eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanica-Zdrój › ZP/TP/2023/69 - rękawiceOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZP/TP/2023/69 - rękawice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020493961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@scm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.scm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/TP/2023/69 - rękawice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cdf9aae-927b-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6cdf9aae-927b-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 12.1. Zgodnie z art. 61 ust 1 pzp. komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skuteczność dostarczanych przez platformę wiadomości e-mail informujących o zdarzeniach dotyczących prowadzonego postępowania!
12.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w
zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
12.9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga
posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-
Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących
treści SWZ ,wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12.10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu
w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12.11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12.12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-
Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12.13. W celu składania ofert należy posiadać aktywne konto wykonawcy oraz przypisane uprawnienia (role) do
konta użytkownika. Po nadaniu uprawnień należy się przelogować. Instrukcja dla wykonawców odnośnie
składania ofert: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego ZP/TP/2023/69- rękawice.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Zakres danych, które przetwarzamy jest niezbędny do osiągnięcia wskazanego wyżej celu. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie określonych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas Państwa oferty.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,
Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2023/69 - rękawice

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem rękawiczek diagnostycznych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem rękawiczek diagnostycznych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 112 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
7.1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - na potwierdzenie Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia zezwolenia, licencji, koncesji, lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, a w przypadku braku konieczności ich posiadania, Wykonawca składa oświadczenie informując o braku konieczności posiadania w/w dokumentów.
7.1.3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 273 ustawy Pzp – wg wzoru- ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ,
7.1.4. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną i zawodową. Na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia „Wykazu wykonanych dostaw”- zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 do SWZ oraz załączenie 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 273 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
7.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. ( DZ.U. 2022 r poz.835 ) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg wzoru wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ,
7.2.2 Aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

10. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
(przedmiotowe środki dowodowe )
Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dla asortymentu wymienionego w załączniku
nr 2 SWZ z zastrzeżeniem art. 107 ust. 2 Pzp.:
10.1. Aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 974 z późn.zm) lub ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2301 z późn.zm.),
10.2 deklarację zgodności CE wystawionej przez wytwórcę i certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze
wyrobów medycznych – wymagane prawem lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych wyrobu
oznaczonego znakiem CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności.
10.3. Wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa .W przypadku
kończącego się terminu ważności dokumentu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wymagany aktualny
dokument w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności
dokumentu przedstawionego w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku gdy dokument traci ważność
podczas trwania umowy Wykonawca musi załączyć do aktualnego dokumentu oświadczenie, że dostarczy
przedłużenie dokumentu do siedziby Zamawiającego.
10.4. Materiały informacyjne dotyczące oferowanego wyrobu zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania określone przez zamawiającego, z nazwą producenta– w
języku polskim.
10.5. katalogi lub broszury informacyjne, (sporządzone w języku polskim) tematycznie związane ze składaną ofertą (na
asortyment objęty danym pakietem), które muszą swoją zawartością (treścią) potwierdzać wszystkie wymogi
Zamawiającego stawiane w niniejszej SWZ – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie
odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 107 ust. 2 Pzp).
Przedmiotowe środki dowodowe należy załączyć w postaci pliku oznaczonego, którego pakietu i
pozycji dotyczą.
Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SWZ podać numer katalogowy oferowanego produktu.
10.6 Oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 10 do SWZ, że Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego próbki zaoferowanego asortymentu w ilości nie większej niż. 1 szt. do każdej pozycji, w celu potwierdzenia, że oferowany wyrób spełnia w niniejszym SWZ parametry. Próbki muszą posiadać oryginalną etykietę producenta i opis w języku polskim, z wszystkimi niezbędnymi danymi dotyczącymi produktu. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty danego Wykonawcy, próbki będą stanowiły załącznik do umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

10. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
(przedmiotowe środki dowodowe )
Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dla asortymentu wymienionego w załączniku
nr 2 SWZ z zastrzeżeniem art. 107 ust. 2 Pzp.:
10.1. Aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 974 z późn.zm) lub ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2301 z późn.zm.),
10.2 deklarację zgodności CE wystawionej przez wytwórcę i certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze
wyrobów medycznych – wymagane prawem lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych wyrobu
oznaczonego znakiem CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności.
10.3. Wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa .W przypadku
kończącego się terminu ważności dokumentu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wymagany aktualny
dokument w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności
dokumentu przedstawionego w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku gdy dokument traci ważność
podczas trwania umowy Wykonawca musi załączyć do aktualnego dokumentu oświadczenie, że dostarczy
przedłużenie dokumentu do siedziby Zamawiającego.
10.4. Materiały informacyjne dotyczące oferowanego wyrobu zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania określone przez zamawiającego, z nazwą producenta– w
języku polskim.
10.5. katalogi lub broszury informacyjne, (sporządzone w języku polskim) tematycznie związane ze składaną ofertą (na
asortyment objęty danym pakietem), które muszą swoją zawartością (treścią) potwierdzać wszystkie wymogi
Zamawiającego stawiane w niniejszej SWZ – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie
odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 107 ust. 2 Pzp).
Przedmiotowe środki dowodowe należy załączyć w postaci pliku oznaczonego, którego pakietu i
pozycji dotyczą.
Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SWZ podać numer katalogowy oferowanego produktu.
10.6 Oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 10 do SWZ, że Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego próbki zaoferowanego asortymentu w ilości nie większej niż. 1 szt. do każdej pozycji, w celu potwierdzenia, że oferowany wyrób spełnia w niniejszym SWZ parametry. Próbki muszą posiadać oryginalną etykietę producenta i opis w języku polskim, z wszystkimi niezbędnymi danymi dotyczącymi produktu. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty danego Wykonawcy, próbki będą stanowiły załącznik do umowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca składa wraz z ofertą
11.1 Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ
11.2. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do SWZ,
11.3. Oświadczenie dot. obowiązku podatkowego od towarów i usług - załącznik nr 6 do SWZ
11.4. Uzupełniony projekt umowy o dane Wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ
11.5 Załącznik nr II do projektu umowy - załącznik nr 8 do SWZ,
11.6. Oświadczenie dot. RODO - załącznik nr 9 do SWZ
11.7 Dokumenty potwierdzające wykaz 2 dostaw
11.8 Aktywny formularz oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie
8.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt: 7.2.1. – 7.2.2, natomiast dokumenty wymienione w pkt: 7.1.1.-7.1.3. podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
8.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO,
8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę ;
8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (DZ.U. 2022 r poz.835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ.
8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z dokumentami zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy 8

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
9.1.1. oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt . 7.1.
9.1.2. oświadczenie o którym mowa w pkt 7.2.1.
9.1.3. ppkt 7.2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.