eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Marki › Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje MiejskieOgłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146071277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 40

1.5.2.) Miejscowość: Marki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-270

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@mareckieinwestycje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mareckieinwestycje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb9183d7-92a7-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,149850,c6ef19b0c89f7eed50465dc0dc58e36b.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,149850,c6ef19b0c89f7eed50465dc0dc58e36b.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej https:// mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@mareckieinwestycje.pl .
2. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez platformę zakupową bez możliwości jego otwarcia przez zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.
4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,.docx, .rtf.
5. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 150 MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości.
6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Wyjaśnienia, odpowiedzi, modyfikacje, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, zostaną opublikowane na platformie zakupowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
9. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem MIM.5.2023

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MIM.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie
odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z obiektów administrowanych przez
Mareckie Inwestycje Miejskie.
Odbiór odpadów realizowany będzie dla następujących lokalizacji:
1) Mareckie Centrum Edukacyjno Rekreacyjne, ul. Wspólna 40/42,
2) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota", ul. Wspólna 40
3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków, ul. Szkolna 9,
4) Akademia Piłkarska MARKOVIA Marki, ul. Wspólna 12,
5) Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Duża 1
6) Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Okólna 34
7) Filia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku, ul Duża 3.
W zakresie obiektów wskazanych w punktach nr 1 (Mareckie Centrum Edukacyjno
Rekreacyjne) oraz 2 (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota"),
Zamawiający wymaga wstawienia dla każdego z obiektów kontenerów o różnych
kolorach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie
odpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 z obiektów administrowanych przez
Mareckie Inwestycje Miejskie.
Odbiór odpadów realizowany będzie dla następujących lokalizacji:
1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota", ul. Wspólna 40,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków, ul. Szkolna 9,
3) Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Duża 1a
4) Filia Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Okólna 34
5) Filia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku, ul Duża 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie
odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z obiektów administrowanych przez Mareckie
Inwestycje Miejskie.
Odbiór odpadów realizowany będzie dla następujących lokalizacji:
1) Mareckie Centrum Edukacyjno Rekreacyjne, ul. Wspólna 40/42,
2) Akademia Piłkarska MARKOVIA Marki, ul. Wspólna 12,
3) Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Duża 1a,
4) Filia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku, ul Duża

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzony przez Burmistrza Miasta Marki, o którym mowa w art. 9b (i następne) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) na kody odpadów wymienione opisie przedmiotu zamówienia,
b) posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów, chyba, że przedsiębiorca posiada ważną decyzję na transport odpadów wystawioną w myśl poprzednich przepisów ustawy o odpadach przez właściwego Starostę

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzony przez Burmistrza Miasta Marki, o którym mowa w art. 9b (i następne) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) odpadów wymienione opisie przedmiotu zamówienia
b) aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów, chyba, że przedsiębiorca posiada ważną decyzję na transport odpadów wystawioną w myśl poprzednich przepisów ustawy o odpadach przez właściwego Starostę,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 2 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu , brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 6a oraz 6b do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:// mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.