eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › WYKONANIE I MONTAŻ WIATY W DPS DĘBICAOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
WYKONANIE I MONTAŻ WIATY W DPS DĘBICA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691770636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23 Sierpnia 3

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14-6809703

1.5.8.) Numer faksu: 14-6809734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsdebica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29ca2f64-7ee9-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE I MONTAŻ WIATY W DPS DĘBICA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29ca2f64-7ee9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00466161/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie i montaż wiaty w DPS Dębica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00485971

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.ZP.271.30/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 47478,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje min. następujące roboty budowlane:
- wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych w miejscu posadowienia wiaty, pod słupy konstrukcji wiaty
- wykonanie i montaż aluminiowej konstrukcji wiaty, malowanej w kolorze RAL, skręcanej wg technologii producenta,
- montaż paneli z poliwęglanu komorowego gr. 16 mm w kolorze brązowym lub kawy z mlekiem na dachu wiaty,
- montaż rynny odwadniającej dach oraz rury spustowej odprowadzającej deszczówkę do pobliskiej kratki instalacji
deszczowej
- montaż 2 szt lamp oświetleniowych
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej będącym załączeniem do SWZ oraz w
przedmiarze robót i w rys. schemat wiaty

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215210-2 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44112100-9 - Wiaty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41986,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93799,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41986,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ALSTAR M. Staroń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8721101770

7.3.4) Miejscowość: Nagawczyna

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45345,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.