eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Harasiuki › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory-Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej".Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory-Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Harasiuki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 11

1.5.2.) Miejscowość: Harasiuki

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-413

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15-8791306

1.5.8.) Numer faksu: 15-8791306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@harasiuki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasiuki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.harasiuki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory-Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbf146a5-77c1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005682/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067RŁazory-Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca ba budowie drogi rowerowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00470176

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.III.271.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2660360,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory-Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej”.
4.2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1067R Łazory -Bidaczów Stary na odcinku długości 3 987mb obejmująca dwa etapy : etap I na długości 1580mb, etap II na długości 2407mb poprzez :
1) wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych,
2) wykonanie drogi rowerowej z masy mineralno-asfaltowej
3) wykonanie utwardzonego pobocza,
4) przebudowę zjazdów na posesję wraz z przebudową przepustów oraz
wykonaniem ścianek czołowych przepustów,
5) wykonanie studni żelbetowej rewizyjnej, wykonanie kanałów z rur PP wraz z
umocnieniem wylotu kolektora,
6) wykonanie muru oporowego,
7) uzupełnienie zaniżonych poboczy, wykonanie opaski gruntowej.
8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni, montaż urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
9) wykonanie peronu przystankowego,
10) wykonanie odwodnienia,
11) roboty wykończeniowe,

4.2.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa w pkt.4.2. określają:
1) dokumentacja projektowa, w tym:
− projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, projekt stałej organizacji ruchu, stanowiące załącznik Nr 8 i Nr 8A do SWZ,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiące załącznik Nr 9 do SWZ,
3) przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2594953,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3813000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2594953,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Leszek Kochanowicz Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141585952

7.3.4) Miejscowość: Zielonka 64

7.3.5) Kod pocztowy: 36-130

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2594953,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.