eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Dzierżawa pojazdu typu śmieciarka."Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dzierżawa pojazdu typu śmieciarka.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PDR sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368345060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pdr-eko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot Prawa Publicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dzierżawa pojazdu typu śmieciarka.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f4cf331-9284-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sidaspzp.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej SIDAS PZP (
https://sidaspzp.pl/ ).
Instrukcja użytkowania platformy dla Wykonawców dostępna jest po zalogowaniu się. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie
wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem
klikając przycisk „DOŁĄCZ DO NAS”. Wykonawca rejestrując się
zapoznaje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.
Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w
instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi
być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Pzp.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z platformy
zakupowej, tj. SIDAS PZP, określone w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej SIDAS PZP regulamin-SIDAS-PZP.pdf
(sidaspzp.pl) oraz zobowiązuje się, korzystając z platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu korzystania z platformy
zakupowej SIDAS PZP oraz instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP wynosi 50 MB. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być
zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Za datę
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków
dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w
postaci papierowej, przyjmuje się datę ich wpływu na serwer platformy zakupowej SIDAS PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1)administratorem Pani/a danych osobowych jest Polkowicka Dolina
Recyklingu Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice 2) Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Rozwadowski. We
wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901,
667-941-610 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie ze SWZ. 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy
Pzp 5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący
obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych
w BZP określa Prezes UZP; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7)w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c)na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; 9)w przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w BZP, prawo dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do zamawiającego. 10)przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3
lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DZIERŻAWA POJAZDU TYPU ŚMIECIARKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


I. Dane techniczne podwozia:

1. Dopuszczalna masa całkowita 26 ton, trzyosiowe 6x2
2. Podwozie produkcja nie starsze niż 2010 r.
3. Silnik:
a) wysokoprężny 300-350 KM, Common-Rail
b) silnik spełniający normy emisji spalin EURO 5
4. Skrzynia biegów zautomatyzowana lub automatyczna
5. Oś przednia:
a) przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8,0 ton
6. Osie tylne:
a) oś wleczona kierowana
b) oś środkowa napędowa
c) tylne zawieszenie pneumatyczne
d) stabilizator osi tylnej
e) blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
f) regulacja wysokości zawieszenia
7. Zbiornik paliwa min. 200 litrów z korkiem zamykanym na klucz
8. Zbiornik Ad Blue min. 20 l
9. Koła 22,5
10. Na osi napędowej koła bliźniacze
11. Kabina:
a) Kabina trzymiejscowa
b) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
c) klimatyzacja
d) ogrzewane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu
drogowego
e) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
12. Wyświetlacz na tablicy wskaźników w języku polskim
13. Tachograf cyfrowy
14. Radio
15. Dwa kliny pod koła zamontowane na pojeździe
16. Wyposażenie dodatkowe:
a) gaśnica produkcji polskiej
b) apteczka produkcji polskiej
c) trójkąt ostrzegawczy
d) podnośnik min.12 tonowy
e) klucz do kół
f) gumowe dywaniki podłogowe
g) pokrowce na siedzenia


II. Dane techniczne nadwozia (śmieciarki):


1. Zabudowa śmieciarki, z urządzeniem zasypowym tylnym, przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych oraz biodegradowalnych
2. Skrzynia ładunkowa o pojemność ładunkowej 20-22 m³
3. Objętość wanny zasypowej (odwłoka) min. 1,5 m³
4. Mechanizm zgniatania liniowo- płytowy tzw. „szufladowy”.
5. W pełni szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową
6. Sterowanie mechanizmem załadowczym prasy w cyklu automatycznym zależnym od pracy wrzutnika, pojedynczym oraz ciągłym
7. Stopień zagęszczenia odpadów minimum 1:5.
8. Konstrukcja ma umożliwiać wysunięcie płyty zgniatającej poza obrys skrzyni ładunkowej
9. Automatyczne sterowanie obrotami silnika zależne od obciążenia układu hydraulicznego
10. Dwa stopnie dla ładowaczy, każdy wyposażony w czujniki zajętości w przypadku zajętości stopni dla ładowaczy, uniemożliwienie cofania pojazdem oraz ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h.
11. Terminal do obsługi nadwozia (zabudowy), informację o zajętości stopni ładowaczy, otwieranie odwłoka i opróżnianie zabudowy,
12. Funkcja automatycznego otrzepywania pojemników.
13. Sterowanie ręczne.
14. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka.
15. Automatyczny uniwersalny wrzutnik z dzielonym uchwytem grzebieniowym zgodny z normą EN1501-1, -5 do pojemników od 120-1100 l zgodnych z normą EN 840-1, -2, -3. Wrzutnik ma posiadać ramiona do opróżniania pojemników 1 100 l.
16. Wyłączniki bezpieczeństwa po obu stronach zabudowy oraz jeden w kabinie kierowcy
17. Reflektor roboczy na odwłoku.
18. Dwa dodatkowe reflektory zamontowane z tyłu zabudowy załączane w kabinie kierowcy
19. Reflektory zamontowane z prawej i lewej strony pojazdu, z przodu zabudowy skierowane do tyłu załączane w kabinie kierowcy
20. Światło ostrzegawcze z tyłu i z przodu pojazdu (kogut).
21. Pojemnik na czystą wodę z dozownikiem środka myjącego dla rąk.
22. Osłony przeciw najazdowe.

III. Uwagi końcowe:

1. Cena ma zawierać pełen zakres rzeczowy zamówienia wraz z transportem z niezbędnymi kosztami, opłatami w tym (ubezpieczenie OC, AC, NNW) itp. niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, a także inne wydatki, koszty i zobowiązania w tym w szczególności koszty związane z naprawą, przeglądami OT podwozia i zabudowy pojazdu oraz wymiany zużytych opon(nie dotyczy uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego), bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
2. Okres dzierżawy 12 m-cy, z jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy
3. Termin dostawy do 7 dni od daty podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto – 100%
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału wymagających przedłożenia na wezwanie oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający nie
wymaga przedłożenia na wezwanie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających złożonego wraz z ofertą oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP https://sidas.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.