eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGKiM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385254452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Wyszyńskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.zgkim@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bipzgkim.bialogard.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8492cdbf-9364-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034675/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8492cdbf-9364-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia.zgkim@bialogard.info (nie dotyczy składania ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-
Zamówienia jest bezpłatne. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 3. Przeglądanie i pobieranie
publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci
papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. 6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 7. Jeżeli
dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 8. Komunikacja w
postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji
dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w
szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które
są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do
przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w Rozdziale 34 Specyfikacji warunków zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w Rozdziale 34 Specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZKZP.261.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON
do pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w roku 2024”
2. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie realizacji umowy wynosi odpowiednio:
- benzyna bezołowiową Pb95 w ilości – 6.000 litrów
- oleju napędowego ON w ilości – 25.000 litrów
3. Podane ilości są wartościami szacunkowymi, a Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówionych
paliw w okresie trwania umowy. Nie zrealizowanie zamówienia w całości, nie może być podstawą do roszczeń finansowych
Wykonawcy.
4. Oferowane Paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9
października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2023 poz. 1314) oraz odpowiadać
parametrom aktualnie obowiązujących norm:
PN-EN 228+A1:2017-06 i PN-EN 590+A1:2017-06
5. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.
6. Cena za zakup paliw płynnych będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji paliw
wskazanej przez Wykonawcę pomniejszona o wskaźnik obniżki cen (udzielony rabat). Rabat jest stały w całym okresie
obowiązywania umowy.
7. Wykonawca:
a) zapewni możliwość korzystania z co najmniej jednej stacji paliw otwartej w godzinach od 7.00 do 20.00 w dni powszednie
i znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego t.j. Kardynała Wyszyńskiego 18 (odległość ta wynika z
konieczności tankowania pojazdów wolnobieżnych i pozostałego sprzętu służącego do utrzymania m.in. dróg),
b) w przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację, zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa na wszystkich
swoich stacjach oraz umożliwi Zamawiającemu korzystanie z całej sieci stacji,
c) umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, za czternastodniowy okres rozliczeniowy na podstawie zbiorczego wykazu sprzedaży.
8. Wydanie paliwa będzie mogło być realizowane w następujących formach:
a) wydawanie paliw będzie się odbywało na podstawie wpisu do „dziennego zestawienia wydawanych paliw”. Dzienne
zestawienie wydawanych paliw sporządza oraz dokonuje do nich wpisu pracownik Stacji Paliw. Dzienne zestawienie
wydawanych paliw będzie zawierać datę zakupu, ilość i rodzaj pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, nazwisko
pobierającego kierowcy, podpis pobierającego oraz podpis pracownika Stacji Paliw. Potwierdzeniem pobrania towaru
będzie wpis pobierającego w dziennym zestawieniu wydanych paliw.
b) Zamawiający dopuszcza wystawienie kart paliwowych, zapewniających bezgotówkowy zakup paliwa, przypisanych do
numeru rejestracyjnego pojazdu (jedna karta na okaziciela, do tankowania urządzeń gospodarczych, kosiarka, pilarki itp.). W
przypadku zastosowania kart paliwowych, powinny one spełniać bankowe standardy zabezpieczeń i być zabezpieczone
poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który będzie znany tylko ich użytkownikom. W przypadku zastosowania kart
paliwowych, Zamawiający wymaga załączenia do oferty wniosku o wydanie i użytkowanie kart do bezgotówkowego zakupu
paliwa.
9. Należności za zakupione paliwo będą regulowane przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT, rozliczane w następujący sposób: Wykonawca wystawi dwie faktury zbiorcze za wszystkie transakcje jakie były
zrealizowane w terminie do 15 –go i po 15- stym dniu danego miesiąca.
10. Do faktury zostanie dołączona kopia dziennego zestawienia wydanych paliw lub w przypadku rozliczania na podstawie
kart paliwowych wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty
paliwowe, m.in.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę
towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycje faktury.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie obrotu paliwami
płynnymi, wydaną w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw czynną
minimum w godzinach od 7.00 do 20.00 w dni powszednie zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby
Zamawiającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa w niniejszym Rozdziale.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa w niniejszym Rozdziale.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) aktualną koncesję na prowadzenie obrotu paliwami płynnymi, wydaną w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną stacją paliw czynną minimum w godzinach od 7.00 do 20.00 w dni powszednie zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, które składa Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, wzór stanowi
Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli
dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli każdego ze wspólników.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje, dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i przypadkach:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy;
b) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy;
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia;
d) działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
2. W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy - oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej
Umowie - jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
a) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego
wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który
spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych
modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z SWZ,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wprowadzenia nowych regulacji prawnych po dacie
zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym
regulacjom prawnym,
c) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania
Umowy, zgodnie z jej postanowieniami
d) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
3. Postanowienia objęte niniejszym paragrafem stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę Wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie realizacji umowy. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka
i kwota podatku od towaru i usług (VAT) oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie odpowiednio do zmienionych
przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.