eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kąkolewo › Dowozy uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie

1.3.) Oddział zamawiającego: ŚDS w Kąkolewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302266678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywińska 10 a

1.5.2.) Miejscowość: Kąkolewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-113

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sds@sds-kakolewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sdskakolew.naszbip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

środowiskowy dom samopomocy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4146ada-936b-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072540/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowozy uczestników do Środowiskowego Domu samopomocy w Kąkolewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sdskakolew/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sdskakolew/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za poś rednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rydzyna
2. W celu skró cenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oś wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego”. 3.Zadatęprzekazania(wpływu)oświadczeń,wniosków,zawiadomień orazinformacjiprzyjmujesiędatęichprzesłaniazapoś rednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego” po któ rych pojawi się komunikat, że wiadomoś ć została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, któ rej zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za poś rednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikató w i wiadomoś ci bezpoś rednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministró w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentó w elektronicznych oraz ś rodkó w komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamó wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),“Rozporządzenie w sprawie ś rodkó
w komunikacji”), okreś la niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowoś ci nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemó w operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plikó w .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głó wnego Urzędu Miar.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnoś ci za złożenie oferty w sposó b niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegó lnoś ci za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treś cią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyś lij wiadomoś ć do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczegó lnoś ci logowania, składania wnioskó w o wyjaś nienie treś ci SWZ, składania ofert oraz innych czynnoś ci podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawcó w" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oś wiadcza, że spełnia wymogi okreś lone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamó wienia publicznego pn.: Dowozy uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w roku 2024. 3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, któ rym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 wrześ nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dniazakoń czenia postępowania o udzielenie zamó wienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel okreś lony w lit. b powyżej. 6. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o któ rych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyrokó w skazujących i czynó w zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze ś rodkó w ochrony prawnej, o któ rych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załącznikó w do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o któ rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub ś wiatopoglądowe, przynależnoś ć do związkó w zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualnoś ci lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamó wienia. - W przypadku korzystania przez osobę, któ rej dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o któ rym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o któ rych mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do pań stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoń czonego postępowania o udzielenie zamó wienia.- Skorzystanie przez osobę, któ rej dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o któ rym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralnoś ci protokołu postępowania oraz jego załącznikó w. 7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie, ul. Krzywińska 10AKąkolewo, 64-113 Osieczna, e-mail: sds@sds-kakolewo.pl, telefon: 65 534-20-05. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczony Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem Dariuszem Groń telefonicznie pod numerem 501 542 15, za pomocą poczty e- mail pod adresem: iod@rodo-leszno.com lub korespondencyjnie na adres placówki.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamó wienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o któ rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoń czenia tego postępowania.W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o któ rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakoń czenia postępowania o udzielenie zamó wienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o któ rych mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SDS 2221.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dowozy uczestników z ich miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) przewóz busem 9-osobowym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie i z powrotem:
- pojazd musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
- przewóz osób będzie dotyczył maksymalnie 15 osób z terenu powiatu leszczyńskiego i miasta Leszna - około 3800 km miesięcznie, tj. ok. 45.600 km rocznie,

- przewóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 6:40 – 9:40, zaś wyjazd w godzinach 13:00 -16:00 (z możliwością przesunięcia o około 30 min),

- Zamawiający zapewnia podczas transportu opiekuna.

2) kierowanie pojazdem typu bus 9-osobowy należącym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie /Renault Trafic/ i przewóz osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie i z powrotem:

- przewóz osób będzie dotyczył przewozu maksymalnie 15 osób z terenu powiatu leszczyńskiego i miasta Leszna - około 120 h/miesiąc, tj. około 1.440 h/rok,

- przewóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 6:40 – 9:40, zaś wyjazd w godzinach 13:00 – 16.00 (z możliwością przesunięcia o około 30 min),

- Zamawiający zapewnia podczas transportu opiekuna,

- okazjonalne wyjazdy do innych miejscowości z terenu powiatu leszczyńskiego i ościennych powiatów w godzinach od. 10:00 do 16:00 uzgodnione z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) cena – 60 pkt
2) termin płatności faktury – 40 pkt.

2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 60 punktów, w następujący sposób:
C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów za cenę
Cncb - najniższa cena brutto
Cbob - cena brutto oferty badanej
3. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. terminu płatności faktury ustalony będzie w skali do 40 punktów w następujący sposób:
F =( Fb/Fn) x 40 pkt, gdzie:
F – ilość punktów za termin płatności faktury
Fb – termin płatności faktury oferty badanej
Fn – najdłuższy zaoferowany termin płatności faktury

Przy ocenie terminu płatności punktowany będzie termin płatności nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Oferta bez wskazania terminu płatności, oferta proponująca termin płatności krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 14 dni zostanie odrzucona. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie termin płatności wyrażony w dniach.

4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis spełnienia warunku:
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W niniejszym postępowaniu jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień, tj. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,


3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonuje lub wykonał co najmniej 1 usługę (przez 1 usługę należy rozumieć usługę świadczoną nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy), polegającą na stałym dowożeniu osób niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków lub domów samopomocy lub innych miejsc świadczących usługi lub opiekę dla niepełnosprawnych i odwożeniu z powrotem do ich miejsca zamieszkania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

b) dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji co najmniej jednym 9-osobowym busem, spełniającym wymagania techniczne wskazane w odpowiednich przepisach i przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,

c) dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji co najmniej 2 kierowcami posiadającymi aktualne badania niezbędne do wykonywania pracy kierowcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
3) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz co najmniej 1 usługi (przez 1 usługę należy rozumieć usługę świadczoną nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy), polegającej na stałym dowożeniu osób niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków lub domów samopomocy lub innych miejsc świadczących usługi lub opiekę dla niepełnosprawnych i odwożeniu z powrotem do ich miejsca zamieszkania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana lub jest wykonywana, z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa była lub jest wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów,
b) wykaz urządzeń technicznych, tj. wykaz minimum jednego 9-osobowego busa, spełniającego wymagania techniczne wskazane w odpowiednich przepisach i przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów,
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. wykaz co najmniej 2 kierowców posiadających aktualne badania uprawniające do pracy kierowcy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
a) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2 do SWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - Załącznik nr 3 do SWZ,
c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b i c.

2. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie:
a) zwiększenia ilości kilometrów i/lub godzin,
b) zmniejszenia ilości kilometrów i/lub godzin,
c) liczby przewożonych osób, godzin oraz miejsc odwożenia i dowożenia w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

2) Zamawiający dopuszcza zmianę ceny na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujący sposób:

a) zmiana jest możliwa maksymalnie jeden raz podczas trwania umowy,

b) z wnioskiem o zmianę ceny Wykonawca może zwrócić się najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
c) zmiana może dotyczyć wynagrodzenia jeszcze niewypłaconego, tj. zmiana jest możliwa od lipca 2024 r. i dotyczyć będzie wynagrodzenia planowanego do wypłaty od lipca do grudnia 2024 r. w wysokości maksymalnie 10 % rzeczywiście poniesionych w tym okresie wydatków.
d) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego pod warunkiem, że suma kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (z I i II kwartału 2024) wyniesie co najmniej 7%.

e) Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.

f) Zmiana wymaga wniosku Wykonawcy do Zamawiającego (wzrost ceny) lub Zamawiającego do Wykonawcy (obniżenie ceny).

3. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu wniosek należycie uzasadniony.

4. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 2, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sdskakolew/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena - 60 pkt, termin płatności faktury - 40 pkt

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.