eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poczesna › REMONT DROGI GMINNEJ - UL. WIŚNIOWA W M. KOLONIA POCZESNAOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT DROGI GMINNEJ - UL. WIŚNIOWA W M. KOLONIA POCZESNA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poczesna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 2

1.5.2.) Miejscowość: Poczesna

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-262

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343274116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczesna@poczesna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poczesna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://poczesna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DROGI GMINNEJ - UL. WIŚNIOWA W M. KOLONIA POCZESNA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd8a9e28-771b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00468784

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.17.2023.DM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 216302,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres rzeczowy obejmuje:
Wykonanie następujących prac:

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy z kruszywa na gr ok. 10 cm
z transportem urobku na odl. 1 km.
- roboty rozbiórkowe krawężnika, kostki , ławy, cięcie nawierzchni z transportem urobku na odl. 1 km.
- profilowanie istn. podbudowy po sfrezowaniu
- nawierzchnia asfaltobetonowej w dwóch warstwach, warstwa wiążąca – wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16 W gr. 4 cm na bazie asfaltu 50/70 KR – 3. warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm na bazie asfaltu 50/70 - KR – 3.po uprzednim skropieniu podbudowy tłuczniowej i warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybko – rozpadową.
- poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. ok. 10 cm po obu stronach jezdni.
- zjazdów z kruszywa kamiennego gr. 15 cm po uprzednim wykonaniu robót ziemnych - koryta
z transportem urobku na odl. 5 km ( do granicy pasa drogowego ).
- regulacja istniejącego uzbrojenia - zasuwy. hydranty i włazy, kratki
- oczyszczenie istniejącego kanału fi 200 mm.
- przebruk istniejącego zjazdu wraz z ułożeniem krawężnika.
- demontaż istniejących 3 szt kratek, montaż nowych kratek z rurą fi 500 mm oraz podłączeniami.
- ułożenie pobocza utwardzonego kostką granitową ns szer. ok.60 cm
- zagospodarowanie przyległego terenu - plantowanie, humusowanie i obsianie trawy.
Istniejące rowy bez zmian .

Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia nie wprowadza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawierają, przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR które stanowią załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 232030,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 232030,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH DOMAX Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 150320725

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 232030,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.