eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilzno › ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY PILZNOOgłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Z TERENU GMINY PILZNO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019174

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legionów

1.5.2.) Miejscowość: Pilzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 672 21 05

1.5.8.) Numer faksu: 14 672 20 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@gminapilzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opspilzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Z TERENU GMINY PILZNO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f2634ed-92ab-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003570/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.opspilzno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.opspilzno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Panią Barbarę Maduzia, e-mail: ops@gminapilzno.pl.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ops@gminapilzno.pl (nie dotyczy składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych, zw. dalej RODO) oraz art. 19 Pzp informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie ul. Rynek 33, 39-220 Pilzno e-mail: ops@gminapilzno.pl, który przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem przetargowym.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, podmioty usług IT u Administratora, organy kontroli.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 Pzp);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KS-271-4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 211729,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem z terenu Gminy Pilzno. Przedmiot zamówienia dotyczy zarówno osoby dorosłe jaki i dzieci.
2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych;
- 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych;
- 85311300-5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
5. Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w skali całego zamówienia wyniesie: 5 763 godz. z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 4 SWZ.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane będą w oparciu o przepisy:
a) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.);
b) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.);
c) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem.
2) Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3) Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych max. 3 godz. dziennie na osobę, od poniedziałku do piątku w godz. 700- 2000 na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy Pilzno, wskazanych przez Zamawiającego w okresie do 31 grudnia 2024 r.
4) Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób oraz godzin w zakresie świadczonych usług, do potrzeb Zamawiającego, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać z faktycznie zrealizowanych godzin. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin zapłata nastąpi za faktycznie zrealizowane godziny. W takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) kontroli merytorycznej usług w miejscu ich świadczenia;
b) korekty godzin usług u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług;
c) indywidualnej rozmowy z pracownikami wykonawcy/wykonawcą świadczącymi usługi objęte niniejszą umową;
d) wystąpienia z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę osoby świadczącej usługi, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające zmianę;
6) Do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych Wykonawca może dopuścić wyłącznie osoby spełniające warunki wskazane w § 3 Rozporządzenia;
7) Do świadczenia specjalistycznych usług Wykonawca nie może kierować osób będących członkami najbliższej rodziny świadczeniobiorcy lub takich, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizm działania;
8) Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą: być osobami sprawnymi fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjnymi, kulturalnymi, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, zobowiążą się do: zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji jakie pozyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania tych informacji w czasie pełnienia usług i po ustaniu zatrudnienia. Osoba pełniąca usługi powinna legitymować się dokumentem ze zdjęciem. Świadczący usługi nie może wprowadzać do miejsca świadczenia usług osób nieupoważnionych, a w czasie świadczenia usług nie może palić tytoniu, używać narkotyków, środków odurzających ani spożywać alkoholu. Usługi muszą być wykonywane z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych;
9) Wykonawca we własnym zakresie organizuje szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, sposób przybycia do miejsca wykonywania, koszty rozmów telefonicznych, badań profilaktycznych, ubezpieczeń od NNW oraz szkoleń z zakresu BHP;
10) Informację o przyznaniu usług, ich zakresie, terminie i wymiarze osoba wyznaczona przez Zamawiającego będzie przekazywała pisemnie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
11) Zamawiający zastrzega, że liczba godzin przemnożona przez kwotę wynikającą z wybranej oferty nie może przekroczyć kwoty 1 504,70 zł miesięcznie na osobę.
12) W przypadkach nagłych Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności bez zbędnej zwłoki od powiadomienia przez Zamawiającego;
13) W sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wynika to z decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie;
14) Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min.;
15) Rozmiar świadczonych usług, rodzaj i termin ich wykonania muszą być zgodne z wydaną decyzją administracyjną. W sytuacji kiedy osoba świadcząca usługi nie może ich wykonać w terminach wyznaczonych z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, jednakże osoba zastępująca musi bezwzględnie posiadać kwalifikacje równoważne bądź wyższe;
16) Wykonawca zobowiązany jest:
a) wyznaczyć osobę zobowiązaną do kontaktów z Zamawiającym, która będzie zobligowana do przygotowania imiennego miesięcznego zestawienia świadczeniobiorców łącznie z wypracowanymi godzinami oraz kwotą odpłatności za usługi zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy;
b) poinformować pisemnie osobę wskazaną do kontaktów po stronie Zamawiającego o rozpoczęciu świadczenia usług podając dane osoby świadczącej usługi (imię, nazwisko, nr telefonu) w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Wykonawca informuje niezwłocznie np. telefonicznie Zamawiającego podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi, która musi posiadać kwalifikacje równoważne lub wyższe, a następnie potwierdza zaistniałą sytuację pisemnie wraz z podaniem kwalifikacji i doświadczenia świadczącego usługi;
c) wprowadzić w środowisko osoby świadczące usługi. Na żądanie Zamawiającego wprowadzenie osoby w nowe środowisko winno się odbyć z jego udziałem;
d) informować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację usług;
e) bieżąco współdziałać z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami do realizacji umowy;
f) prowadzić wymaganą dokumentację świadczonych usług w formie: co miesięcznych kart czasu pracy specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami świadczeniobiorców (a w przypadku dzieci przez ich rodziców lub opiekunów prawnych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy, oraz miesięcznych, opisowych sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, zawierających ocenę psychospołecznego funkcjonowania osoby, realizowanych usług i osiągniętych rezultatów;
g) przestrzegać zasady ciągłości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez tę samą osobę.
17) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministerstw w zakresie pandemii.
18) Wykonawca nie może pobierać od osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze żadnych dodatkowych opłat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium – Cena brutto (C) – waga 50pkt.

Liczona według wzoru:
C=(CN brutto/CO brutto)x50pkt.
Gdzie: C- Wartość punktowa ceny,
CN brutto – Najniższa oferowana cena brutto,
CO brutto – Cena oferty ocenianej brutto.

2) Kryterium Doświadczenie 1 (D1) - waga 30pkt.
Doświadczenie 10 osób wyznaczonych do realizacji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z § 3 Rozporządzenia, będzie oceniane na podstawie wykazu osób, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Zamawiający każdej osobie przyzna punktację, tj. osobie posiadającej:
a) do pół roku doświadczenia– 0 pkt.
b) doświadczenie od pół roku do 2 lat (włącznie) – 10 pkt.
c) doświadczenie powyżej 2 lat do 4 lat (włącznie) – 20 pkt.
d) doświadczenia powyżej 4 lat– 30 pkt.

Suma punktowa10 osób: 10 = D1

3) Kryterium Doświadczenie 2 (D2) – waga 20pkt.

Doświadczenie 10 osób wyznaczonych do realizacji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, będzie oceniane na podstawie wykazu osób, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Zamawiający każdej osobie przyzna punktację, tj.:
a) nie posiadającej studiów licencjackich albo magisterskich albo podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej - 0 pkt.
b) posiadającej studia licencjackie albo magisterskie albo podyplomowe z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej - 2 pkt.

Suma punktów10 osób = D2

2. Ocena ofert będzie ostatecznie wyliczana odrębnie dla każdej części według wzoru: OCENA = C + D1 + D2
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium „cena” i „doświadczenie 1” i „doświadczenie 2” wynosi maksymalnie 100pkt.
4. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie podczas ich badania.
5. Zamawiający ocenia ofertę do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Doświadczenie 1 (D1) - waga 30pkt.

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Doświadczenie 2 (D2) – waga 20pkt

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 150 000zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje nie mniej niż 10 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych spełniającymi warunki, o których mowa w 3 § Rozporządzenia, tj.: osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co naj-mniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
1)szpitalu psychiatrycznym;
2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5)warsztacie terapii zajęciowej;
6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Dysponowanie nie mniej niż 10 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oznacza, że są to osoby wyznaczone do wykonywania przedmiotowego postępowania.
b) dysponuje min. 1 osobą z poza osób, o których mowa w pkt 4 lit. a) niniejszego Rozdziału, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizowała, tj. koordynowała/nadzorowała min. dwie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób (dorosłych i/lub dzieci) z zaburzeniami psychicznymi dla jednostek samorządowych (OPS, CUS), dla nie mniej niż 15 osób (dorosłych i/lub dzieci) w wymiarze nie mniejszym niż 2 000 godzin - każda usługa, załączając dowody określające, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
2) oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w oparciu o Załącznik nr 3 do SWZ.
3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu osób - dysponowanie nie mniej niż 10 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, tj. spełniających warunki, o których mowa w 3 § Rozporządzenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ),
b) wykazu usług - dysponowanie min. 1 osobą z poza osób, o których mowa w pkt 4 lit. a) niniejszego Rozdziału, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizowała min. dwie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób (dorosłych i/lub dzieci) z zaburzeniami psychicznymi dla jednostek samorządowych, dla nie mniej niż 15 osób (dorosłych i/lub dzieci) w wymiarze nie mniejszym niż 2 000 godzin - każda usługa, załączając dowody określające, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ).
c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 150 000zł - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz osób

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę̨ składa pełnomocnik - pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie:
1) zmiany osoby wykonującej usługę, jednakże inna osoba musi mieć doświadczenie i wykształcenie min. takie samo lub wyższe jak osoba wskazana w wykazie osób;
2) liczby godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych;
3) wartości zamówienia w przypadku zmiany liczby godzin, nieprzewidzianego zdarzenia losowego, choroby;
4) zmian przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść lub przedmiot umowy oraz zmian, o których mowa w art. 439 Pzp – zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Określa się poziom zmiany cen i materiałów uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia według wskaźnika ogłaszanego we właściwym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i/lub przepisie prawa. Zmiana wynagrodzenia będzie podlegała waloryzacji począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, od złożenia pisma Wykonawcy w tej sprawie. Wynagrodzenie materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy – jeżeli Wykonawca zaznaczy udział podwykonawcy**.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany nieistotne postanowień zawartej umowy, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Jeżeli Wykonawca nie realizuje zamówienia terminowo pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego w formie pisemnej, wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym.
6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, jak również rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
7. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest pisemne zawiadomienie z podaniem wystąpienia okoliczności.
8. Zmiany umowy są możliwe tylko w formie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.