eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Świadczenie usług cateringowych - przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 15 w GłogowieOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W GŁOGOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380418765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mieszka I 11

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 745-11-03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@pp15.glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pp15.glogow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe78c354-7b63-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe78c354-7b63-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118664/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług cateringowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477394

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP15.25.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług restauracyjnych - cateringu, przygotowania i dostarczenia posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11 reprezentowanego przez Dyrektora.
Przedmiotem zamówienia objęte są usługi żywieniowe polegające na: przygotowaniu prognozowanej liczby ok. 147 posiłków dziennie na, które składa się (I danie - zupa z podwieczorkiem; II danie + kompot) codziennie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wyłączeniem miesiąca lipca lub sierpnia 2024 r. należy dostarczyć ok. 33 957 posiłków.
UWAGA! Podana powyżej ilość posiłków jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 4 do SWZ.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego w trybie art. 441 ustawy Pzp. Pojęcie zamówienia opcjonalnego to możliwość skorzystania przez Zamawiającego, bez ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej, udzielanie zamówienia publicznego temu samemu wyłonionemu wykonawcy w ramach określonej wielkości opisanej w prawie opcji. Opcja rozumiana jest jako rozszerzenie zamówienia podstawowego / szacowanego o wskazane, wyszczególnione pozycje w formularzu ofertowym. Jest to uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek. Z zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w terminie zamówienia podstawowego określonego w projektowanych postanowieniach umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 407484,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 467587,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 407484,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUB & RESTAURACJA PREZZO Wacława Krężel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390233621

7.3.3) Ulica: Neptuna 21A

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 407484,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-02 do 2024-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

n.d.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.