eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzanów › Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych w 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych w 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BN

1.5.2.) Miejscowość: Radzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486136362

1.5.8.) Numer faksu: 486136362(w.28)

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@radzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych w 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19380ba0-9364-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045556/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych w 2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19380ba0-9364-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą (nie dotyczy składania ofert):

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Radzanów reprezentowana przez Wójta Gminy Radzanów z siedzibą w Radzanowie 92A, 26-807 Radzanów.
2. INSPEKTOROCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: iod@radzanow.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Radzanów.
3. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.
• ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ust. 3 z dnia 11 września 2019 r. . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z ustawa z dnia 17.07.1983 r, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (y.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz zgodnie z art. 78 ustawy Pzp.
6. WYMÓG DOTYCZACY PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TDZ.ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno- wychowawczych i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie opieki podczas przewozu w 2024 r.” Usługa przewozowa będzie realizowane dla 11 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz odwozu do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki dzieciom podczas przewozu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek dotyczący posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.).
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej. .
Wykonawca do realizacji usługi winien dysponować min. jednym busem/ autobusem -min. 9 miejsc siedzących dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
5) doświadczenia przy realizacji dowozu dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał usługi potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, (dotyczy wykazania przez Wykonawcę, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie przez okres minimum 6 miesięcy usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 - załącznika nr 5 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
3) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.),
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 do SWZ.
5) wykaz usług. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał usługi potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, (dotyczy wykazania przez Wykonawcę, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie przez okres minimum 10 miesięcy usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół) - załącznik nr 10 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.