eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PRZEDSZKOLU NR 6 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRODNICYOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PRZEDSZKOLU NR 6 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRODNICY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BRODNICY

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brodnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341319631

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 4

1.5.2.) Miejscowość: Brodnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp1brodnica@sp1.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp1brodnica.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PRZEDSZKOLU NR 6 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRODNICY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c584f83-93b8-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c584f83-93b8-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za wyjątkiem składania ofert) oraz poczty elektronicznej: zsp1brodnica@sp1.pl (za wyjątkiem składania ofert).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/archiwum/oferty-wnioski-i-prace-konkursowe/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Głównie ta instrukcja dotyczy składania oferty na „interaktywnym formularzu”, natomiast duża część czynności zawartych w tej instrukcji odnosi się także do składania oferty na „własnym formularzu” Zamawiającego. Ważne: Reszta informacji ważnych dla procedury złożenia oferty na „własnym formularzu” Zamawiającego została zawarta w rozdziale XII SWZ.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia - Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zsp1brodnica@sp1.pl oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy
e-Zamówienia dostępnym pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie Platformy
e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji na Platformie e-Zamówienia wynosi 250 MB.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia. Jeżeli chodzi o złożenie, przekazanie oferty to bardzo ważnym jest - potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty, które znajduje się
w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez Platformę e-Zamówienia (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zsp1brodnica@sp1.pl.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zsp1brodnica@sp1.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy a osobą reprezentującą Dyrektor, ul. 3 Maja 4, 87-300 Brodnica, tel. 564982343, email: zsp1brodnica@sp1.pl ;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Monika Ratkowska, email:
m-ratkowska@o2.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie
i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy”, nr sprawy: ZSP1.341.2.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP1.341.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy”.
1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DZIENNA LICZBA POSIŁKÓW, ICH RODZAJ I ORIENTACYJNA LICZBA OSOBODNI
1.1 Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 6 w Brodnicy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy należy przygotowywać dwa lub trzy posiłki dziennie, w tym:
 dwa posiłki, obejmujące śniadanie i obiad dwudaniowy (co najmniej 3x w tygodniu),
 trzy posiłki, obejmujące śniadanie, obiad dwudaniowy (co najmniej 3 x w tygodniu) i podwieczorek zawierający 75% dziennej normy kalorycznej w danej grupie wiekowej dzieci od 3 do 6 lat.
1.2 Zmianie może ulec:
- liczba dzieci spożywających posiłki w oddziałach przedszkolnych,
- liczba osobodni w okresie ferii i przerw w nauce,
- liczba dni spowodowana nieobecnością dziecka,

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

IV kwartał 2024r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badania i oceny ofert oraz badania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.
2. Oferty oceniane będą w 2 etapach.
3. W I etapie zostanie dokonana ocena ofert, czyli dokonana zostanie ocena ofert pod kątem spełnienia wymogów przedmiotowych,
w tym badanie ofert od strony formalnej, pod względem kompletności, zgodności ze SWZ, pod kątem zaistnienia przesłanek
odrzucenia oferty oraz dokonana zostanie merytoryczna ocena ofert pod względem kryterium oceny ofert, w tym ustalenie rankingu
ofert i ustalenie oferty najwyżej ocenianej (ocenionej jako najkorzystniejsza), a także dokonana zostanie ocena spełnienia
właściwości podmiotowych wykonawców, czyli zbadane zostanie czy wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu na podstawie składanego przez Wykonawcę do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt XVIII.1 SWZ.
4. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana według kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
5. Zamawiający ustali ranking ofert i ustali ofertę najwyżej ocenianą (ocenioną jako najkorzystniejsza) na podstawie kryteriów oceny
ofert.
6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium oceny) lub ofertę z
najniższą ceną (jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny) zostanie uznana za ofertę najwyżej ocenioną (ocenioną jako
najkorzystniejsza). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. W II etapie dokonana zostanie ostateczna ocena spełnienia właściwości podmiotowych wykonawców, czyli zbadane zostanie czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu na podstawie podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt XVIII.3 i XVIII.7 SWZ, po
wcześniejszym złożeniu ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie.
8. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium oceny) lub ofertę z
najniższą ceną (jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny) złożona przez wykonawca, który nie podlegał wykluczeniu oraz spełnił
warunki udziału w postępowaniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
10. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt XXI.11 ppkt 3), zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody
na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za
wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
13. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 226 ustawy Pzp.
14. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, niepodlegającego wykluczeniu oraz spełniającego warunki udziału w
postępowaniu, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza.
15. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający bada kolejne oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Miejsce wytworzenia/przygotowania posiłków

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1 Ustawy Pzp;

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp:
a) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności
i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa.

Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.


1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w § 8 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tzn.:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości: 20.000,00 zł brutto.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w § 9 ust. 1 pkt 2), 4) i 10) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tzn.:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł polegającą na:
przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla dzieci/młodzieży uczęszczających do przedszkoli/szkół.

W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl. Należy podać ich wartość, przedmiot oraz daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wg Załącznika Nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych lub wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa, dotyczy usług,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym:
- wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami - minimum jeden samochód osobowo-dostawczy lub inny pozwalający na dowóz przygotowanych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi.
Wykonawca powinien wpisać informacje – wg Załącznika nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenie albo innego rodzaju dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 ) Zaświadczenie od Państwowej Inspekcji Sanitarnej Inspekcji zgodnie z rozdziałem XVI. pkt. 1.2 a) SWZ,
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności
i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa.

2) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby potwierdzić posiadanie takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości określonych w warunkach udziału w postępowanie odpowiednio do każdego zadania zgodnie z rozdziałem XVI. pkt. 1.3 a) SWZ,
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) Wykaz usług - wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi określonych w warunkach udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem XVI. pkt. 1.4 a) SWZ.
W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl. Należy podać ich wartość, przedmiot oraz daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wg Załącznika Nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów.
3) Wykaz narzędzi -” - zgodnie z rozdziałem XVI. pkt. 1.4 b) SWZ.
Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym:
- wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami - minimum jeden samochód osobowo-dostawczy lub inny pozwalający na dowóz przygotowanych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi.
Wykonawca powinien wpisać informacje – wg Załącznika nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oprócz oświadczenia wskazanego w ust. 1 niniejszego rozdziału następujące inne dokumenty lub oświadczenia w ramach oferty składanej
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1) Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do SWZ;
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga: wymóg przedłożenia przedmiotowego dokumentu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów, o których mowa w rozdz. XVIII ust. 2 pkt 2 SWZ.
Uwaga: wymóg przedłożenia przedmiotowego dokumentu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Uwaga: wymóg przedłożenia przedmiotowego dokumentu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XVI ust. 4 pkt 3 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
5) Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika (Pełnomocnictwo), o którym mowa w SWZ, tj. – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Z treści tego dokumentu powinno wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;
6) Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
o którym mowa w rozdz. XVI ust. 3. pkt 3 SWZ – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na Formularzu ofertowym (w Formularzu ofertowym przygotowano stosowne zapisy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58–60 ustawy Pzp).
W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga - Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Powyższe oznacza, że warunki udziału
w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać łącznie, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 117 ustawy Pzp.
- Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 13, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy.
2. Zmiana może obejmować:
1) zmiany godzin podawania posiłków,
2) zmiany jadłospisu niepowodującej zmiany ceny jednostkowej za posiłki
3) zmiany nazwy, adresu i osób reprezentujących strony umowy,
4) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
5) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku pełnienia dyżuru wakacyjnego przez oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z formularza ofertowego oraz zgodnie z załączonymi jadłospisami do niniejszej Umowy,
6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom.
7) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności stawki podatku VAT,
8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu Cywilnego,
3. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4, oraz w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
1) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy, lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży:
1) Opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
2) Szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy,
3) Szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
4) W przypadku opisanym w ust 2 pkt. 6) wskazanie szczegółowych okoliczności rzutujących na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, że zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert,
5) Pisemne uzasadnienie braku możliwości przewidzenia zmian okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy na wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt.1).
6. Po otrzymaniu propozycji zmian, Wykonawca albo Zamawiający w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 5.
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu podanego w ust. 6, tj. gdy żadna ze stron nie podejmie działań wskazanych w tym ust., traktuje się że propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 6-7 powyżej.
9. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian i musi być dokonana przez sporządzenia aneksu do umowy.
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z ust. 2 pkt 7) powyżej, odnosić się będzie wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej (..)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.