eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa wraz z montażem urządzeń na skatepark Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem urządzeń na skatepark Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016077929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Potocka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 832-45-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir-zoliborz.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem urządzeń na skatepark Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06f1b8f1-7c95-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011772/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa wraz z montażem urządzeń na skatepark Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502973

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/OSIR/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 141000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż urządzeń skateparku zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. Bank składający się z dwóch pochylni, jedna o wysokości 200cm i szerokości 360cm, druga o wysokości 180cm i szerokości 360cm, długość elementu około 475cm, zgodnie z rysunkiem.
2. Minirampa H120 o wymiarach około 1005x610x120cm (długość x szerokość x wysokość). Z jednej strony minirampa posiada dodatkowe quartery, umożliwiające rozpęd w przeciwnym kierunku. Całość konstrukcji o parametrach zgodnych z rysunkiem.

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44191100-6 - Sklejka

44191200-7 - Drewno laminatowe

14622000-7 - Stal

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna:
Art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu oferty najkorzystniejszej oferty”.
Podstawa faktyczna:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta której wartość przekracza kwotę jaką Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty wynosi 225 000,00 złotych brutto. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 173 430,00 złotych brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny ww. oferty która jako jedyna wpłynęła w postępowaniu . Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225000 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.