eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kcynia › Transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kcynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 23

1.5.2.) Miejscowość: Kcynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-240

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/836086

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31eadab9-73d4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009101/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Transport komunalnych odpadów zmieszanych oraz transport i zagospodarowanie bioodpadów w roku 2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00466423

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.836086.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólne wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania / zagospodarowania odpadów komunalnych:
a) Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm. – dalej: UOO),
b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien posiadać niezbędną wiedzę i uprawnienia, które zostały udzielone przez właściwy organ administracji publicznej w formie stosownych decyzji administracyjnych i wpisów wynikających z cytowanej wyżej UOO oraz dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia,
c) przygotowanie odpadów do odbioru i załadunek nastąpi w Stacji Przeładunkowej w Rozwarzynie,
d) odbiór każdej partii odpadów odbywa się na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę w Bazie BDO zapotrzebowania na transport odpadów, ze Stacji Przeładunkowej w Rozwarzynie (Rozwarzyn 40, 89-100 Nakło nad Notecią) prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Michała Drzymały 4a,
e) odbiór każdej partii odpadów winien być poprzedzony, o ile jest to niezbędne, uzgodnieniem pomiędzy Stacją Przeładunkową w Rozwarzynie a Wykonawcą w zakresie:
 rodzaju (kodu) i ilości odpadów,
 terminu odbioru odpadów (zgodnego z deklaracją w ofercie Wykonawcy),
 rodzaju środka transportu przewidzianego do przewozu odpadów,
f) Wykonawca gwarantuje transport przekazanych odpadów (przewóz środkami transportu) zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa,
g) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o niemożności zrealizowania uzgodnionego już odbioru odpadów w terminie zadeklarowanym w swojej ofercie w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia stosownej w tym względzie informacji oraz przedłożenia Zamawiającemu propozycji nowego terminu odbioru odpadów – nie dłuższego niż 2 dni robocze, licząc od terminu pierwotnego. Zamawiający ma prawo oceny przyczyn niezrealizowania odbioru w żądanym terminie i niewyrażenia zgody na propozycję nowego terminu,
h) niezrealizowanie przez Wykonawcę odbioru odpadów w uzgodnionym terminie traktowane będzie jako nierzetelne wykonywanie umowy. Trzykrotny nieterminowy odbiór odpadów upoważniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym,
i) każdy nieterminowy odbiór odpadów będzie podstawą do naliczenia kary umownej, określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2. Transport zmieszanych odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku:
a) przedmiot zadania: transport odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, ze Stacji Przeładunkowej w Rozwarzynie (Rozwarzyn 40, 89-100 Nakło nad Notecią) prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Michała Drzymały 4a do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, 85-893 Bydgoszcz. MKUO ProNatura Sp. z o.o., który odbiera od Gminy zmieszane odpady komunalne celem przetworzenia i unieszkodliwienia w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MKUO ProNatura Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
b) wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych: zgodne z pkt. 1 powyżej,
c) ilość odpadów / zakres zamówienia:
- ilość dostarczonych odpadów ustalona zostanie na podstawie wskazań wagi zlokalizowanej w punkcie odbioru w Rozwarzynie. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych w okresie zamówienia wynosi 2561 Mg,
- odległość pomiędzy Stacją przeładunkową w Rozwarzynie a Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MKUO ProNatura Sp. z o.o wynosi około 45 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 103377,24 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólne wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania / zagospodarowania odpadów komunalnych:
a) Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm. – dalej: UOO),
b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien posiadać niezbędną wiedzę i uprawnienia, które zostały udzielone przez właściwy organ administracji publicznej w formie stosownych decyzji administracyjnych i wpisów wynikających z cytowanej wyżej UOO oraz dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia,
c) przygotowanie odpadów do odbioru i załadunek nastąpi w Stacji Przeładunkowej w Rozwarzynie,
d) odbiór każdej partii odpadów odbywa się na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę w Bazie BDO zapotrzebowania na transport odpadów, ze Stacji Przeładunkowej w Rozwarzynie (Rozwarzyn 40, 89-100 Nakło nad Notecią) prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Michała Drzymały 4a,
e) odbiór każdej partii odpadów winien być poprzedzony, o ile jest to niezbędne, uzgodnieniem pomiędzy Stacją Przeładunkową w Rozwarzynie a Wykonawcą w zakresie:
 rodzaju (kodu) i ilości odpadów,
 terminu odbioru odpadów (zgodnego z deklaracją w ofercie Wykonawcy),
 rodzaju środka transportu przewidzianego do przewozu odpadów,
f) Wykonawca gwarantuje transport przekazanych odpadów (przewóz środkami transportu) zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa,
g) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o niemożności zrealizowania uzgodnionego już odbioru odpadów w terminie zadeklarowanym w swojej ofercie w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia stosownej w tym względzie informacji oraz przedłożenia Zamawiającemu propozycji nowego terminu odbioru odpadów – nie dłuższego niż 2 dni robocze, licząc od terminu pierwotnego. Zamawiający ma prawo oceny przyczyn niezrealizowania odbioru w żądanym terminie i niewyrażenia zgody na propozycję nowego terminu,
h) niezrealizowanie przez Wykonawcę odbioru odpadów w uzgodnionym terminie traktowane będzie jako nierzetelne wykonywanie umowy. Trzykrotny nieterminowy odbiór odpadów upoważniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym,
i) każdy nieterminowy odbiór odpadów będzie podstawą do naliczenia kary umownej, określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2. Transport i zagospodarowanie bioodpadów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku:
a) przedmiot zadania: transport ze Stacji Przeładunkowej w Rozwarzynie (Rozwarzyn 40, 89-100 Nakło nad Notecią) prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Michała Drzymały 4a) oraz zagospodarowanie bioodpadów o kodzie 20 02 01 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
b) wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych: zgodne z pkt. 1 powyżej,
c) ilość odpadów / zakres zamówienia:
- ilość dostarczonych odpadów ustalona zostanie na podstawie wskazań wagi zlokalizowanej w punkcie odbioru w Rozwarzynie. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych w okresie zamówienia wynosi 120 Mg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

4.5.5.) Wartość części: 88443,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 091170470

7.3.4) Miejscowość: Sikorowo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126001,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 739,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 739,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 739,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMONDIS Bydgoszcz SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 090484404

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88776,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.