eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa osadnika w Makowie PodhalańskimOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa osadnika w Makowie Podhalańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków Podhalański

1.3.) Oddział zamawiającego: JST

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-220

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 338749700

1.5.8.) Numer faksu: 338749751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@makow-podhalanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa osadnika w Makowie Podhalańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e57104e-7032-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047259/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Makowie Podhalańskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00455551

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.1.25.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 247010,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa osadnika w Makowie Podhalańskim z podziałem na wskazane części;
Część nr 1 – Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Makowie Podhalańskim na działce nr ewid. 9814/6;
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:
Dla Części nr 1:
1) Roboty rozbiórkowe;
2) Wykonanie nowego odcinka kanału deszczowego o długości ok. 96 mb.;
3) Przeprowadzenie niezbędnych prób;
4) Przywrócenie terenu do stanu sprzed wykonywania robót;
3. Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić również:
a. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń;
b. w razie konieczności zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji
c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp i p.poż.
d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów;
e. ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyk budowlanych do wysokości wartości zawartego kontraktu na czas realizacji umowy z Zamawiającym
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, rysunkach technicznych i projektach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 204228,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa osadnika w Makowie Podhalańskim z podziałem na wskazane części;
Część nr 2 – Budowa osadnika / łapacza rumoszu w Makowie Podhalańskim na działce nr ewid. 9830/1;
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:
Dla Części nr 2:
1) Roboty ziemne
2) Roboty żelbetowe
3) Prace porządkowe terenu
3. Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić również:
a. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń;
b. w razie konieczności zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji
c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp i p.poż.
d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów;
e. ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyk budowlanych do wysokości wartości zawartego kontraktu na czas realizacji umowy z Zamawiającym;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, rysunkach technicznych i projektach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

4.5.5.) Wartość części: 42782,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242777,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 242777,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242777,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5520003013

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 8

7.3.4) Miejscowość: Sucha Beskidzka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242777,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.