eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia SIOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia SI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 20 w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524900703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Agatowa 41

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-798

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp20@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp20krk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia SI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4ae7142-9289-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00523301/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia SI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4ae7142-9289-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia ( dalej również: platforma), która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”).
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje dot. środków komunikacji zawarto w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych) .
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale VI i IX SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) dalej zwanym rozporządzeniem KRI , z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularza do komunikacji. (...)
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie
wspieranych wersji oprogramowania.
Szczegółowa informacja dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
2. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Pzp, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 Pzp, stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w
szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej),
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
5. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych, spoczywający na
Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych
7.obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp tj. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
f) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP20.322.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do siedziby Zamawiającego wraz z zapewnieniem gwarancji.
2. Szczegółowy wykaz mebli wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określa Załączniki nr 2 do SWZ (OPZ) , który będzie wprowadzony jako załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego na daną część zamówienia.
3. Dostawa i montaż odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą i montażem, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, montażem i ułożeniem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego ( w tym wypoziomowanie mebli – jeżeli dotyczy) a także zachowania należytego porządku w wyposażanych pomieszczeniach w tym do zabrania pustych opakowań i elementów opakowań po dostarczonych produktach.
Szczegółowy OPZ znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

13.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 70 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
13.2 W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 13.1 Zamawiający wraz z podpisaniem umowy złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z wykazem sprzętu odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem liczbowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
13.3 W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 13.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia SI do siedziby Zamawiającego wraz z zapewnieniem gwarancji.
2. Szczegółowy wykaz wyposażenia SI wchodzących w skład przedmiotu Zamówienia określa Załączniki nr 2 do SWZ (OPZ) , który będzie wprowadzony jako załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego na daną część zamówienia.
3. Dostawa i montaż odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą i montażem, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, montażem i ułożeniem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego ( w tym wypoziomowanie – jeżeli dotyczy) a także zachowania należytego porządku w wyposażanych pomieszczeniach w tym do zabrania pustych opakowań i elementów opakowań po dostarczonych produktach.
Szczegółowy OPZ znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

13.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 70 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
13.2 W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 13.1 Zamawiający wraz z podpisaniem umowy złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z wykazem sprzętu odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem liczbowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
13.3 W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 13.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z
Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia
pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2.2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
2.3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również
złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Z zastrzeżeniem brzmienia art. 455 ust. 1 Ustawy oraz innych zapisów niniejszej Umowy, Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany Umowy w poniższych przypadkach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu wykonania Dostawy bez zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, których pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie,
nie można było przewidzieć
oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, z zastrzeżeniem, iż łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
a) działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
b) zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu o okres działania siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,
c) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej niezwłocznie.
2) Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany całego sprzętu lub części składowej Sprzętu, dostarczanego na podstawie Umowy, bez zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy, z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty, tj. w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego Sprzętu oraz pod warunkiem, że:
a) zmiana obejmować będzie dostawę Sprzętu o właściwościach i parametrach identycznych lub lepszych od właściwości i parametrów Sprzętu objętego ofertą Wykonawcy;
b) Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dokument wystawiony przez niezależny od Wykonawcy podmiot lub producenta Sprzętu lub autoryzowanego dystrybutora Sprzętu, potwierdzający, że Sprzęt oferowany przez Wykonawcę zamiast pierwotnego posiada parametry nie gorsze niż parametry Sprzętu pierwotnego oraz że Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn niemożliwości dostarczenia Sprzętu wraz z opisem tych przyczyn.
W przypadku dokonania zmiany pierwotnie oferowanego Sprzętu na nowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z nowym Sprzętem dokumenty, o których mowa w postanowieniu § 3 ust. 2 Umowy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez Podwykonawcę, wskazanych w § 8 Umowy, każdorazowo w przypadku zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przez Podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5
ust. 2 Umowy oraz nie spowoduje zmiany terminu Dostawy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) Umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej Umowy (konsorcjum),
b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji zamówienia przez jednego lub kilku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia,
c) zmiana nie powoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy.
5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lokalizacji Dostawy ( w obrębie miasta Krakowa) wskazanej w niniejszej Umowie, bez zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy, pod warunkiem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub wprowadzonych zmian organizacyjnych wprowadzonych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 15:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
2. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
4.Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania w tym wszystkie wymagania wobec wykonawcy zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.
https://ezamowienia.gov.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.