eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązowna › Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdujących się na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu oraz OtwockuOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdujących się na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
w Zagórzu oraz Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142011670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagórze k/Warszawy

1.5.2.) Miejscowość: Wiązowna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-462

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@centrumzagorze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.centrumzagorze.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04044959-61f7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdujących się na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
w Zagórzu oraz Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04044959-61f7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425906

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 17/2023/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 489083,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych i podgrzewania wody do kotłowni w:
a) Szpital w Zagórzu, 05-462 Wiązowna – 2 kotłownie;
b) Szpital w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wjazd od ul. Borowej) – 1 kotłowania;
2. Szacowana ilość oleju opałowego: 109 000 litrów.
3. Olej opałowy lekki musi spełniać następujące wymagania (gdziekolwiek wskazano normy dopuszcza się normy równoważne):
a) Wartość opałowa wg normy - min. 42,6 MJ/kg
b) Gęstość w 15°C wg normy - max 860 kg/m3
c) Zawartość siarki wg normy - max 0, % m/m10
d) Temperatura zapłonu wg normy - pow. 56 Cº
e) Temperatura płynięcia wg normy - max nie wyższa niż – 20 Cº
f) Zawartość wody wg normy- max 200 mg/kg
g) Pozostałość po spopieleniu wg normy - max 0,01% m/m
4. Maksymalny termin dostawy: 36 h od momentu zgłoszenia.
5. Rozliczenia w litrach rzeczywistych w dniu dostawy.
6. Potwierdzenie dostawy: do każdej partii oleju Wykonawca dołączy dowód dostawy- dokument ten będzie podstawą wystawienia faktury.
7. Do dokumentu wskazanego w ust. 6 Wykonawca dołączy również numer referencyjny zgłoszenia SENT oraz numer klucza KR dotyczące realizowanej dostawy.
8. Szczegółowe warunki zawiera załącznik nr 8 do SWZ- projektowane postanowienia umowy.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, odniesiono się do jakichkolwiek norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp – należy przyjąć, że odniesieniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, co oznacza, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a nazwy własne są użyte jedynie w celu sprecyzowania wymagań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli zostaną zaoferowane materiały lub urządzenia równoważne, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta oraz opisu technicznego proponowanych rozwiązań równoważnych. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie przedmiotowych dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i do realizacji przedmiotu zamówienia zostały zastosowane materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 559071,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 571138,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 559071,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKOTEM A. BRZEZIŃSKI, M. BRZEZIŃSKA S.C.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Andrzej Brzeziński wspólnik spółki cywilnej EKOTEM /Magdalena Brzezińska wspólnik spółki cywilnej EKOTEM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527 266 20 02

7.3.3) Ulica: ul. Gniewkowska 28

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-253

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 559071,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.