eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › Zrealizowanie w terminie od 01.01.2024 r. do 15.12.2024 r. 2600 godzin usług pomocy specjalistycznej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zrealizowanie w terminie od 01.01.2024 r. do 15.12.2024 r.
2600 godzin usług pomocy specjalistycznej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Górowski

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Górowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zrealizowanie w terminie od 01.01.2024 r. do 15.12.2024 r.
2600 godzin usług pomocy specjalistycznej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e4c9c9a-9354-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036810/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zrealizowanie w terminie od 01.01.2024 r. do 15.12.2024 r. 2600 godzin usług pomocy specjalistycznej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Andrzej Rybak
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: a.rybak@powiatgora.pl
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
h. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
i. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@powiatgora.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 211382,11 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I: Terapia neurologopedyczna.
1) Przeprowadzenie 800 godzin zajęć neurologopedycznych dla dzieci objętych programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w siedzibie Zamawiającego bądź w miejscu przez niego wyznaczonym.
2) Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także w oparciu o własną obserwację
i diagnozę, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie WOKRO,
b) nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu w  ramach WOKRO w części przeznaczonej dla neurologopedy,
d) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność oraz uczestnictwo w życiu społecznym,
e) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
f) wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka
i jego rodziny,
g) monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
h) współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności terapii,
3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przez Zleceniodawcę dokumentacji prowadzonych zajęć.

4.2.5.) Wartość części: 80000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie własne Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. II: Terapia ruchowa z elementami integracji sensorycznej.
1) Przeprowadzenie 800 godzin zajęć z zakresu terapii ruchowej z elementami integracji sensorycznej dla dzieci objętych programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w siedzibie Zamawiającego bądź w miejscu przez niego wyznaczonym.
2) Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także w oparciu o własną obserwację i diagnozę, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie WOKRO,
a)
b) nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu w  ramach WOKRO w części przeznaczonej dla specjalisty integracji sensorycznej/rehabilitanta,
d) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność oraz uczestnictwo w życiu społecznym,
e) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
f) wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka
i jego rodziny,
g) monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
h) współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności terapii,
3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przez Zleceniodawcę dokumentacji prowadzonych zajęć.

4.2.5.) Wartość części: 80000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie własne Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. III: Terapia ruchowa.
1) Przeprowadzenie 600 godzin zajęć z zakresu terapii ruchowej dla dzieci objętych programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w siedzibie Zamawiającego bądź w miejscu przez niego wyznaczonym.
2) Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także w oparciu o własną obserwację
i diagnozę, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie WOKRO,
b) nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu w  ramach WOKRO w części przeznaczonej dla rehabilitanta,
d) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność oraz uczestnictwo w życiu społecznym,
e) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
f) wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka
i jego rodziny,
g) monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
h) współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności terapii,
3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przez Zleceniodawcę dokumentacji prowadzonych zajęć.

4.2.5.) Wartość części: 60000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie własne Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. IV: Zajęcia hipoterapii.
1) Przeprowadzenie 400 godzin zajęć hipoterapii dla dzieci objętych programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także w oparciu o własną obserwację
i diagnozę, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie WOKRO,
b) nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu w  ramach WOKRO w części przeznaczonej dla hipoterapeuty,
d) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność oraz uczestnictwo w życiu społecznym,
e) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
f) wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka
i jego rodziny,
g) monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
h) współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności terapii,
3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przez Zleceniodawcę dokumentacji prowadzonych zajęć.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej wybranych części lub na całość.
5. Wypełnienie załączników oraz dostarczenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym postępowaniu należy wykonać odpowiednio dla zakresu przedmiotu zamówienia, o który ubiega się wykonawca dla każdej części zamówienia, którą chciałby realizować.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
7. Wspólny słownik Zamówień (CPV):

4.2.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie własne Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym1:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów2:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej3:
3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami, które wykonały minimum 100 h polegających na prowadzeniu zajęć wspomagających dla dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzinę. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
4. Wykaz Usług (załącznik nr 9):
a. nazwę podmiotu na rzecz którego praca była wykonywana,
b. okres świadczenia pracy lub usług,
c. liczbę wspomaganych dzieci.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wykształcenia kierunkowego bądź uprawnień do prowadzenia w/w zajęć – Wykonawca spełni warunek, jeżeli załączy do oferty kserokopię dyplomu oraz/lub innych dokumentów zaświadczających o posiadaniu wymaganego wykształcenia bądź uprawnienia,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli załączy do oferty kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

6. Inne istotne informacje mające znaczenie dla przygotowania dokumentacji przetargowej:
3) Uwzględnienie dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych dla Wykonawcy
w części I:
a. Ukończenie szkolenia z zakresu elektrostymulacji w logopedii,
b. Posiadanie uprawnienia do stosowania metody MAKATON,
c. Ukończenie szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).
4) Uwzględnienie dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych dla Wykonawcy
w części II:
5) Ukończenie szkolenia z zakresu terapii NDT-Bobath.
6) Uwzględnienie dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych dla Wykonawcy
w części III:
7) Ukończenie szkolenia z zakresu terapii NDT-Bobath,
8) Ukończenie kursu uprawniającego do prowadzenia terapii czaszkowo-krzyżowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 7) zawierający informację na temat wykształcenia/kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego dla każdej części oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Treść wykazu musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt 2. niniejszego rozdziału.
2) Wykonawca, w celu wykazania spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że  realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności (zasobów) na potrzeby realizacji zamówienia.
Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa powyżej musi wynikać w szczególności:
-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
-  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
-  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdz. IX ust. 1).

W odniesieniu do ww. warunków, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o  tych podmiotach w oświadczeniu załącznika nr 3.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z podmiotami celem weryfikacji oświadczeń i dokumentów złożonych do postępowania poprzez kontakt w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mail.
8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada Wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w  postępowaniu określonych powyżej, oraz który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
10. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ZAMAWIAJĄCY WZYWA WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych1, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
10. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności dokumenty potwierdzające lata doświadczenia w terapii z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dowody określające, że przeprowadzone usługi zostały wykonane należycie i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; treść wykazu musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w ust. 2 rozdziału VIII – załącznik nr 7 do SWZ;
3) Wykaz usług Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonał minimum 100h prowadzenia zajęć wspomagających dla dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzinę. Do wykazu usług Wykonawca powinien złożyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie , zawierające co najmniej: nazwę podmiotu na rzecz którego praca była wykonywana oraz okres świadczenia pracy lub usługi, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, Wykonawca składa referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. Załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
11. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
13. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
14. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z  właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
• zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
• zreorganizował personel,
• wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
• utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
• wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają, na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi1 wykonają poszczególni wykonawcy, stanowiące zał. Nr 6
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgora

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.