eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › DZP.26.174.2023 Umowa ramowa na roboty w branży elektrycznej w 2024 r. w budynkach i lokalach będących przedmiotem administrowania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 5 części.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
DZP.26.174.2023 Umowa ramowa na roboty w branży elektrycznej w 2024 r. w budynkach i lokalach będących przedmiotem administrowania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 5 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.26.174.2023 Umowa ramowa na roboty w branży elektrycznej w 2024 r. w budynkach i lokalach będących przedmiotem administrowania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 5 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88e7b5d3-8df3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007969/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 Roboty elektryczne - naprawy główne, bieżące oraz usuwanie awarii - elektryczne w nieruchomościach gminnych, skarbu państwa, prywatnych i współwłasnych na 2024 rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określa rozdział X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określa rozdział XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określa rozdział XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.174.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Północ” przy ul. Limanowskiego 194/196 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ i projekcie umowy. Wykaz nieruchomości objętych obsługą stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8.1 W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 4 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2.
8.2 Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia plus należny podatek VAT.
8.3 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
8.4 Skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wykonawcy w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
8.5 Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8.6 Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Południe” przy ul. Ciasnej 19a w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ i projekcie umowy. Wykaz nieruchomości objętych obsługą stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8.1 W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 4 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2.
8.2 Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia plus należny podatek VAT.
8.3 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
8.4 Skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wykonawcy w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
8.5 Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8.6 Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Zachód” przy ul. Wapiennej 15 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.3 do SWZ i projekcie umowy. Wykaz nieruchomości objętych obsługą stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8.1 W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 4 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2.
8.2 Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia plus należny podatek VAT.
8.3 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
8.4 Skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wykonawcy w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
8.5 Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8.6 Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Centrum” przy ul. Piotrkowskiej 238 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.4 do SWZ i projekcie umowy. Wykaz nieruchomości objętych obsługą stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8.1 W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 4 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2.
8.2 Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia plus należny podatek VAT.
8.3 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
8.4 Skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wykonawcy w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
8.5 Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8.6 Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Wschód” w Łodzi przy ul. Sobolowej 1. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.5 do SWZ i projekcie umowy. Wykaz nieruchomości objętych obsługą stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8.1 W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 4 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2.
8.2 Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia plus należny podatek VAT.
8.3 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
8.4 Skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wykonawcy w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
8.5 Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8.6 Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
dla części nr 1: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł),
dla części nr 2: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł).
dla części nr 3: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł).
dla części nr 4: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł).
dla części nr 5: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł).
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się sumą wartości ubezpieczenia odpowiadającą tym częściom.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy umowa ubezpieczenia straci ważność, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia: Zamawiający nie wymaga.
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego dla każdej części zamówienia:
Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w wykazie należy wskazać osoby o następujących kwalifikacjach i umiejętnościach:
min. 4 osoby: 2 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektrycznych (Grupa 1); 2 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektrycznych (Grupa 1); oraz
• 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa niezależnie od ilości części na jakie Wykonawca składa ofertę.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę np. na dwie części to winien wykazać się ilością osób odpowiadającą dwóm częściom, (osoby nie mogą się powtarzać, tzn. jedna osoba może wykonywać prace tylko na jednej części), z tym że wystarczy 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przynależąca do O.I.I.B. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić oryginały uprawnień budowlanych lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
dla części 1: 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100),
dla części 2: 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100),
dla części 3: 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100),
dla części 4: 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100),
dla części 5: 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Zarząd Lokali Miejskich, 90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47”
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 29 1240 1037 1111 0011 0911 3293 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania i nr części postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych wart. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa projekt umowy - zał. nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z jednym wykonawcą

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.