eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubsza › Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBSZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 16

1.5.2.) Miejscowość: Lubsza

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-313

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774118630

1.5.8.) Numer faksu: 774118630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubsza@lubsza.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubsza.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ffa9666-935f-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00522640/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowozy dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ffa9666-935f-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 10.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
10.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:
a) portalu e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
b) Zamawiający dopuszcza także komunikację e-mail (z wyłączeniem składania ofert) na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:
a) portalu e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
b) Zamawiający dopuszcza także komunikację e-mail (z wyłączeniem składania ofert) na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
10.6 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia jest Pani Urszula Berezowska tel. 77 411 86 30 wew. 138, e-mail: sekretariat@lubsza.ug.gov.pl, w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubsza.
10.6.1 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, prowadzi się pisemnie.
10.6.2 Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych
w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10.6.3 Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1 Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Wojciecha Huczyńskiego, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Lubsza ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.
24.2 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
24.3 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
24.4 Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
24.5 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255- 256 ustawy Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
24.6 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
24.7 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie.
24.8 Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
24.9 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
24.10 Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Ze względu na limit tekstu dalsza część Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w pkt. 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 211899,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubsza i opieki podczas przewozów łącznie 11 dzieci + opiekunowie, z miejsc ich zamieszkania do wskazanych placówek oświatowych w m. Brzeg, Kup i z powrotem do miejsca ich zamieszkania. Transport odbywać się będzie taborem samochodowym, w terminie od dnia 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji
i Nauki (z uwzględnieniem odpracowywania zajęć w wolne soboty). Dowóz będzie odbywał się we wskazanym terminie, jeden kurs rano (dowóz), drugi kurs po południu (powrót), w godzinach ustalonych z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów niepełnosprawnych i przedstawicielami placówek oświatowych, do których dowożeni są uczniowie. Szacunkowa ilość dni nauki w czasie trwania umowy – 188 dni.
Wykonanie przewozów odbywać się będzie na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych w ramach przewozów regularnych specjalnych.
Liczba tras dowozowych: 2 trasy w dni nauki szkolnej.
2.2. Zamówienie obejmuje:
2.2.1 Trasę przewozu do m. Brzeg - 5 dzieci, w tym:
- do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Mossora 4 – łącznie 4 dzieci z miejscowości: Michałowice(1), Kościerzyce (2), Rogalice – bloki tartaczne (1);
-do Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM, Brzeg, ul. 1 Maja 2, łącznie 1 dziecko z miejscowości: Roszkowice.
Obecnie, w celu realizacji zadania w dni nauki szkolnej przewidziano trasę dowozu zbiorowego: Michałowice, Rogalice, Roszkowice, Kościerzyce, Brzeg ul. Mossora – Zespół Szkół Specjalnych, Brzeg ul. 1 Maja 2 – Warsztaty Terapii Zajęciowej BSSM.
Trasę powrotną przewidziano: Brzeg ul. Mossora, Brzeg, ul. 1 Maja 2, Michałowice, Rogalice, Roszkowice, Kościerzyce.
Przewidywana ilość kilometrów jednego kursu wynosi ~106 km.
Liczba kilometrów może ulec doraźnym korektom wynikającym ze zmiany planu lekcji, absencji uczniów i będzie na bieżąco uzgadniany przez Wykonawcę.
Przewidywana łączna ilość kilometrów na trasie celem realizacji zadania wynosi ~ 19 928,00 km.
2.2.2 Trasę przewozu do m. Kup – 6 dzieci, w tym:
- do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem przy ul. Karola Miarki 10-12 – łącznie 4 dzieci z miejscowości: Lubsza (1), Kościerzyce (1), Czepielowice (2) – w tym jedno 1 dziecko na wózku inwalidzkim.
- do Warsztatów Socjoterapeutycznych dla Dorosłych Osób z Autyzmem przy ul. Stawowej 4 – 2 osoby w tym: z m. Kościerzyce (1) na wózku inwalidzkim, z m. Michałowice (1).
Obecnie, w celu realizacji zadania przewidziano trasę:
- w dni nauki szkolnej: Lubsza, Michałowice, Kościerzyce, Czepielowice, Kup - Zespół Szkół Specjalnych, Kup – Warsztaty Socjoterapeutyczne i powrót; przewidywana ilość kilometrów jednego kursu wynosi ~ 86 km;
Liczba kilometrów może ulec doraźnym korektom wynikającym ze zmiany planu lekcji, absencji uczniów i będzie na bieżąco uzgadniany przez Wykonawcę.
Przewidywana łączna ilość kilometrów na trasie celem realizacji zadania wynosi –16 168,00 km.

Ilość dzieci, wyszczególnionych w pkt. 2.2.1 oraz 2.2.2 jest aktualna na dzień opracowania opisu przedmiotu umowy i przewiduje się, że może ulec zmianie w trakcie wykonywania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1 Zamawiający, będzie stosował takie same kryteria wyboru, opisane poniżej. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednio wagę procentową

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto (C) 60% 60 punktów
2. Emisja spalin (S) 20% 20 punktów
3. Czas reakcji (R) 20% 20 punktów

19.2 Sposób punktacji w ramach kryteriów:
19.2.1 Cena brutto (C)
Oferty będą oceniane wg wzoru : (Cn : Cb) x 60, gdzie Cn – najniższa oferowana cena brutto za wykonanie całości zamówienia spośród nie odrzuconych ofert, Cb – cena oferty badanej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
19.2.2 Emisja spalin (S)
Oferty będą oceniane za dysponowanie samochodami, jakie będą używane w ramach świadczenia usługi, spełniające co najmniej normy emisji spalin EURO 4:
- wyłącznie pojazdów spełniających EURO 4 – 0 pkt.
- 1 pojazd spełniający normę EURO 5 – 10 pkt.
- 2 i więcej pojazdów spełniających normę EURO 5 lub wyższą – 20 pkt.
Uwaga: Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawca zaprzestanie realizacji zamówienia którymkolwiek z pojazdów spełniających wymagania normy co najmniej Euro 4 musi zastąpić ten pojazd, tj. zapewnić samochód zastępczy (zamienny) spełniający wymagania co najmniej normy Euro 4.
19.2.3 Czas reakcji (R)
Oferty będą oceniane na podstawie zaoferowanego czasu reakcji tj. podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii w następujący sposób:
- czas reakcji do 30 minut – 20 pkt.
- czas reakcji do 60 minut – 10 pkt.
Uwaga: Oferty z czasem powyżej 60 minut zostaną odrzucone, jako nie spełniające warunków niniejszej SWZ.
19.3 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na przewóz osób uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełnić ten z Wykonawców, który rzeczywiście będzie wykonywał przewóz osób – zgodnie ze złożonym oświadczeniem na podstawie art. 117 ustawy PZP – załącznik nr 6 do SWZ oraz będzie dysponował zasobem, o którym mowa w pkt. 7.2.4. SWZ.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę, polegającą na przewozie dzieci niepełnosprawnych, która była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
7.2.5. dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia:
- Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia, dysponuje min. dwoma (2) pojazdami, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, oznakowanymi
i wyposażonymi w specjalistyczny atestowany sprzęt (np. szyny, rampy lub windy, pasy i blokady do mocowania wózków inwalidzkich). Pojazdy, którymi realizowany będzie przedmiot zamówienia muszą posiadać oznakowanie informujące o przewozie osób niepełnosprawnych zgodne z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.), oraz muszą być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu. Pojazdy te muszą spełniać warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 z późn. zm.). Ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby usługa dowozu dzieci była realizowana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3 Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Licencję na przewóz osób uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) - w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie – konsorcjum/spółka cywilna - licencję przedstawia ten podmiot, który rzeczywiście będzie wykonywał przewóz osób – zgodnie ze złożonym oświadczeniem na podstawie art. 117 ustawy PZP – załącznik nr 6 do SWZ oraz będzie dysponował zasobem, o którym mowa w pkt. 7.2.4.2 SWZ.
b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi, polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych i była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ - wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączenie dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; okres , o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
c) Wykaz urządzeń technicznych – dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1 Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 z dopiskiem: „Wadium –Dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w roku 2024 – ZP.271.7.2023”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia będzie skuteczne, jeżeli zostanie złożone w oryginale gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej podpisanym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne
i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp lub. art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
9.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana:
9.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
9.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
15.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
15.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 8.2.1 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15.4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
15.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
15.5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
15.5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
15.6 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy PZP).
15.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród Wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
15.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego musi jednoznacznie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ).
15.9 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6.3 Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub też minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,
5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,
6) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;
7) zmiany w zakresie wykazanych pojazdów, kierowców i opiekunów (pod warunkiem spełniania wymagań określonych w SWZ);
8) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
9) sytuacji nadzwyczajnych związanych z koniecznością zmian przebiegu tras przewozowych na skutek remontów, awarii lub uszkodzeń dróg, mostów bądź innych obiektów, związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia.
10) Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz innych zdarzeń spowodowanych epidemią, konfliktem wojennym lub stanem klęski żywiołowej w szczególności w przypadku zawieszenia nauki stacjonarnej
w szkole, zamknięcia szkoły, skierowania poszczególnych klas na kwarantannę lub innymi czynnikami wynikającymi z sił wyższych, zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych
w § 8 Umowy.
6.4 Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w art. 439 ustawy Pzp – klauzula waloryzacyjna została opisana w §8 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 18.1 Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do dnia 13.12.2023 r. do godziny 10:00. 18.2 Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.