eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelce Krajeńskie › "Kompleksowe sprzątanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich"Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Kompleksowe sprzątanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2

1.3.) Oddział zamawiającego: w Strzelcach Krajeńskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368055763

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Krajeńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-500

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957632767

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola2@strzelce,edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp2strzelce.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe sprzątanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d27a7eb4-93b9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d27a7eb4-93b9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz nadane odpowiednie uprawnienia do komunikacji w postępowaniu oraz do
przygotowania, złożenia, wycofania oferty. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady
i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia oraz nadane odpowiednie uprawnienia
do komunikacji w postępowaniu oraz do przygotowania, złożenia, wycofania oferty. Szczegółowe informacje na temat zakładania
kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia, e-Zamówienia oraz posiadania przez użytkownika uprawnienia do komunikacji. Do korzystania z
„Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja".
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy" - „Nowe
zgłoszenie" lub w kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem".
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Andrzej Bajko, e-mail: szkola2@strzelce.edu.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, reprezentowany przez Dyrektora, mający swoją siedzibę przy ul. Słowackiego14, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 7632767 e-mail: szkola2@strzelce.edu.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt z IOD pod adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. W przypadku zawarcia umowy – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. właściwymi przepisami szczególnymi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; dane mogą zostać również powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych (np. firma hostingowa, informatyczna, z zakresu ochrony danych osobowych), a także udostępnione podmiotom, które zwracają się o udostępnienie danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
• W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP2.262.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ stanowiącym Załączniki nr 8 do SWZ.
W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu
czystości codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:
Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj. codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od
poniedziałku do piątku w systemie zmianowym z zastrzeżeniem pkt 3.6.
od godziny 7.00 do godziny 13.00 — minimum 2 osoby (2 etaty);
w godzinach: 13.00 do godziny 21.00 — minimum 7 osób (7 etatów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919300-5 - Usługi sprzątania szkół

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość obustronnego mycia okien wraz z ramą, ościeżnicą i parapetem

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach
określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
5.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
środki lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100 groszy).
5.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
- min. 2 usług w zakresie kompleksowego sprzątania budynków użyteczności publicznej2
, z których każda polegała na
świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń w budynku/budynkach o łącznej powierzchni co najmniej 5000 m2 i trwającaprzez
okres min. 12 miesięcy w sposób ciągły, wraz z dołączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Dopuszcza się łączną powierzchnię z kilku budynków, na podstawie:
 jednej umowy, trwającej minimum 12 miesięcy w sposób ciągły, lub wielu umów realizowanych
równolegle w tym samym czasie w okresie minimum 12 miesięcy w sposób ciągły.
Wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem usługę wykonaną lub/i wykonywaną przy czym:
 pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną), pod pojęciem usługi
wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (usługę aktualnie wykonywaną), której wykonana
część spełnia wymagania określone w warunk

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Na Ofertę składa się:
11.1.1. Formularz oferty wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
11.1.2. Kalkulacja cenowa, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ
11.1.3. Oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy
e-Zamówienia:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego
zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze,
z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą;
4) przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia,
pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do
reprezentowania ich w postępowaniu; oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone
zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 do SWZ;
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ składa Wykonawca,
a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
6) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa podmiot
udostępniający zasoby (o ile dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 upzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w ust. 3.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiana związana z przyczynami organizacyjnymi po stronie Zamawiającego:
a) pomniejszenie powierzchni do sprzątania w przypadku zaprzestania przez Zamawiającego działalności w pomieszczeniach, w których wykonywana jest usługa sprzątania. Całkowity zakres pomniejszenia powierzchni do sprzątania nie przekroczy 10% powierzchni objętej umową. W takim przypadku wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą iloczyn miesięcznego wynagrodzenia brutto za sprzątanie 1 m2 powierzchni pomieszczeń i ilości m2 powierzchni pomieszczeń w których Zamawiający zaprzestał działalności. Wykonawcy przysługiwać będzie w tym przypadku wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część umowy i nie będzie przysługiwać mu inne roszczenie względem Zamawiającego. W sytuacji gdy pomniejszenie powierzchni do sprzątania będzie miało wpływ na liczbę etatów, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wprowadzenia zmian w umowie, tj. proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru etatu jaki zobowiązany jest zapewnić do realizacji usługi,
b) zmiany lokalizacji prowadzenia działalności Zamawiającego z równoczesnym rozliczeniem finansowym wynikającym z tych zmian na zasadach określonych umową,
c) zmiany Podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
d) zmiany godzin sprzątania w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego;
e) konieczność wprowadzenia zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego. Wprowadzenie takiej zmiany jest możliwe pod warunkiem, że nie narusza art. 454 upzp;
2) zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa:
a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec zmianie z zastrzeżeniem postanowień lit. b) - e) w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
b) w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w lit. a), skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
c) podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów, o których mowa w lit. a), na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.