eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gromnik › Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach OSP na terenie Gminy GromnikOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach OSP na terenie Gminy Gromnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GROMNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Witosa 2

1.5.2.) Miejscowość: Gromnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-180

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146514202, 146514238

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gromnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gromnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach OSP na terenie Gminy Gromnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fe58748-9369-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032722/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach OSP na terenie Gminy Gromnik

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fe58748-9369-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ lub poczty elektronicznej: ug@gromnik.pl lub przetargi@gromnik.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie e-zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa regulamin platformy e-zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e- zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania zarejestrowaną na platformie e-Zamówienia.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań na platformie e-zamówienia, klikając kafelek „Przeglądaj postępowania / konkursy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w Dziale XX, pkt. 16 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w Dziale XX, pkt. 16 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271. 26.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach OSP na terenie Gminy Gromnik. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku Domu Ludowego w Brzozowej polegającego na budowie garażu OSP w Brzozowej oraz zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla jednostki OSP w Gromniku. Zamówienie zostało podzielone na 2części:
• Część I: Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Brzozowej polegającego na budowie garażu OSP w Brzozowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych /STWiORB/, Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz przedmiary robót.
3. Uwagi końcowe:
 Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentacje techniczną, dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektu umowy /Załącznik nr 6/,
 Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
 W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
 Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
6. Zamawiający informuje, że inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wypłata środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład będzie odbywać się zgodnie z zasadami programu tj.: w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na:
• podstawie jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:
 pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,
 druga transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy;
• w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:
 pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,
 druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,
 trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwoty wypłacone w ramach wcześniejszych transz.
− Wykonawca/cy wyłoniony/eni w ramach niniejszego postępowania będzie/będą zobligowani do przedłożenia Zamawiającemu spójnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego określającego terminy realizacji oraz kwoty poszczególnych etapów zamówienia. W/w harmonogram powinien uwzględniać zasady przyjęte zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wraz z uchwałami ją zmieniającymi dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/
7. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP w sytuacji, gdyby w SWZ oraz załącznikach do SWZ, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jako „lub równoważne” zamawiający będzie uznawał materiały i urządzenia posiadające parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niż materiały i urządzenia, które zastępują. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Zgodnie z art. 310 PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45216000-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (dla poszczególnych części zamówienia), Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

• cena oferty brutto znaczenie – 60 pkt
• długość okresu gwarancji znaczenie – 40 pkt

1) Punkty w kryterium cena oferty brutto „(KC)” zostaną wyliczone wg. poniższego wzoru:

CN
KC = ----- x 60 (pkt.)
COB
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,

2) Punkty w kryterium długość okresu gwarancji „(KG)” zostaną wyliczone wg. poniższego wzoru:

KGOB
KG = ----- x 40 (pkt.)
KGM
gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
KGOB – okres gwarancji na całość przedmiotu w ofercie badanej,
KGM – maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,

Uwaga:
• Najkrótszy wymagalny okres gwarancji 36 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 24 miesiące dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia,
• Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 60 miesięcy dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia,
• W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) pola określającego okres gwarancji, będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres wymagalny 36 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 24 miesiące dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia,
• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 60 miesięcy dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancji przyjmuje okres 60 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 60 miesięcy dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia,
• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.

2. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

P = Kc + KG

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę, gdzie:
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena oferty brutto”,
KG – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Długość okresu gwarancji”

3. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wagi) kryterium, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach OSP na terenie Gminy Gromnik. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku Domu Ludowego w Brzozowej polegającego na budowie garażu OSP w Brzozowej oraz zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla jednostki OSP w Gromniku. Zamówienie zostało podzielone na 2części:
• Część II: Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla jednostki OSP w Gromniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz warunki projektu umowy /Załącznik nr 6A/.
Ponadto:
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mocowań na sprzęt będący wyposażeniem przedmiotowego pojazdu. Zamawiający w dniu podpisania umowy dostarczy Wykonawcy wykaz sprzętu jaki będzie planował umieścić na wyposażeniu pojazdu. Wykonawca na podstawie otrzymanej listy wykona odpowiednie mocowania w pojeździe.
 Wykonawca udzieli na oferowany samochód gwarancji zgodnej z wymaganiami Zamawiającego (rozdział XV SWZ)
 W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy zgłaszanych usterek w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
 Odbiór pojazdu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru pojazdu.
 Wykonawca w dniu odbioru oferowanego pojazdu zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dotyczącego obsługi pojazdu dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób.
 Oferowany samochód będzie stanowić własność Wykonawcy lub Wykonawca będzie podmiotem umocowanym do jego sprzedaży.
 Oferowany samochód będzie wolny od wad w tym wad prawnych, nie będzie stanowić przedmiotu zabezpieczenia, nie będzie stanowić przedmiotu zajęcia komorniczego.
5. Warunki odbioru samochodu ratowniczo-pożarniczego:
 Odbiór samochodu jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym w dni robocze od godz.: 10:00 do godz.: 13:00.
 Zamawiający po przybyciu na miejsce odbioru pojazdu wskazane przez Wykonawcę przystąpi do jego odbioru. Zamawiający dokona weryfikacji zgodności otrzymanego samochodu z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. W wypadku gdy otrzymany samochód nie będzie spełniał wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi jego odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy,
 w wypadku gdy otrzymany samochód będzie spełniał wymagania Zamawiającego zostanie sporządzony i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy
 własność samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez niego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
6. Zamawiający informuje, że inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wypłata środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład będzie odbywać się zgodnie z zasadami programu tj.: w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na:
• podstawie jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:
 pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,
 druga transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy;
• w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:
 pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,
 druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,
 trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwoty wypłacone w ramach wcześniejszych transz.
− Wykonawca/cy wyłoniony/eni w ramach niniejszego postępowania będzie/będą zobligowani do przedłożenia Zamawiającemu spójnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego określającego terminy realizacji oraz kwoty poszczególnych etapów zamówienia. W/w harmonogram powinien uwzględniać zasady przyjęte zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wraz z uchwałami ją zmieniającymi dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/
7. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP w sytuacji, gdyby w SWZ oraz załącznikach do SWZ, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jako „lub równoważne” zamawiający będzie uznawał materiały i urządzenia posiadające parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niż materiały i urządzenia, które zastępują. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Zgodnie z art. 310 PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (dla poszczególnych części zamówienia), Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

• cena oferty brutto znaczenie – 60 pkt
• długość okresu gwarancji znaczenie – 40 pkt

1) Punkty w kryterium cena oferty brutto „(KC)” zostaną wyliczone wg. poniższego wzoru:

CN
KC = ----- x 60 (pkt.)
COB
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,

2) Punkty w kryterium długość okresu gwarancji „(KG)” zostaną wyliczone wg. poniższego wzoru:

KGOB
KG = ----- x 40 (pkt.)
KGM
gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
KGOB – okres gwarancji na całość przedmiotu w ofercie badanej,
KGM – maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,

Uwaga:
• Najkrótszy wymagalny okres gwarancji 36 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 24 miesiące dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia,
• Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 60 miesięcy dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia,
• W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) pola określającego okres gwarancji, będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres wymagalny 36 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 24 miesiące dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia,
• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 60 miesięcy dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancji przyjmuje okres 60 miesięcy dla zadania określonego w części I zamówienia oraz 60 miesięcy dla zabudowy pojazdu określonego w części II zamówienia,
• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.

2. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

P = Kc + KG

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę, gdzie:
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena oferty brutto”,
KG – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Długość okresu gwarancji”

3. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wagi) kryterium, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełnienia warunku, Wykonawca wykaże, że:
1) posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
 w zakresie części I zamówienia jedno zadanie polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku;
 w zakresie części II zamówienia zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
2) dysponuje osobą/osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.:
 w zakresie części I zamówienia:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
UWAGA:
Kierownicy budowy i robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1646).

 w zakresie części II zamówienia:
a) Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu;

Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez wykonawców.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia tj.:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
 w zakresie części I zamówienia jedno zadanie polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku;
 w zakresie części II zamówienia zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu; – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
 w zakresie części I zamówienia:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 w zakresie części II zamówienia:
a) zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ;
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1., ppkt. 3) SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI, pkt. 2, ppkt. 1) i 2) SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 7, 8, (Dział VII, pkt. 1 SWZ).
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
5) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy), na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI pkt. 1, ppkt. 1) i 2) SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6) Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
• dla części I zamówienia 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100);
• dla części II zamówienia 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100);
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w BSRz w Krakowie, O/Gromnik Nr konta 38 8589 0006 0210 0000 1182 0005. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium – Znak sprawy IK.271.26.2023.ZP, część nr ….
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w projektach umów stanowiących załączniki 6 oraz 6A do SWZ. Ze względu na ograniczoną
wartość pola, niemożliwe jest zamieszczenie wszystkich zmian umowy w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "oferty/wnioski" dostępnej na platformie ezamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129), zwaną dalej „ustawą sankcyjną”, który:
1) jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) jest beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) jest jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz.. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 „ustawy sankcyjnej” nastąpi na okres trwania
okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 „ustawy sankcyjnej”.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie części I Zamówienia, w zakresie części II Zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.