eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobra › ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2023/2024 NA TERENIE GMINY DOBRA - REJON SKRZYDLNA - powtórkaOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2023/2024 NA TERENIE GMINY DOBRA – REJON SKRZYDLNA – powtórka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dobra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobra 233

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-642

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadobra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2023/2024 NA TERENIE GMINY DOBRA – REJON SKRZYDLNA – powtórka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afcb9c3b-92b0-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068364/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2023/2024 NA TERENIE GMINY DOBRA - REJON SKRZYDLNA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afcb9c3b-92b0-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (np. awaria Platformy lub jej niedostępność), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: sekretariat@gminadobra.pl (nie dotyczy składania ofert). Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia) dostępny wyżej w ogłoszeniu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: Komputer PC, a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, b. zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, c. Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowszaEdge 14.0 i nowsze albo Tablet/Telefon: a. parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, b. przeglądarka Chrome 61 lub nowsza. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies; Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8 1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Zamawiający informuje, że podpisanie oferty i innych dokumentów nie następuje na platformie do komunikacji. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Więcej informacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.271.58.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 zamówienia – REJON SKRZYDLNA – Porąbka, Stróża i Skrzydlna

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanego zjawiskami atmosferycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w priorytecie I stanowiącego załącznik do SWZ oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odśnieżanie dróg, chodników, placów na terenie Gminie Dobra,
2) zwalczanie ślizgości (posypywanie materiałem uszorstniającym) dróg, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2023/2024, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy.
3) pełnienie dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi).
4) pozimowe sprzątanie dróg z chodnikami z priorytetu I

Łącznie w ramach części nr 1 do odśnieżania jest 23,510 km dróg.

Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu ślizgości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnie z przypisanym priorytetem: I, II, III. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu.
Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie nawierzchni na całej szerokości i posypywanie nawierzchni drogi na wzniesieniach, zjazdach, zakrętach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium – cena – 60 pkt
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x
Znaczenie kryterium 60%)/ Cena oferty badanej.


Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania – 20%
Czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu Tr z formularza ofertowego wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do momentu zgłoszenia zakończenia przez Wykonawcę.
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów i będzie oceniane następująco:
czas reakcji do 2 godzin – 20 pkt.
czas reakcji do 5 godzin – 10 pkt.
czas reakcji powyżej 5 godzin – 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze żadnej wartości Zamawiający przyjmie czas reakcji powyżej 5 godzin i przyzna 0 pkt.

Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.


Sposób odśnieżania chodników So z formularza ofertowego wskazany przez Wykonawcę – 20%
Wykonawcy zostaną przyznane punkty za zobowiązanie się do odśnieżania lekkim sprzętem nie naruszającym chodnik.
Zamawiający przyzna 20 pkt. W przypadku zobowiązania się wykonawcy do odśnieżania chodników sprzętem o masie całkowitej nie przekraczającej 2 t.
W innym przypadkach w tym gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwie Zamawiający przyzna 0 punktów.
W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kryterium Zamawiający przyzna 0 punktów.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu maks. 20), Sposób odśnieżania chodników (maks. 20).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób odśnieżania chodników

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia – REJON SKRZYDLNA – Porąbka, Stróża i Skrzydlna

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanego zjawiskami atmosferycznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w priorytecie I, II i III stanowiącego załącznik do SWZ oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odśnieżanie dróg, chodników, placów na terenie Gminie Dobra,
2) zwalczanie ślizgości (posypywanie materiałem uszorstniającym) dróg, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2023/2024, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy.
3) pełnienie dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi).
4) pozimowe sprzątanie dróg z chodnikami z priorytetu I

Łącznie w ramach części nr 2 do odśnieżania jest 18,490 km dróg.

Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu ślizgości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnie z przypisanym priorytetem: I, II, III. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu.
Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie nawierzchni na całej szerokości i posypywanie nawierzchni drogi na wzniesieniach, zjazdach, zakrętach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium – cena – 60 pkt
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x
Znaczenie kryterium 60%)/ Cena oferty badanej.


Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania – 20%
Czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu Tr z formularza ofertowego wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do momentu zgłoszenia zakończenia przez Wykonawcę.
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów i będzie oceniane następująco:
czas reakcji do 2 godzin – 20 pkt.
czas reakcji do 5 godzin – 10 pkt.
czas reakcji powyżej 5 godzin – 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze żadnej wartości Zamawiający przyjmie czas reakcji powyżej 5 godzin i przyzna 0 pkt.

Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.


Sposób odśnieżania chodników So z formularza ofertowego wskazany przez Wykonawcę – 20%
Wykonawcy zostaną przyznane punkty za zobowiązanie się do odśnieżania lekkim sprzętem nie naruszającym chodnik.
Zamawiający przyzna 20 pkt. W przypadku zobowiązania się wykonawcy do odśnieżania chodników sprzętem o masie całkowitej nie przekraczającej 2 t.
W innym przypadkach w tym gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwie Zamawiający przyzna 0 punktów.
W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kryterium Zamawiający przyzna 0 punktów.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania obsługi rejonu maks. 20), Sposób odśnieżania chodników (maks. 20).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób odśnieżania chodników

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. dysponuje odpowiednią ilością jednostek sprzętowych na każdy cześć - Rejon:
• minimum 1 pługopiaskarkę lub pług zamocowany na pojeździe samobieżnym o ramie umożliwiającej zamocowanie do niej płyty czołowej na każdy rejon,
• minimum jeden nośnik umożliwiający posypywanie w celu likwidacji ślizgości w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pługopiaskarki lecz tylko nośnik z samymi pługami

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć/rejon:
zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w kwestii dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną niezbędną do wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać się sumą warunków tj. proporcjonalnie dodatkowym sprzętem do równoczesnego utrzymania przejezdności w danym rejonie dla każdej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy.
Wypełnione cenami jednostkowymi wszystkie pozycje Tabele elementów rozliczeniowych na daną część (załącznik do SWZ).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w stosunku do oferty w przypadkach:
1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia lub zwiększenia kilometrażu dróg) w razie konieczności na wniosek Zamawiającego o ok. 20 %, bez zmiany cen jednostkowych określonych w § 4 ust.1 i 2 niniejszej umowy, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
2) zmniejszenia łącznej wartości umowy do 60 %, w razie nie występowania potrzeby odśnieżania, usuwania ślizgości lub monitoringu dróg przez więcej dni niż założono w tabeli elementów rozliczeniowych na wniosek Zamawiającego bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
3) zwiększenia prognozowanej wartości umowy o niezbędną prognozowaną wartość, pod warunkiem wystąpienia potrzeby dalszego odśnieżania, usuwania ślizgości lub monitoringu dróg przez więcej dni niż założono w tabeli elementów rozliczeniowych na wniosek Zamawiającego bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
4) zmiany terminu wykonania umowy poprzez skrócenie terminu w przypadku braku występowania warunków zimowych (opadów śniegu, mrozów) pod koniec sezonu zimowego na wniosek Zamawiającego bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
5) zmiany terminu wykonania umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia o prognozowany okres, do zakończenia okresu zimowego w 2024 roku, w przypadku wystąpienia konieczności wykonywania usługi ze względu na warunki atmosferyczne na wniosek Zamawiającego bez zmiany cen jednostkowych określonych w § 4 ust.1 i 2 niniejszej umowy, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) tj.
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.