapewnienie schronienia przez przy-znanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.
Wymagany zakres usług:
a) realizacja usług zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.);
b) szacowana liczba osób, którym może być udzielone schronienie wynosi 10;
c) szacowana liczba osobodni w okresie realizacji zadania – 1602;
d) zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest udzielenie schronienia osobie skierowanej przez Zamawiającego, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego. W sytuacjach nagłych, które nastąpią poza godzinami pracy Ośrodka wstępne rozpoznanie zasadności udzielenia schronienia należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest poinformować MOPS o udzielonym schronieniu w pierwszym dniu roboczym;
e) Wykonawca zapewnia osobie skierowanej:
-całodobowy pobyt w budynku mieszkalnym, ogrzewanym z dostępem do sanitariatów oraz ciepłej i zimnej wody,
- całodzienne wyżywienie (trzy posiłki, w tym jeden gorący), odzież stosownie do pory roku, obuwie, podstawowe środki czystości i higieny,
- umożliwienie prania i suszenia odzieży,
- pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej osoby bezdomnej (w tym pomoc w wyrabianiu utraconych dokumentów i uzyskaniu należnych świadczeń),
-dostęp do podstawowej oraz specjalistycznej opieki medycznej,
-podstawową pomoc prawną, psychologiczną oraz pracownika socjalnego,
- wsparcie w leczeniu uzależnień.

4.2.5.) Wartość części: 72538,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena brutto za jedną dobę pobytu osoby bezdomnej - waga - 60; Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego - waga 40;
Razem - 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych (ko-biet i mężczyzn), a w przypadku pojawienia się takiej konieczności zapewnienie schro-nienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.
Wymagany zakres usług:
a) realizacja zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.);
b) szacowana liczba osób, którym może być udzielone schronienie wynosi 4;
c) szacowana liczba osobodni w okresie realizacji zadania – 487;
d) zapewnienie osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej;
e) zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest udzielenie schronienia osobie skierowanej przez Zamawiającego, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego. W sytuacjach nagłych, które nastąpią poza godzinami pracy Ośrodka rozpoznanie zasadności udzielenia schronienia należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest poinformować MOPS o udzielonym schronieniu w pierwszym dniu roboczym;
f) wykonawca zapewnia osobie skierowanej:
-całodobowy pobyt w budynku mieszkalnym, ogrzewanym z dostępem do sanitariatów oraz ciepłej i zimnej wody,
- całodzienne wyżywienie (trzy posiłki, w tym jeden gorący), odzież stosownie do pory roku, obuwie, podstawowe środki czystości i higieny,
- pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej osoby bezdomnej (w tym pomoc w wyrabianiu utraconych dokumentów i uzyskaniu należnych świadczeń),
-dostęp do podstawowej oraz specjalistycznej opieki medycznej,
-podstawową pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie socjalne przez pracownika socjalnego,
-wsparcie w leczeniu uzależnień,
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w podstawowym zakresie.

4.2.5.) Wartość części: 44102,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena brutto za jedną dobę pobytu osoby bezdomnej - waga - 60; Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego - waga 40;
Razem - 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych matek z dziećmi, a w przypadku po-jawienia się takiej konieczności zapewnienie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych matek z dziećmi, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Mińsk Mazowiecki.
Wymagany zakres usług:
a) realizacja usług zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.);
b) szacowana liczba osób, którym może być udzielone schronienie wynosi 5;
c) szacowana liczba osobodni w okresie realizacji zadania – 318;
d) zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest udzielenie schronienia osobie skierowanej przez Zamawiającego, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego. W sytuacjach nagłych, które nastąpią poza godzinami pracy Ośrodka rozpoznanie zasadności udzielenia schronienia należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest poinformować MOPS o udzielonym schronieniu w pierwszym dniu roboczym;
e) wykonawca zapewnia osobie skierowanej:
- całodobowy pobyt w budynku mieszkalnym, ogrzewanym z dostępem
do sanitariatów, ciepłej i zimnej wody oraz dostępem do pralni i suszarni;
- całodzienne wyżywienie (trzy posiłki, w tym jeden gorący), odzież stosownie
do pory roku, podstawowe środki czystości i higieny;
- pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej osoby bezdomnej (w tym pomoc
w wyrabianiu utraconych dokumentów, uzyskaniu należnych świadczeń);
- dostęp do podstawowej opieki medycznej;
- wsparcie w leczeniu uzależnień;
- podstawowa opieka prawna i psychologiczna;
- dostęp do ogrodu oraz placu zabaw dla dzieci.

4.2.5.) Wartość części: 17998,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena brutto za jedną dobę pobytu osoby bezdomnej - waga - 60; Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego - waga 40;
Razem - 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
b) w celach statutowych posiadają prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz są wpisane w „Rejestr miejsc, w których gminy województwa mazowieckiego zapewniają tymczasowe schronienie osobom bezdomnym” opublikowany przez Wojewodę Mazowieckiego,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) zatrudniają osoby wskazane w art. 48a ust. 2g, a dla części II zamówienia ust. 2h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 901 ze zm.),
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
f) zaoferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wymagane przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden albo wszyscy wykonawcy łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) statut Wykonawcy, zawierający informację na temat prowadzenia przez Wykonawcę działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z Dz. IV ust. 2 pkt 1) SWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
3) dowody na wykonywanie usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierających informację czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
a) referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są nadal wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
b) w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, nadal wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) umowa nie jest dowodem należytego wykonania usługi;
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, warunki udziału w postępowaniu określone w Dz. III ust. 1 SWZ musi spełniać co najmniej jeden albo wszyscy wykonawcy łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.