eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rychliki › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rychliki oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rychliki oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rychliki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rychliki 86

1.5.2.) Miejscowość: Rychliki

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-411

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 248 8155

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rychliki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rychliki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rychliki oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49d0a6c4-798b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071312/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rychliki oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00474367

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2710.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 911973,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych pochodzących od mieszkańców z nieruchomości, położonych na terenie gminy Rychliki,
2) odbiór odpadów z punktów aptecznych oraz punktów zbierania baterii,
3) dostarczenie worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Rychliki,
4) utworzenie, uruchomienie i prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) wraz z wyposażeniem go w kontenery i pojemniki do obsługi PSZOK, a w okresie do czasu uruchomienia PSZOK, prowadzenie MPSZOK,
5) inne usługi i obowiązki związane z realizacją obowiązków, o których mowa powyżej w pkt. 1-4.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Brak podziału zamówienia na części ustalono ze względu na przewidywane trudności w koordynacji działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia (która mogłaby zagrozić właściwemu oraz terminowemu wykonaniu zamówienia). Poszczególne elementy realizowanego przedsięwzięcia są ze sobą powiązane funkcjonalnie i nie dają możliwości jednoznacznego rozgraniczenia stref prowadzonych usług, umożliwiających ewentualną ich realizację przez różnych Wykonawców w sposób bezkolizyjny, wobec czego zasadnym jest powierzenie jej realizacji tylko jednemu Wykonawcy. W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zadania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają następujące dokumenty:
1) Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ,
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.
6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:
1) Utworzenia i wyposażenia na własny koszt Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Rychliki, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące utworzenia, wyposażenia, uruchomienia i prowadzenia PSZOK określono w Opisie przedmiotu zamówienia.
2) Do czasu uruchomienia przez wykonawcę PSZOK, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom Gminy możliwości przekazywania odpadów na zasadach tzw. Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Wymogi dotyczące MPSZOK określono w Opisie Przedmiotu zamówienia.
3) Realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami u.c.p.g., u.o. oraz spełniania wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868) i ich zmianami.
4) Dysponowania środkami transportu, bazą magazynowo-transportową i potencjałem osobowym gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług objętych zamówieniem.
5) Prowadzenia działalności w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej.
6) Odbierania od właściciela nieruchomości każdej ilości zebranych odpadów komunalnych.
7) Kontrolowania realizowania przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć:
- informację z adresem nieruchomości, na której odpady są gromadzone niezgodnie z obowiązującym sposobem segregowania odpadów komunalnych,
- dokumentację zdjęciową dowodzącą, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników do konkretnej nieruchomości.
8) Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości, jeżeli zgłoszą oni taka potrzebę zakup, dzierżawę, najem pojemników do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu, dzierżawy, najmu nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. Kosztem zakupu obciąży osobę zamawiającą dany pojemnik i indywidualnie się z nią rozliczy, nie obciążając kosztami Gminy,
- jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub naprawy pojemników na swój koszt,
- ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).
9) Wykonawca będzie realizował odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 20.00.
10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rocznego sprawozdania, zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).
11) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest dążyć do osiągnięcia, poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2375).
12) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany dążyć do ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
13) Wykonawca jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej lub za pośrednictwem stacji przeładunkowej i wskazanie takiej instalacji w ofercie.
14) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o harmonogramie odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym sporządzi i dostarczy Zamawiającemu (również w formie elektronicznej) harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Rychliki.
15) Wykonawca będzie prowadził i przedstawiał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia w postaci:
a) miesięcznego zestawienia ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości;
b) miesięczne zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie z podziałem na rodzaje tych odpadów.
16) Wymagania dotyczące pojazdów, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia:
a) muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
b) winny umożliwiać odbiór odpadów z terenów trudno dostępnych,
c) muszą posiadać oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy (nazwa, adres oraz telefon kontaktowy),
d) wszystkie pojazdy realizujące zamówienie muszą być wyposażone w System GPS umożliwiający ich lokalizowanie,
e) Wykonawca udostępni Zamawiającemu stały dostęp do zapisów monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego celem odczytania danych o trasie przejazdu oraz miejscach postoju pojazdów do odbioru odpadów komunalnych,
f) Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy gwarantuje odpowiedni stan techniczny i sanitarny pojazdów.
17) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
18) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
19) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
20) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
21) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Uwaga:
Jeżeli w odniesieniu do wymienionych powyżej elementów opisu zamówienia, powstałyby u Wykonawcy jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności, wówczas dla ostatecznego rozstrzygnięcia wymagań Zamawiającego w tej kwestii oraz przygotowania oferty przez Wykonawcę – wiążącymi będą wyjaśnienia, uściślenia oraz informacje uzupełniające, uzyskane w trakcie formalnej procedury ewentualnych zapytań do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1046853,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1046853,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1046853,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMA Olsztyn Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7393890861

7.3.3) Ulica: ul. Towarowa 20A

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-417

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1046853,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.